Archív značiek: nelegálne skládky odpadu

Nelegálne skládky odpadu

Prečítal som si príspevok na FB Dubnických novín:
https://www.facebook.com/dubnickenoviny/posts/4129315917177277


o tom že niekto opäť narobil bordel pri kontajneroch, teda podľa zákona) č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) vlastne založil NELEGÁLNU SKLÁDKU. Nič mimoriadne, ani nič nové. Autor/autorka článku (VR ?!  😀 ) pranieruje a kritizuje čo to dá. Správne, poriadok musí byť a uznávam, že príspevok nielen poukazuje na tento veľmi rozšírený nešvár, ale vlastne aj „vychováva“. 

Bohužiaľ opäť sa ale príspevok zmenil pre mňa na tragikomédiu a frašku. V prvom prípade pre stále nekončiaci prúd periel, lebo takmer v každom príspevku z mesta sa dá nejaká nájsť. Autor/autorka neustále totiž spomína ILEGÁLNU SKLÁDKU ODPADU. Celkom dobre poznám už hore spomenutý Zákon (79/2015, aj v aktuálnom znení zo 6.2.2021) o odpadoch, ale priznám sa že aj napriek tomu a aby som mal istotu, dal som prehľadať všetkých 117 strán tohto zákona, tak ako bol publikovaný v systéme SEPI, či sa v ňom nachádza pojem, alebo výraz (terminus technicus) ILEGÁLNA SKLÁDKA… samozrejme s výsledkom aký som očakával. Tento zákon nepozná pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA. Preto by sa mesto Dubnica nad Váhom malo správať dostatočne odborne a profesionálne a „ústami, či perom“ by malo komunikovať smerom k verejnosti a reprezentovať svojich obyvateľov náležite. Teda v tomto prípade by malo hovoriť o tom čo spomenutý zákon a problematika pozná, o NELEGÁLNEJ SKLÁDKE (zaužívaný je aj nesprávny ľudový pojem „čierna skládka“).

Netvrdím že sa nedajú tieto výrazy vzájomne zameniť, ich význam je takmer identický, aj keď si myslím že výraz ILEGÁLNY je používaný skôr vo vzťahu k nejakému deju, konaniu, či činnosti osôb a výraz NELEGÁLNY k stavu (neživej) veci. V prípade nejakej laickej debaty by som si tohto ani nevšimol, ale v oficiálnom výstupe, v dokumente vedenia mesta je nevhodný a ešte raz pripomínam, pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA zákon o odpadoch (ktorý je pre konanie mesta jediný určujúci) nepozná!!!! Teda je v tomto príspevku nenáležitý a svedčí iba o tom, že autor/autorka príspevku sa spolu s vedením mesta v tomto (veľmi dôležitom zákone pre komunálnu sféru) nevyzná!

Teraz ale k tomu podstatnému a zásadnému: Vedenie mesta Dubnica nad Váhom (ako o sebe tvrdili a tvrdia, odborníci vo všetkých sférach) tento zákon nepozná, respektíve nedokáže náležite riadiť ani jednoduché procesy tak ako musí – teda v zmysle tohto zákona a toto je ďaleko alarmujúcejšie. Samotné vedenie mesta porušuje tento zákon, dokonca vo viacerých prípadoch a vo veľa paragrafoch.

Poprosím teraz zopár chronických trollov a hejterov, ak sa chcete naozaj vážnejšie zaoberať touto témou a diskutovať so mnou o tom, skúste si najskôr preštudovať znenie tohto zákona a uvedomiť si jednu zásadnú vec. Tou je že verejná, či štátna správa MUSÍ konať tak, ako jej to zákon ukladá, na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať ako chcú, pokiaľ tým zákon neporušujú!

Výklad pre potreby tohto príspevku: Ak pôvodca odpadu uloží tento v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z., (o čom nemám v tomto prípade pochýb a overil som si), jedná sa o založenie nelegálnej skládky.

Svoje tvrdenie, že vedenie mesta (nezahŕňam sem úradníkov a odborných pracovníkov mesta!) jeden z najdôležitejších zákonov nielen že nepozná, ale ho aj hrubo porušuje, opieram o skutočnosť, fakty, môj názor a znalosť tohto zákona. Samo mesto (resp. jeho dcérska spoločnosť) minimálne v jednom prípade nenakladá s odpadom ako má, založilo nelegálnu skládku odpadu na Nádražnej ulici. Už dlhé mesiace tam táto nelegálna skládka svieti a po trošíčku sa zväčšuje. Ide o zmes bordelu pozametaného na našich uliciach, nejaký odpad z cintorínov a bioodpad (drevo a tráva). V druhom prípade možno samotné mesto nelegálnu skládku odpadu priamo nezaložilo, bola ale založená minimálne s jeho vedomím a je možné, že na základe jeho pokynu. Táto nelegálna skládka sa nachádza na Ulici športovcov, medzi parkoviskom pri workoutovom ihrisku a mestským futbalovým štadiónom  pri železničnej trati a pozostáva z rôznych zložiek stavebného odpadu – hliny, betónu, asfaltovej drte a podobného materiálu.

Jadro problému spočíva v tom, že vedenie mesta na jednej strane chce edukovať svojich obyvateľov k enviromentálne lepšiemu správaniu, využíva takéto situácie na vlastné PR, na druhej strane sa správa bezcharakterne, dvojtvárne a porušuje masívne (buď vedome, alebo v rámci nevedomosti a neschopnosti – iné eventuality neexistujú) platné zákony. Lebo v oboch prípadoch nenakladalo s odpadom tak, ako mu to zákon ukladá!!! Ako to písal autor/autoka v DN? PROSÍM, SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE. Nech sa páči, zodpovednosť našich radných pánov, stav a situáciu môžete zhodnotiť na priložených fotografiách.

PS: Na základe §15 odst. 3. Zák. č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) teraz MUSÍ mesto Dubnica nad Váhom do 7. pracovných dní oznámiť tieto dve nelegálne skládky, ako aj zrejmé skutočnosti Okresnému úradu, odboru životného prostredia v Ilave, nakoľko sa dozvedelo o existencií nelegálnych skládok na svojom katastrálnom území (vedeniu mesta to separátne oznamujem). Ak tak nevykoná, dopúšťa sa podľa mňa trestného činu, zároveň vedenie mesta MUSÍ počkať na rozhodnutie príslušného štátneho orgánu (v tomto prípade OÚ ILava, odbor životného prostredia)….