Môj život s myopatiou (9.časť)

Môj život s myopatiou (9.časť)

 

Pooperačné bolesti (pokračovanie)

   Autor ďalej upozorňuje na najčastejšie chyby, ktoré sa môžu vyskytnúť pri strippingu a popisuje techniky, ktorými sa dá znížiť poškodenie n.saphenus na minimum: sú to invaginačnýstripping navrhnutý v roku 1963 Van der Strichtom a perforačný invaginačnýstripping navrhnutý v roku 1993 Oeschom.

Ďalej poukazuje na výskyt recidív varixov (znovu vytváranie kŕčových žíl po operácii) práve výskytom chýb pri operácii:

…Tieto chyby patria medzi najčastejšie príčiny včasných recidív varixov, ktoré sú v podstate zvyčajne technickými nedostatkami prvotnej operácie pre esenciálne varixy DK.

   Niektorí autori sa uspokoja len s vysokou ligatúrou VSM pri jej insuficiencii. Sarin uvádza pri vysokej ligatúre VSM výskyt recidív v 65% a ak sa k tomu pridá ešte limitovaný stripping VSM, výskyt recidív klesá na 17%.

Mazuch a kol. dosiahli pri radikálnom chirurgickom výkone (crossestomia, stripping, zrušenie všetkých refluxných bodov, radikálna exstirpáciavarikóznychkonvolútov) recidívu v 6,23% a dlhodobé dobré výsledky v 93,56% s priemerným odstupom 8,7 rokov. 7)

   Čo tento text znamená pre laika? Ako mi povedal MUDr. Horák pri predoperačnom USG vyšetrení ciev, len málo chirurgov na Slovensku nerobí pri operácii varixov spomínané chyby, čím sa u pacientov aj po operácii začnú veľmi skoro tvoriť nové varixy. To jej jeden negatívny výsledok operácií VSM a ďalším môže byť okrem iných pooperačných komplikáciíaj neurologické poškodenie, najčastejšie poškodenie n.saphenus a n.suralis. Ako uvádza autor, k poškodeniu nervu dochádza najčastejšie na vnútornej časti členku a príčinou je nešetrné zavedenie stripu do žily a manipulácia s ním:

Medzi neurologické komplikácie strippingu VSM patrí lézia n.saphenus a pri strippingu VSP lézia n.suralis. Je to podmienené tým, že n.saphenus prebieha pozdĺž VSM a n.suralis v blízkosti VSP, najmä v dolnej polovici predkolenia.

N.saphenus je v oblasti mediálneho členka uložený tesne za VSM. Už pri preparácii VSM sa môže nerv zabrať do ligatúry distálneho kýpťa VSM a vyvolávať bolesti a parestézie periférne od poškodenia. Pri kompletnom prerušení n.saphenus vzniká zóna anestézie v príslušnej inervačnej oblasti kože. N.saphenus sa najčastejšie poraní pri totálnom strippingu VSM. Pri retrográdnom parciálnom strippingu VSM je možnosť poškodenia n.saphenus menšia ako pri totálnom strippingu. Poškodenie n.saphenus sa prejaví bezprostredne po operácii parestéziami alebo zónou hypestézie, prípadne až anestézie  v príslušnej inervačnej oblasti kože. Výskyt parestézie sa uvádza od 4,2 do 3%. Nižšia incidencia je pri limitovanom strippingu, kde sa VSM vystripuje len pod koleno. Vyššie percento incidencie sa vyskytuje pri kompletnom strippingu zdola nahor. Z toho vyplýva, že väčšie nebezpečenstvo poranenia n.saphenus vzniká pri ortográdnom ako pri retrográdnom strippingu. Holme zistil 6-krát vyšší výskyt lézie n.saphenus pri kompletnom strippingu VSM ako pri limitovanom strippingu pri 10% recidíve v obidvoch skupinách.7)

Saféna magna prebieha tesne vedľa nervu safénus a vpredkolení sa s ním križuje (alebo sa križuje na viacerých miestach), pričom môžubyť u pacientov individuálne rozdiely v anatómii. Preto musí byť chirurg pri strippingu citlivý a opatrný. Z uvedených klinických skúseností vyplýva, že väčšie riziko poškodenia nervu je pri kompletnom strippingu (členok-rozkrok), ako pri limitovanom strippingu (členok-koleno).

7)Július Mazuch a kolektív – Chirurgické aspekty chronickej venóznejinsuficiencie dolných končatín, Osveta 2006

 

 VSM – vena saphena magna

VSP – vena saphena parva

varixy – vakovito rozšírené žily, kŕčové žily

chronická venózna insuficiencia – chronická žilová nedostatočnosť, slabosť, zlyhanie

perisafenózna disekcia – vypreparovanie tkanív okolo safény

kolaterála – pobočná cieva, cieva spojujúca vedľajšie vetvy

fosse route– priechod lekárskeho nástroja mimo priestor, do ktorého je zavádzaný

hematóm – krvný výron

ingvinálna časť – oblasť slabín

distálna časť – vzdialenejšia časť (od určitého miesta)

proximálna časť – bližšia časť (k určitému miestu)

mediálna časť – smerujúce k stredu, vnútorná časť

tibia – holenná kosť (píšťala)

tibiálna časť – časť na strane holennej kosti

parestézia – porucha citlivosti prejavujúca sa pocitom odlišným od kvality podnetu (napr. dotyk pociťovaný ako pálenie)

dyzestézia – porucha citlivosti

hypestézia – znížená citlivosť

anestézia – miestne znecitlivenie

lézia – poranenie,  poškodenie, porucha

in situ – v prirodzenej polohe, na pôvodnom mieste

ligatúra – spôsob uzavretia dutého orgánu (napr. cievy pri krvácaní) pomocou hodvábneho alebo iného vlákna, podviazanie cievy

crossestomia – podviazanie žilových prítokov ústiacich do VSM

refluxný bod – bod, v ktorom nastáva spätný tok krvi v žile

exstirpácia varikóznych konvolútov – chirurgické odstránenie varixov

incidencia – výskyt dvoch súčasných ochorení, na sebe nezávislých

retrográdny – spätný, opačný; v tomto prípade od rozkroku po členok

ortográdny – v tomto prípade smer zdola nahor (od členka k rozkroku)

lumen – priesvit cievy

tromboflebitida – zápal žíl, sprevádzaný tvorbou trombov upchávajúcich priesvit žily

flebotrombóza – žilná trombóza

peroperačný – počas operácie

neuróm – zhluk (nádor) nervový buniek

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *