Archív značiek: nedorobok

Chodník pri BD 953

Skratka cez trávnik okolo BD953 na CIII bola veľmi využívaná a okrem „miestnych“ ju používalo aj veľa chodcov a cyklistov z iných mestských častí, mieriacich do práce, či z práce domov. Rovnako množstvo používateľov zvyšovali aj obyvatelia mesta smerujúci na „Chobot“ a odtiaľ do jednotlivých záhradkárskych kolónií. Teda v každom prípade musím iba súhlasiť s vedením nášho mesta, že sa jedná o pomerne frekventovanú komunikáciu pre peších, značne využívanú aj cyklistami!

Preto som rovnako ako všetci obyvatelia 953-ojky a celého okolia uvítal správu, že mesto pristúpilo k vybudovaniu oficiálneho chodníka. Tu treba ale uviesť na pravú mieru fakt, že sa tak nestalo na základe nejakého vlastného zistenia vedenia mesta, na základe jeho zisťovania potrieb obyvateľov, ako sa z mnohopočetných PR článkov s touto témou zdá. Poďakovanie v tomto prípade patrí len a len domovému dôverníkovi z BD 953, ktorí po dokončení revitalizácie tejto budovy niekoľko rokov intenzívne tlačil na vyriešenie aj tejto situácie.

Už v začiatkoch výstavby tohto chodníka som pochopil, že ako v mnohých iných prípadoch vedenie mesta zlyhalo. Nik kompetentný nedomyslel technickú stránku veci a celý projekt sa podľa mňa iba otrocky pridržiaval mantry čo najmenších nákladov a čo najväčšieho PR efektu. Ako (smutnú) perličku uvediem že v tomto prípade novo vybudovaný chodník dokonca o ½ cm nespĺňa kritérium platnej normy – minimálnu šírku 150 cm. Nehľadiac na to, že uvedená norma odporúča podľa druhu a frekventovanosti takto budovanú komunikáciu projektovať vo väčšej, ako minimálnej šírke. V praxi je totiž veľmi komplikované a v mnohých prípadoch takmer nemožné, aby sa na tomto chodníku navzájom vyhli cyklista s chodcom, nehovoriac už o detskom kočíku. Vedením mesta a jeho PR oddelením sa tak pertraktovaná bezpečnosť a debarierizácia stali opäť iba frázou politického marketingu…


Už v čase začiatkoch výstavby chodníka som videl ale aj iný, naozaj zásadný problém. Písať a hovoriť o ňom v tom čase nemalo zmysel. Prišiel ale čas, aby realita ukázala v plnej nahote nedomyslenosť a nekoncepčnosť pri kladení požiadaviek vo fáze zámeru a projektovania. Nikto kompetentný, nikto vo vedení mesta v lete nedokázal uvažovať tak hlboko, aby si spomenul aj na to, že na tejto novej komunikácií, rovnako ako na všetkých ostatných bude treba vykonávať zimnú údržbu a aj z tohto dôvodu by bolo viac ako vhodné spraviť chodník o cca 20 až 30 centimetrov širší. Výsledný efekt tejto neschopnosti myslieť koncepčne a efektívne riešiť problémy si môžete na priložených obrázkoch. Bohužiaľ nedochádza len k ničeniu okolia komunikácie, ale aj novo vybudovanej „zelenej oázy“.

Na koniec už len jeden fakt. Pravidlo „nedorobku“ sa už stalo synonymom takmer všetkých prác, ktoré vykonáva mesto pod vedením Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. V tomto prípade ide o to, že „zámkovú dlažbu“ nikto „nezamkol“, tak ako to je predpísané v technických listoch a postupoch. Priestor medzi dlažbou zostal nevypieskovaný a nezhutnený. Debatu o vplyve na kvalitu a trvácnosť takéhoto diela prenechám ľuďom z brandže a s podstatne väčšími skúsenosťami… 🙂 

z.J.