Koľko znesie pacient?! – časť 13.

Sadismus je extrémně složitá psychická porucha, jejíž původ je v podstatě neznámý. Část její složitosti tvoří fakt, že je značně proměnlivá co do intenzity. Sadismus některých lidí je mírný, jemný a sporadický, a to do té míry, že jako takový je v podstatě těžko diagnostikovatelný. Tito lidé mohou tvořit 10% populace. Sadismus jiných, jichž je méně než 1%, může soustavně hraničit s vražedností. Ať jsou percentuální údaje jakékoli, přibližně stejné množství sadistů si volí lékařské povolání jako kterékoli jiné. Chci tím říci to, že zhruba 1 až 10 procent lékařů, sester a zřízenců jsou do větší či menší míry sadisté. Zbavit se jich je nesmírně obtížné, protože svůj sadismus mohou velmi snadno uplatňovat pod pláštíkem praktikování „dobré medicíny“.

Většina lidí si pod pojmem sadismu představuje pouze potěšení ze způsobování bolesti jiným, aniž si uvědomuje, že takové potěšení je velice často nevědomé. Stejně tak si neuvědomuje, že jde pouze o polovinu problému. Sadisté milují, když mají moc – nadvládu – nad jinými. Existuje lepší způsob, jak mít nad někým nadvládu, než mít skoro absolutní kontrolu nad tím, jestli pacientovi dát tišící prostředky či nikoliv? V této epoše moderní medicíny mají sestry často oprávněný pocit, že jsou víceméně bezmocné. Jejich kontrola nad podáváním tišících přípravků může být asi tak jedinou pravomocí, která jim zbyla.

M.Scott Peck : Odmítnutí duše – Duchovní a lidské perspektivy eutanazie a umírání

Je možné, že ste sa stretli s necitlivým prístupom lekára, ktorý hraničil až so sadizmom…

Tu je moja vlastná skúsenosť: po úraze na fréze, keď som mal poranené dva prsty na pravej ruke, z toho na jednom bol poškodený necht natoľko, že z neho neostalo takmer nič. Chirurg pohotovostnej chirurgickej služby v NsP Ilava spravil najnutnejšie a prsty sa pomaly hojili. O dva mesiace ale ukazovák opuchol a zahnisal. V nechtovom lôžku ostal starý úlomok, a ten zavadzal novému rastúcemu nechtu. Úlomok bolo treba odstrániť. Čakal ma chirurgický ambulantný zákrok u MUDr. Kosorína. Ľahol som si na chrbát, postihnutú ruku vedľa tela. Jedna sestra mi držala nohy v členkoch, druhá mi tlačila na hrudník. Ucítil som v prste vpich anestetickej injekcie. Nedal som si do súvislosti, že trvá  približne 15 až 20 minút, kým lokálne anestetikum začne účinkovať. Sestry dobre vedeli, čo robia. Ja v tej chvíli ešte nie. MUDr. Kosorín začal zákrok IHNEĎ po podaní anestetika. Keď píšem ihneď, znamená to IHNEĎ. Takže anestetikum bolo ešte bez účinku. Bolesť to bola teda poriadna, (košeľu som mal po zákroku úplne prepotenú) celý ten čas s neoceniteľnou pomocou sestier, ktoré mi nedovolili sa ani len pohnúť, nebodaj z lôžka utiecť 🙂 A ja taký riadny poslušný Slovák som držal ako hluchý dvere. Keď MUDr. Kosorín dokončil svoju prácu hodnú doktora Mengeleho, začal som v prste cítiť, ako znecitlivuje – anestetikum začalo účinkovať.

Lekár pod časovým tlakom? Otupený už svojou profesiou natoľko, že je mu jedno, či pacient trpí zbytočne? Neviem, ale jedno viem isto. K MUDr. Kosorínovi do ambulancie už nikdy nevstúpim, aj keby v okolí nebol už žiadny iný chirurg a hrozila mi istá smrť 🙂

2004-576 Zákon o zdravotnej starostlivosti

§11

(8) Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti má každý právo za podmienok ustanovených týmto zákonom na

 1. a) ochranu dôstojnosti, rešpektovanie svojej telesnej integrity a psychickej integrity,
 2. b) informácie týkajúce sa jeho zdravotného stavu,
 3. c) informácie o účele, povahe, následkoch a rizikách poskytnutia zdravotnej starostlivosti, o možnostiach voľby navrhovaných postupov a rizikách odmietnutia poskytnutia zdravotnej starostlivosti (§ 6 ods. 1),
 4. d) odmietnutie poskytnutia zdravotnej starostlivosti okrem prípadov, v ktorých podľa tohto zákona možno poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez informovaného súhlasu (§ 6 ods. 8),
 5. e) rozhodnutie o svojej účasti na výučbe alebo na biomedicínskom výskume,
 6. f) odmietnutie odoberania a prenosu orgánov, tkanív a buniek po svojej smrti,
 7. g) zachovanie mlčanlivosti o všetkých údajoch týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, o skutočnostiach

súvisiacich s jeho zdravotným stavom, ak v prípadoch ustanovených osobitným predpisom /§ 80 ods. 3 zákona č. 578/2004 Z. z./  nie je zdravotnícky pracovník zbavený tejto mlčanlivosti,

 1. h) zmiernenie utrpenia,
 2. i) humánny, etický a dôstojný prístup zdravotníckych pracovníkov.

§17

Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

(1) Ak sa osoba domnieva, že sa jej neposkytla zdravotná starostlivosť správne (§ 4 ods. 3), alebo sa domnieva, že iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je nesprávne, má právo požiadať poskytovateľa o nápravu; žiadosť sa podáva písomne.

(2) Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne informovať žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti.

(3) Ak poskytovateľ žiadosti nevyhovie alebo bezodkladne neinformuje žiadateľa o spôsobe vybavenia žiadosti, osoba má právo

 1. a) požiadať Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“) o vykonanie dohľadu podľa osobitného predpisu /§ 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 581/2004 Z. z./

 ak predmetom žiadosti je správne poskytnutie zdravotnej starostlivosti,

 1. b) obrátiť sa na orgán príslušný na výkon dozoru podľa osobitného predpisu /§ 81 ods. 1 písm. a) a b) zákona č. 578/2004 Z. z./ ak predmetom žiadosti je iné rozhodnutie ošetrujúceho zdravotníckeho pracovníka v súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti alebo služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *