Archív značiek: poslanci

13. plánované zasadnutie MsZ

Flash fotoreport z plánovaného 13. zasadnutia MsZ, konaného 15.12.2015 v prezentačnej miestnosti Domu kultúry s bohatým programom, diskusiou s občanmi a interpeláciami poslancov. Škoda že účasť občanov na také mesto akým Dubnica nad Váhom je, bola poslabšia. O to silnejšie FB reči budú o zvýšení daňového zaťaženia obyvateľov mesta. Pritom prázdne, nakoľko väčšina diskutujúcich ani nevie čo sa deje.
2015_12_15-DSC_1456Pre zaujímavosť, program tak ako bol navrhnutý v pozvánke na MsZ a na záver sľúbené obrázky:

PROTOKOLÁRNE ZÁLEŽITOSTI

PROGRAM

 1. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Dubnica nad Váhom na roky 2015-2020
 2. Rokovací poriadok MsZ v Dubnici nad Váhom
 3. Správa o vývoji a čerpaní rozpočtu za I. až III. štvrťrok 2015
 4. Informácia o zmene rozpočtu mesta na rok 2015
 5. Rozpočet mesta na roky 2016 – 2018
 6. Návrh VZN č. 11/2015 o miestnych daniach
 7. Návrh VZN č. 12/2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 8. Návrh VZN č. 9/2015 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole a o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom
 9. Návrh VZN č. 10/2015 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mesta Dubnica nad Váhom
 10. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Dubnica nad Váhom na r. 2015-2021
 11. Informácia o stave v realizácii projektov financovaných zo ŠF
 12. Programové a termínové zabezpečenie MsZ v Dubnici nad Váhom na r. 2016
 13. Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 14. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
 15. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2016
 16. Zmeny v orgánoch mesta
 17. Nakladanie s majetkom mesta

DISKUSIA (17.00 – 18.00)

INTERPELÁCIE POSLANCOV

« z 4 »