Môj život s myopatiou (13.časť)

Môj život s myopatiou (13.časť)

 

   Na rozsudok Krajského súdu som reagoval ďalším opravným prostriedkom:

Vec: Odvolanie proti rozsudku krajského súdu v Trenčíne

určené Najvyššiemu súdu SR v Bratislave

Krajský súd v Trenčíne dňa 21.júna 2012  rozhodol na základe správ posudkových lekárov, a to MUDr. Petra Závodného z 10.augusta 2011 a MUDr. Ladislava Tačovského z 8.novembra 2011. Ani v jednej lekárskej správe nie je zohľadnené posudkové hľadisko k druhu zdravotného postihnutia myopatia v celej miere tak, ako sa uvádza v prílohe č.4 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení:

„Miera poklesu zárobkovej činnosti sa určí bez ohľadu na etiológiu ochorenia, s ohľadom na výslednú poruchu funkcie, pohyblivosti a výkonnosti.“

Samosudca Krajského súdu v Trenčíne JUDr. Juraj Florovič rozhodol na základe týchto dvoch lekárskych správ, pričom navrhovateľ napáda vo svojom opravnom prostriedku práve tieto lekárske správy a z nich vyplývajúce hodnotenie miery poklesu schopnosti zárobkovej činnosti. Obe lekárske správy zohľadňujú  len poruchu funkcie a pohyblivosti, ale nie výkonnosti.

  1. Nie je pravda, že porucha hybnosti, ako uvádza vo svojej správe MUDr. Peter Závodný, je obmedzená len na dlhé státie a chôdzu. Hybnosť a hlavne výkonnosť je, ako je uvedené v opravnom prostriedku, zmenšená viac, ako je v prílohe 4, kapitola XV., odd. D položka 1 písm. a) – miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti 30-40% . Zdravý jedinec urobí 60 drepov za minútu, navrhovateľ spraví 3-5 drepov po sebe, musí nasledovať oddychová prestávka. To isté platí pri chôdzi do schodov (cca 5 schodov, pacient musí zastaviť)
  2. MUDr. Závodný pri posudzovaní 10.augusta 2011 preukázal určité nedostatky v odbornosti, keď od pacienta požadoval diferencovanie myopatie a ďalšie odborné vyšetrenia, pričom odmietol uviesť, aké vyšetrenia. Pritom v posudkovom hľadisku pre myopatie je uvedené, že miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti sa určí bez ohľadu na etiológiu, čo potvrdil 27.5.2011 aj ústne pri genetickom vyšetrení MUDr. František Cisárik, CSc., lekárska genetika, FNsP Žilina. MUDr. Závodný pri posudzovaní položil pacientovi neodbornú otázku, či nohy nedokáže nejako „rozhýbať“. Z tohto výroku vidno absenciu hlbšej znalosti problematiky choroby svalov zo strany MUDr. Závodného. Takisto MUDr. Závodný nebral do úvahy žiadne zo subjektívnych problémov pacienta.
  3. MUDr. Tačovský tiež vo svojej správe z 8.novembra 2011 nezohľadnil žiadne subjektívne potiaže týkajúce sa výkonnosti organizmu (chôdza do schodov, počet drepov, generalizovaná slabosť organizmu), uvedené navrhovateľom v Opravnom prostriedku z 26.9.2011. Navrhuje pracovné zaradenie na pôvodnom pracovisku (okrem geodeta), napr. vedúci skladu, majster odborného výcviku. Obe tieto funkcie navrhovateľ nie je schopný vykonávať práve preto, že vyžadujú státie a chôdzu minimálne 1/2 – 2/3 pracovného času. Z tohto posúdenia vidno neznalosť problematiky myopatií.
  4. Navrhovateľ dokáže denne fungovať na nohách max. 1-2 hodiny, do ktorých treba zarátať také činnosti, ako je denná hygiena, varenie, upratovanie, nákupy, nutné cestovanie a návšteva úradov  a ďalšie činnosti okolo chodu domácnosti  určené na zabezpečenie základných životných potrieb. Po vyčerpaní tohto času neostáva pacientovi už energia na ďalšie preťažovanie dolných končatín, čiže ani na profesie uvedené MUDr. Tačovským. Podobne aj sedavé zamestnanie spôsobuje pacientovi bolesti svalov zadného stehna pri dlhšom sedení na stoličke, preto nie je vhodná ani profesia THP s prevahou administratívy.
  5. Podľa prílohy č.4 zákona 461/2003 Z.z. Oddiel D – choroby svalov, Všeobecné posudkové hľadisko hovorí: „…taktiež treba vziať do úvahy stupeň adaptácie a kompenzácie poruchy.“ Diagnóza myopatia je súčasnými dostupnými lekárskymi prostriedkami neliečiteľná, čo nebolo zohľadnené ani v jednej lekárskej správe posudkových lekárov.
  6. Navrhovateľ žiadal na posúdenie výkonnosti určiť súdneho znalca, nakoľko výkonnosť nie je dostatočne zohľadnená v lekárskych správach MUDr. Závodného a MUDr. Tačovského. Krajský súd považoval správy posudkových lekárov za dostatočné a presvedčivé, takže odmietol určiť na dokazovanie súdneho znalca.
  7. Okresný súd neprihliadol na súčasný zdravotný stav, zhoršený po operácii varixov v júni 2011 (bolestivá pooperačná jazva na predkolení a vnútornej strane stehna ĽDK). Liečba Diprophosom, Fastumgelom a analgetikami s minimálnym účinkom. Bolesti sú chronického rázu a pretrvávajú.
  8. Na základe uvedených skutočností navrhovateľ navrhuje zrušiť rozhodnutie Sociálnej poisťovne – ústredie Bratislava zo dňa 31.augusta 2011 a vrátiť ho na nové posúdenie buď posudkovému lekárovi alebo lekárovi, ktorý nie je zamestnancom Sociálnej poisťovne, čiže súdnemu znalcovi v odbore neurológia, aby bol výsledok posudkovej činnosti objektívny. Navrhovateľ navrhuje mieru poklesu schopnosti zárobkovej činnosti podľa Oddielu D, položka b) stredne závažné poruchy s podstatným obmedzením pohyblivosti a s obmedzením výkonnosti organizmu (miera poklesu 60-70%).

                                

 

  

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *