názory

Téma ktorú Vám teraz ponúkam nie je novou témou, v kuloároch mesta, mestského zastupiteľstva a záujmových skupín rezonuje už dlhší čas. Tí ktorí problematiku mestského múzea sledujú dlhodobo, tí vedia. Keďže ju chcem ale zrozumiteľne vysvetliť širokej verejnosti v Dubnici nad Váhom, vyžadovala si značné úsilie a množstvo investigatívnosti. Venoval som sa jej niekoľko dní, kedy som študoval a aby som pre objasnenie zhrnul všetky fakty z verejne dostupných informácií a dokumentov.   

Primárne vychádzam z (nateraz) poslednej zverejnenej správy na web stránke a FB profiloch mesta, najmä FB profile Mgr. et Mgr. Wolfa:

Tento príspevok Mgr. et Mgr. Wolfa a asi aj celé udelenie ocenenia bolo podľa mňa a mnohých znakov iniciované a zinscenované ako oponentúra viacerým zásadným kritickým výhradám laickej, ale aj odbornej verejnosti, ako aj výsledkom uskutočnenej kontroly (a reakcií z nej vyplývajúcich) v múzeu. Ako „marketingový protiútok“ a vyslovene iba účelová obhajoba.

Nakoľko takmer všetky skutočnosti ktoré v príspevku postupne uvediem boli a sú Mgr. et Mgr. Wolfovi dobre známe, mám preto podozrenie že z jeho strany ide o úmyselnú manipuláciu, zavádzanie a klamstvá.

V prvom rade poukážem na ohýbanie reality a úmyselné nadhodnocovanie skutočnosti. Mgr. et Mgr. Wolf vo svojom príspevku píše  (citát):

Ocenenia od nezávislých organizácií, ktoré ako samospráva získavame, v tomto prípade p. riaditeľka, sú najobjektívnejšou značkou kvality…

Pamätnú medailu za projekt Ing. Monike Schwandtnerová určite nezískala podľa mňa od nezávislej organizácie. V podstate totiž cena bola udelená „medzi našimi ľuďmi“. Ak sa totiž podrobne pozrieme na to kto túto pamätnú medailu udelil, tak si môžeme všimnúť že to bola predsedníčka ZMS (Zväzu múzeí Slovenska) Mgr. Františka Marcinová Phd.:

ktorá má zhodou okolností v Ľubovnianskom múzeu na hrade Stará Ľubovna na starosti dokumentačné oddelenie:

Ak sa na tomto dôkaze mojich tvrdení – printscreenu z oficiálnej web stránky Ľubovnianskeho múzea a hradu poobzeráte, tak môžete ľahko zistiť že správcom tohto zariadenia a teda aj kolegom pani predsedníčky ZMS p. Marcinovej, ktorá udelila pamätnú medailu Ing. Monike Schwandtnerovej je pán Mgr. Jozef Balužinský. K tomuto pre našu vec zaujímavému menu sa veľmi ľahko dostaneme opäť, len z druhej strany nášho príbehu. Ak sa pozrieme kto vlastne kreoval ocenený projekt a finančne na ňom ťažil. Pri skúmaní verejne dostupných dokumentov Dubnického múzea narazíme práve na meno p. Balužinského a jeho eseročku CULTURA SINE CLAUSTRA … a nie raz 😊.

Pre poriadok a ako dôkaz faktov a mojich tvrdení prikladám koláž, ktorá vznikla ako výťah informácií zo zverejnených faktúr. Zvýraznené sú faktúry na meno pána Mgr. Balužinského a jeho spoločnosti, ktorých značná časť sa týka práve aj „oceneného projektu“. Pre mňa je zdvihnutým varovným prstom aj fakt, že do tohto projektu sa zapojila jedna a tá istá osoba v dvoch identitách – ako fyzická a aj ako právnická osoba. Toto mi určite zakladá právo špekulovať o „čistote“ takýchto vzťahov.

Tu sú ešte raz fakty, len zosumarizované do inej formy – podrobného výpisu:

Tvrdenie Mgr. et Mgr. Wolfa že ide o ocenenie od nezávislých organizácií a sú najobjektívnejšou značkou kvality môžem označiť ako nepravdivé a úmyselne zavádzajúce verejnú mienku. Zavádzajúce aj preto, že vo svojom prehlásení Mgr. et Mgr. Wolf píše v množnom čísle:

Ocenenia od nezávislých organizácií…

teda úmyselne a podprahovo manipulatívne zavádza Dubničanov podsunutím klamlivej informácie, nadhodnocovaním, ako keby týchto ocenení a nezávislých organizácií bolo viac!

Rovnako potom pôsobí aj druhá časť tvrdenia Mgr. et Mgr. Petra Wolfa,  keď o tieto nepravdy opiera a zdôvodňuje nimi tvrdenie o odborných kvalitách riaditeľky Dubnického múzea. Dovolil som si preto zaloviť v internete a bol som prekvapený. Nie je v tom naozaj z mojej strany voči pani riaditeľke Ing. Monike Schwandtnerovej nič osobné, ide mi len o priblíženie pravdy a faktov. O objasnenie celého problému verejnosti. Určite nie som povolaný a kompetentný aby som ja posudzoval jej odborné kvality, ale určite môžem pozbierať a priniesť čriepky informácií, ktoré to umožňujú posúdiť.

Pre mňa ako laika je zarážajúce a pre mňa ako Dubničana neprijateľné, aby pani riaditeľka inštitúcie, ktorá by mala byť pilierom kvality historických informácií šírila do sveta nepravdy. Ako príklad uvediem dve. Prvou je datovanie a tvrdenie Ing. Moniky Schwandtnerovej vo videu pre verejnosť o fotografí na plachte v Dubnickom múzeu a druhým zavádzajúca informácia, ktorá sa objavila v celom spektre médií – o ústave pre hluchonemých, ktorý podľa nej pôsobil v Dubnickom kaštieli počas socializmu. V oboch prípadoch, ako sa môžete presvedčiť v odkazoch, ide o hrubý fail, ktorý je prípade riaditeľky odbornej historickej inštitúcie len ťažko akceptovateľný a naozaj nesvedčí o jej adekvátnych odborných schopnostiach!

Posuňme sa teraz ďalej k druhej časti výroku Mgr. et Mgr. Wolfa, citát:

… a úprimnej snahy zlepšovať sa a robiť veci čo najlepšie.

Aj táto prvoplánová a „jednoduchšia“ myšlienka podsunutá verejnosti reaguje podľa mňa iba na množstvo kritiky, ktoré sa na hlavu Ing. Moniky Schwandtnerovej zvalilo aj na mestskom zastupiteľstve. Naozaj ja by som si osobne nevedel ani predstaviť že vyslovím takéto tvrdenie po zistení, že kontrola vykonávaná v Dubnickom múzeu konštatovala nedodržanie už prijatých opatrení plynúcich z predchádzajúcej kontroly. Každý máme ale iný charakter…

Zároveň sa pokúsim naozaj stručne zhrnúť niektoré pochybenia podľa – správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky nášho mesta, kde celková suma zistených pochybení – nezaevidovania nakúpeného drobného hmotného majetku, nezverejnenia faktúr a podobne predstavuje čiastku 4.728 eur. Aj tu sú pre mňa mementom slová vyslovené Mgr. et Mgr. Wolfom, že ide vlastne o zanedbateľné pochybenia. Mgr. et Mgr. Wolf zo svojich výšin 5.000 platu (a iných „výhod“) považuje sumu z ktorej musia mnohí vyžiť celý rok asi iba za drobné…

Zároveň je vážnou situáciou aj fakt, na ktorý padlo už viac upozornení, že so zbierkovými predmetmi v Dubnickom múzeu nie je zaobchádzané tak, ako by malo byť aj v rámci zmlúv o zápožičke týchto predmetov a v zmysle pravidiel. Kto má záujem, môže si detailne pozrieť konfrontáciu p. riaditeľky Ing. Moniky Schwandtnerovej s týmito skutočnosťami na zázname z mestského zastupiteľstva. Nie je totiž pre mňa reálne a aj zmysluplné zaoberať sa všetkým čo v tejto téme „Dubnického múzea“ odznelo za posledné týždne.

Čo ale určite stojí za pozornosť a čomu sa budem ešte venovať, nakoľko ma táto informácia zaujala, je vyslovenie podozrenia z možného konfliktu záujmov, ktoré odznelo v interpeláciách (zdroj videa web dubnica.eu):

Nakoľko na tomto zastupiteľstve odznel aj fakt, že k tejto veci bude podaná žiadosť na preskúmanie porušení zákona v Dubnickom múzeu na okresnú prokuratúru, zdržím sa viacerých svojich úvah. Zaoberal som sa s touto skutočnosťou ale dostatočne hlboko a intenzívne v rámci možností ktoré mám (verejne dostupné dokumenty na internete), preto si tieto informácie a ich zhodnotenie dovolím publikovať.

V prvom rade to že bola a je riaditeľka Ing. Monika Schwantdnerová členkou záujmového združenia Wagus nie je pochýb a sama sa aj takto predstavila (zdroj Dubnické noviny 7/2016):

Druhým faktom je nepopierateľné prepojenie, väzby a „korene“ jednotlivých subjektov, ktorými sa neskôr v tomto texte (tabuľke) budem zaoberať. Pekný príklad tohto nájdete nie len v histórií na internete, ale aj v článku popisujúcom oslavy 20. výročia založenie tohto združenia v regionálnom periodiku MY Trenčín z 14. augusta 2010.

Teraz k meritu veci, prečo sa javí že naozaj ide možný stret so zákonom – o konflikt záujmov. V prvom rade riaditeľka Dubnického múzea Ing. Monika Schwantdnerová ako členka Wagusu vystavovala objednávky a uhrádzala faktúry za jednotlivé vystúpenia (pre pochopenie a laicky povedané sama sebe). To by ale nebolo všetko. Pre ilustráciu prikladám tabuľku, ktorej dáta som vytiahol opäť z povinne zverejňovaných a voľne dostupných dokumentov na web stránke Dubnického múzea a z ktorej odvodím svoje hodnotenie faktov:

V nej je jasne vidieť, ako sa Wagusu po nástupe p. riaditeľky Dubnického múzea do funkcie začalo v našich končinách dariť. (situácia sa iba opakovala, ale to už je iná téma, aj keď materiál k nej mám zhrnutý, netýka sa priamo Dubnice nad Váhom)😊 Pre zaujímavosť subjekty uvedené v tabuľke sú spriaznené s Wagusom alebo vychádzajú z neho (viď história a článok v periodiku MY-Trenčín). Postupne ako šli roky sa členovia „rozdelili“ na jednotlivé časti a fakturácie sa tým pádom „rozsypali“ z jedného záujmového združenia na jednotlivé „jeho prvky“. Kým v 2016 nás vystúpenia tohto spoločenstva stáli z mestskej pokladne cca 770€, v 2017 to bolo už 2.350€ a v „úrodných rokoch“ 2018 a 2019 už fakturácie vysoko prekročili hranicu 8 tisíc eur…  Tento rozlet pribrzdila korona, ale aj tak stále suma za vystúpenia oscilovala okolo, alebo nad hranicou 5 tisíc eur. 🙂

Záverom už len pripojím svoju úvahu a perličku pre zaujímavosť, keby niektorí nechápali prečo Mgr. et Mgr. a viac členov wlčieho spoločenstva tak ostetnatívne obhajovali Ing. Moniku Schwantdnerovú. Mne našťastie ešte funguje pamäť dobre a našiel som aj dôkaz tejto informácie. Ako zdroj ukážky mi poslúžilo video od Roberta Zvonára na jeho YT kanáli. Týmto ho pozdravujem a sľubujem že svoj záväzok vyrovnám! 😊

Keby Vám nezaplo, tak ide o „náhodný výber“ a „predstavenie kandidáta“ v programe pani riaditeľky pred voľbami 2018…  Tí bystrejší budú chápať aj to čo ten účinkujúci vlastne rozpráva a akú pointu má celá scénka… 🙂 Loajalita a charakter v praxi.

z.J.

 

Naozaj s veľkým a úprimným záujmom som si prečítal príspevok p. Ivety Václavovej na tému mestskej zelene formou otvoreného listu Mgr. et Mgr. Wolfovi a iným, kde prejavila veľký záujem o životné prostredie. Vítam jej aktivitu a podnet k debate, aj keď s niektorými jej myšlienkami nie som stotožnený. Problematikou mestskej zelene som sa dosť intenzívne zaoberal, je mi blízka a zaujíma ma. Zaujímajú ma aj rôzne názory a uhly pohľadu obyvateľov nášho mesta a aj preto si dovolím k debate prispieť. Nakoľko mám toho viac a potrebu štruktúrovať svoj príspevok kvôli prehľadnosti, čo sa na FB v nejakej odpovedi nedá, zareagujem na tejto mojej web stránke…

V prvom rade by som chcel vyjadriť počudovanie a smútok nad tým, aký nepriaznivý a ľahostajný smerom k životnému prostrediu je postoj vedenia nášho mesta. Aj keď SLOVAMI deklarujú niečo iné. Nie slová, ktoré môžu byť falošné, neúprimné a dokonca môžu zámerne klamať sú dôležité, ale ČINY a SKUTKY ukazujú na skutočný záujem a postoj!

Jednou z veľkých tradícií, ktorej význam spočíva najmä v edukácií detí od predškolského veku až po dospelosť, k prebudeniu ich záujmu o životné prostredie, prírodu, správne nakladanie s odpadom, ktorých cieľom je získanie správnych návykov a vôbec povedomia o celej problematiku je tradícia DŇA ZEME, ktorý pripadol na 22.4.2022. Pamätám si časy keď k tejto príležitosti naše mesto naozaj „žilo“ a usporadúvali sa rôzne akcie. Jednou z najväčších a vyvrcholením bola aj súťažno-vzdelávacia akcia pre všetky Dubnické deti. (Dubnická envirojar v jednom obraze, Champion Club na Deň Zeme, Enviro-jar 2017, Enviro-jar 2018)

Žiaľbohu Mgr. et Mgr. Wolfa zaujímajú len prvovoliči, žiaľbohu na DEŇ ZEME sa tento rok v Dubnici nad Váhom zabudlo a nechali sme sa zahanbiť napríklad aj Novou Dubnicou… a žiaľbohu Mgr. et Mgr. Wolf svoj vzťah a postoj k prírode vyjadruje iba slovami, alebo sadením stromčekov pred objektívmi fotoaparátov a kamier v rámci politického marketingu… Skutky sú ale úplne iné!

Druhým signifikantným znakom nezáujmu a iba proklamovanej podpory životnému prostrediu zo strany Mgr. et Mgr. Wolfa je ďalšia ukážka enviromentálnej ignorácie a arogancie. Po tom ako som písal o zničení zelených koridorov na škole Pala DemitruZŠ na CIII bezohľadnými a podľa všetkého nezmyselnými „projektami“ úprav dopravnej situácie, idúcimi dokonca proti obyvateľom dotknutého okolia (minimálne pred ZŠ na CIII),  to ukazuje aj ďalší vývoj. Zrejme zbytočne boli vyrezané desiatky stromov pred ZŠ na CIII. Stačilo prispôsobiť projekt životnému prostrediu (a nie naopak) a tieto mohli byť bez problémov zachované. Veď aj línia nového plotu vedie v spone bývalého stromoradia, teda nekolidovala s nimi  a možno stačilo naozaj málo, iba trochu vôle a schopnosti riadiť procesy efektívne a prezieravo, aby tieto zelené bariéry mohli aj naďalej plniť svoje funkcie. Na obrázkoch je červenou čiarou naznačené vyrezané stromoradie a modrou línia plotu, ak ho nevidieť:

Rovnako vyrezanie viacerých zdravých stromov v parku pod touto ZŠ, po ktorých zostal leň peň, či jamy po vyfrézovaných pňoch a vyklčované kroviny rovnako poukazuje na protiklad v slovách a činoch, citujem:

Na obranu vedenia mesta by som rada uviedla aj nasledovnú skutočnosť. Verím tomu, že je náročné vyhovieť všetkým a pokiaľ budú ľudia, ktorí si neuvedomujú že vykosený trávnik a na 50cm zrezané okrasné kríky nie sú riešením ani estetickým ani zdravotným a že žiadať o výruby stromov kvôli tomu, že sa mi lístím špiní balkón a musím ho častejšie zametať“   

Vyrezané stromy a vyklčované kroviny v parku pod základnou školou na Podháji:

Všetko sa udialo pre „zámer mesta skultúrniť a sprehľadniť (kvázi kvôli bezpečnosti) tento park“. Pritom nielen tu, ale po celom meste sa všetky kroviny totálne redukujú takmer na kmeň a režú iba do výšky pásu… teda realita je úplne iná… a každý čo len trochu vnímavý človek vidí a cíti rozpor v (pekných) slovách a (reálnych) skutkoch.

Realita a prax úpravy krovín odporujúca slovám:

Zároveň si dovolím vyjadriť počudovanie že takýto stav a to čo sa skutočne deje si autorka otvoreného listu nevšimla a nevšíma. Aj preto mi slová, citujem:

Preto by sa mala začať robiť aj osveta medzi obyvateľmi mesta aby boli otvorenejší voči prírode blízkym postupom údržby mestskej zelene, na ktoré sme možno v minulosti neboli zvyknutí.

v komentári p. Václavovej, najmä po tom ako komunikovala s p. Klačanskou ktorá riadi TSM, mi pripadajú a pôsobia na mňa iba ako ospravedlnenie a výhovorka pre prípadne nezvládnutú nadchádzajúcu sezónu údržby mestskej zelene, či chyby pri jej výkone.

Téma „kosiť či nekosiť“ je pomerne stará, rovnako ako aj viac-menej laické debaty k nej. Dovolím si k pár diskusným príspevkom pripojiť aj svoj názor:

Anna Dardová: „Keď si v prírode zničíme všetko na čo sú ľudia alergický, tak budeme žiť len na asfalte.

Nemyslím si že toto je relevantný názor k diskusií a k téme, v ktorej ide o „mesto“, nie o prírodu. Nik netvrdí a nechce aby sa niečo v prírode, ale aj v meste ničilo, či (zbytočne) asfaltovalo. Pôvodný komentár p. Nečesaného hovorí o niečom úplne inom – načo zvyšovať počet alergénov v meste. Alergici počas exponovaných dôb do prírody často nechodia. Pre približne 30% populácie (to je oficiálne udávaný počet alergikov vo vyspelých krajinách) ak zvýšime počet alergénov v meste, tak im berieme šancu vyhnúť sa prostrediu ktoré im spôsobuje problémy!

Iveta Václavová: „práve lúčne kvety zastavujú rast alergénnych tráv

Omyl spočíva v tom, že práve druh „mestskej trávy“ – druh ktorý sa používa na mestských trávnikoch pri správnej údržbe neprodukuje do okolia takmer žiadne alergény a pre alergikov predstavuje iba krátkodobý problém (max. pár hodín) v čase a v mieste kosenia, alebo v prípade ak sa s pokosenou trávou nezaobchádza tak ako sa má, teda nezbiera sa a neodváža hneď po skosení, ale sa necháva na mieste.

Naopak lúčne spoločenstvá, v ktorých práve rôzne druhy tráv predstavujú percentuálne najväčší podiel, sa vyznačujú aj druhovým zložením tráv, ktoré sú vysoko alergénne a emitujú alergény do svojho okolia dlhý čas!  

Ivan Smaha: „ale to prejsť sa peši neodbúra alergény, čím bude zeleň v meste bujnejšia, druhovo pestrejšia, tým sa bude žiť alergetikom lepšie. „burina“ zachytáva veľmi veľa prachu a nečistou a tým sa majú alergetici lepšie. kosiť ,čo najmenej hlavne okolo ulice Obrancov mieru(hlavná cesta) zeleň znižuje prašnosť i hlučnosť a v lete teplotu.

V prvej časti komentára p Smahu ide o hlboké nepochopenie myšlienky p. Nečesaného – ak by niekto chcel žiť v divočine, či užiť si naozajstnú prírodu, stačí predsa „pár krokov“ a môže si ju užívať do sýtosti. Iste to neodbúra alergény, ale ten kto nemá problém a chce, si bujnú prírodu môže užiť a ten kto nechce, alebo mu v tom alergia v určitom období nedovoľuje, ten nemusí.

Už vôbec nesúhlasím s názorom že druhová pestrosť prispieva akokoľvek k lepšiemu životu alergikov. Opak je presnou pravdou. Väčšia druhová pestrosť zásadne predlžuje obdobie alergénov vo vzduchu a každý sa môže presvedčiť sám, ak si pozrie na Googli peľové kalendáre rôznych rastlín – od tráv až po stromy. Rovnako myšlienka „burina zachytáva veľmi veľa prachu a nečistotu…! nie je dobrá. Dovolím si tvrdiť že p. Smaha si myslí že alergiu spôsobuje iba prach, či nečistota. Iste, sú alergici ktorým prach spôsobuje problémy, ale to je iba jedna a menšia skupina. Okrem toho „burina“ má malý podiel na čistení vzduchu a to čo zachytí (napríklad keď je vlhká od rannej rosy) to väčšinou aj po vyschnutí a po naakumulovaní musí (napríklad vo vetre) vypustiť. Alebo sa rád nechám od p. Smahu poučiť, ako dokáže „burina“ spotrebovať, stráviť či inak zlikvidovať mechanické častice prachu… Rovnako podiel trávy na zníženie hlučnosti je asi nulový. Evidentne sú v tomto prípade vlastnosti „vysokej“ zelene, teda  stromov a krov pripisované „burine“.

Iveta Václavová: „za vznik alergií predsa nemôže príroda a kvety. Sú dôsledkom nášho, prehnane sterilného, životného štýlu a množstvu chémie, ktorou sme bombardovaní zo všetkých strán. Práve príroda je spôsob ako sa vrátiť k prirodzenému spôsobu života a k prirodzenému zdraviu.

Stopercentne súhlasím s p. Václavovou že za vznik alergií nemôže príroda a kvety. Určite ale môžeme povedať, že sú spúšťačom alergických reakcií. Podľa slov p. Václavovrej si dovolím tvrdiť, že o alergiách – teda o obranných reakciách ľudského organizmu na rôzne „alergénne“ látky (v prípade našej debaty ide o pele tráv, bylín a stromov) moc naštudované nemá. Čiastočne súhlasím s tým že za alergie môže životný štýl a jeho chemizácia. Pokiaľ sa týka alergií na chemické látky, potraviny, roztoče a plesne. Jednoducho s nimi vďaka chemizácií a životnému štýlu viac prichádzame do styku.

Teória zodpovednosti týchto faktorov za „sennú nádchu“ – takto môžeme označiť skupinu alergických reakcií (alergická nádcha a alergický zápal spojiviek, začervenanie a svrbenie pokožky, nosa, alergická astma a pod.) je nesprávna. Možno bude p. Václavová a mnoho čitateľov prekvapených, ale tieto alergie – zvýšenú citlivosť a prehnanú histamínovú reakciu ľudského organizmu dedíme!!! Teda môžu za ňu naší rodičia, starí rodičia a predkovia, sú genetického pôvodu a získavame ich spoločne s inými génmi a vlastnosťami a tak ako je v našej populácií rozšírená genetická výbava po „pár predkoch“, tak sa v nej rozširuje aj táto predispozícia. Odporúčam si prečítať elementárne minimum o alergiách napríklad na odborne a tematicky zameraných web stránkach.

Na záver pripojím svoj postreh k téme „lúk v meste“. V skutočnosti ide o fatálny blud, fikciu a nepravdu. Mesto má tak špecifické podmienky asi všetkých dôležitých parametrov, že vznik, či udržanie takéhoto biotopu (lúk) bez sústavného zásahu človeka je nemožné. Ide teda o umelo vytvorené a sústavne umelo (a draho) udržiavané biotopy, dokonca dosť často s vysiatymi rastlinami (druhmi rastlín) ktoré sú na hony vzdialené (len podobné) tým lúčnym, teda ide o rôzne geneticky modifikované, umelé kultivary a hybridy, často aj nepôvodné pre daný región, či oblasť. Teda ide opäť o umelo vytvorený biotop, ako v prípade parkových tráv, len s tým rozdielom že správne udržiavaný mestský trávnik sa nemení aj v horizonte desiatok rokov. Umelo vytvorená lúka veľmi skoro zmení svoj charakter. Je len otázkou času (pár rokov) kedy na nej prevládnu tie rastliny (v tomto prípade je termín ktorý použil p. Smaha – „buriny“ úplne správny), ktorým podmienky v meste vyhovujú najviac a sú najodolnejšie, teda zväčša tie rastliny ktoré poznáme z rumovísk, okrajov ciest a železničných násypov – paliny, pŕhľavy, bodliaky, lobody … a nemali by sme zabudnúť že mnoho z týchto rastlín sú nielen najsilnejšie alergény, ale sú aj jedovaté! Dôležité je spomenúť aj to, že nekosené, teda neudržiavané plochy zelene (tráv) priamo v mestskej zástavbe sa stávajú rajom hlodavcov a ohniskami ich šírenia. Určite si záujemcom o problematiku „lúk v meste“ odporúčam prečítať krátky článok od odborníka k tejto téme.

 

Najnovšie debatu na oficiálnych FB kanáloch mesta a primátora Mgr. et Mgr. rozprúdil nový, lepšie povedané už minimálne piaty krát recyklovaný PR príspevok o cyklotrase do Prejty. Aj preto sa opäť svojim spôsobom vyjadrím k veciam verejným. Určite odporúčam prečítať si príspevok až do konca. Prináša totiž niekoľko „prekvapivých“ zistení, ktoré v debatách na FB profile mesta a Mgr. et Mgr. dotknuté neboli.

Na úvod určite poukážem na opätovnú (a neustálu) manipuláciu dubnickou verejnosťou nepravdami. Buď ide o zámerné nadhodnocovanie, skresľovanie reality, pridávanie dôležitosti a vytváranie nereálneho obrazu oproti skutočnosti so zámerom vytvárania falošného obrazu primátora Mgr. et Mgr., alebo iba o hrubú neznalosť našich dubnických pomerov. Hneď v úvode príspevku na web stránke mesta môžete nájsť prvú takúto manipuláciu: /cit./

Cyklotrasa bude s dĺžkou necelé tri kilometre povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou zónou.“

Nie pani hovorkyňa, trasa nepovedie žiadnou PRÍJEMNOU REKREAČNOU zónou. Je to iba Vaša fabulácia. Dovolím si doplniť  Vaše vedomosti o Dubnici nad Váhom, kde máme (dalo by sa povedať) dve rekreačné zóny. Jedna je všeobecne známa „Studnička“ pod Ostrým Vrchom (presnejšie na Medzihorí) a druhou je „chatová rybárska“ rekreačná zóna – preto som napísal že by sa dalo povedať  – v Prejte na nádrži Kočkovského kanála.Druhou nepravdou je že táto cyklotrasa bude slúžiť ľuďom dochádzajúcim do práce v ZŤS. Iste že Prejťanom môže poslúžiť,  ak chodia do zamestnania v ZVS, tí ju ale v pohode využívajú aj dnes, ak chcú. Fakticky do ZŤS-ky neexistuje žiaden oficiálny vstup zo strany cyklotrasy. Oficiálny preto, lebo za takýto vstup nepovažujem dieru v plote. Teda ak by mala podľa Vás cyklotrasa slúžiť ako cesta do práce v ZŤS-ke, tak za súčasného stavu jedine s prehadzovaním bicyklov cez plot a jeho preliezaním…
Pokiaľ chcete hovoriť o takomto účele cyklotrasy, musela by viesť tade, kade ju plánovalo predchádzajúce vedenie mesta.

Vyžiť prirodzené a historické koridory cyklistov z minulosti s nevyužitými, respektíve málo využívanými komunikáciami v súčasnosti. Tým by dávala podstatne väčší zmysel, mala by aj podstatne väčší význam a hlavne, neobmedzovala a neznepríjemňovala by život stovkám záhradkárov, na individuálnu dopravu odkázaným návštevníkom Kalvárie, veľkému počtu ľudí a rodín na prechádzke, chodcov, peších turistov a podobne. Len to by sa musel primátor Mgr. et Mgr. zbaviť „potreby“ za každú cenu sa predviesť a ukázať. Aj tomuto a neschopnosti uznať že „staré vedenie“ niečo plánovalo dobre, táto násilne presadená a bezohľadná trasa okrem zrušenia a zásadného obmedzenia možnosti dochádzať do ZŤS (viacerými vstupmi) cyklistom zničila aj spojenie so zdravotným strediskom na „UHA barákoch“ a mnoho iných logických napojení, plynúcich z takejto trasy. Škoda že Mgr. et Mgr. nedával v minulosti ako poslanec MsZ na zasadnutiach pozor pri tejto téme, respektíve nedomyslel logickú opodstatnenosť takejto trasy a rozhodol sa ísť cestou, kde značne prevažujú zápory nad prínosom.V mene mnohých záhradkárov sa musím ohradiť aj voči účelovému a značne skresľujúcemu tvrdeniu Mgr. et Mgr. že trasu pozmenil na základe osobného jednania s namietajúcimi záhradkármi. Čistý alibizmus. Podľa mňa (nebol som účastníkom debaty) ide zrejme o časť úseku cyklotrasy, ktorý na miesto po stávajúcej komunikácií vedie po najmä po starej trase železničného koľajiska. „Plánovači“ trasy mohli na túto možnosť prísť aj sami a ide o úsek, ktorý zhodou okolností vedie lesným podrastom, nie v okolí záhradok. Na priloženom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta) je pôvodná trasa po ceste žltou.

Pritom mesto, teda Mgr. et Mgr. vôbec nevyužil možnosť naozaj odľahčiť stávajúcu komunikáciu využívanú záhradkármi v druhom úseku, ktorý priamo susedí nielen so záhradkárskou kolóniou, ale aj množstvom záhumienok obyvateľov Prejty, ktorí pri prácach na nich už nebudú môcť mať odstavené svoje motorové vozidlá na tejto komunikácií. A čo s tými ktorí od Prejty chodili doteraz pešo s káričkami na svoje záhumenky v Lieskovci?  Situácia je na spojenom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta), kde je „odľahčujúca trasa“ zvýraznená červenou.

Aby som sa vyjadril aj k samotnému „jednaniu a konzultáciám“ so záhradkármi. Nevšimol som si, že by mesto iniciovalo takéto pracovné stretnutie a informovalo záhradkárov o pripravovanom pláne, kde by sa mohli vyjadriť. Pritom práve mňa nik nemôže obviniť že dianie v meste nesledujem! 😉 Neviem o tom, že by náležite a so zvyčajnou intenzitou (ako keď ide o reklamu na osobu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) propagovalo takéto stretnutie, ktoré by dalo váhu a relevantnosť tvrdeniu Mgr. et Mgr. že sa osobne prebral túto tému so záhradkármi… S koľkými? Kde? Na Facebooku? Tých pár záhradkárov malo (právo) akože zastupovať záhradkárske spolky, či celú komunitu? … preto tvrdím že ide o účelovú dezinformáciu až klamstvo, alibizmus a účelovú výhovorku zo strany najvyššieho predstaviteľa nášho mesta.

Keď už sme pri samotnej osobe Mgr. et Mgr. a jeho konaní, môžete si všimnúť ako selektívne – len keď mu to vyhovuje – reaguje na komentáre písané do jeho FB profilu (stav trvajúci 3 dni, do momentu písania tohto príspevku)… Na relevantné a oprávnene kladené otázky obyvateľom mesta neodpovedá.

Lebo realita to nie je značne obmedzená, prvoplánová a logicky chabá až naivná predstava Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Život prináša množstvo situácií, na ktoré keď sa niekto spýta, Mgr. et Mgr. neodpovedá a myslím si, teda vypadá to tak že doteraz o nich (žiaľbohu) ani neuvažoval. Teda okrem toho ako „mesto“ (výraz ktorý propagačné oddelenie používa keď daná téma môže byť kontroverzná, alebo problematická), teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf chce riešiť iné situácie, ako je len doprava záhradkárov motorovými vozidlami. Preto vzniklo a vzniká množstvo otázok:

Čo keď pôjde iná osoba (niektorý rodinný príslušník bývajúci v inej domácnosti, v inom meste, dokonca v inej krajine, priateľ, kolega,…) na pozvanie (návštevu, oslavu) majiteľa záhradky a záhradnej chaty?! Čo keď pôjdu obyvatelia Dubnice, alebo ktokoľvek iný, kto má problém s pešou a už vôbec s cyklo dostupnosťou na Kalváriu a bude sa chcieť zaviesť osobným automobilom? Kde ho zaparkuje?

Myslím si že Mgr. et Mgr. pri svojom zlom, nedomyslenom a neuváženom rozhodnutí neuvažoval ani nad tým že koridor, kade chce vybudovať cyklotrasu, v značnej miere a hojnom počte využívajú aj peší, ktorí predstavujú v tomto prípade rovnaký problém a nemali by sa na cyklochodníku pohybovať? Nielen peší majitelia, ich rodinný príslušníci a návštevy, ale aj tí čo chodia vo veľkom počte na prechádzky, do Prejty, na turistiku…

Evidentne si „niekto“ neuvedomil dosah svojho rozhodnutia aj v prípade že je dubnická zelená turistická trasa (od železničnej stanice a autobusovej zastávky pred Priemyslovkou) týmto koridorom po ktorom má viesť cyklotrasa napojená cez modrú trasu z Prejty na Vapeč na červenú medzinárodnú diaľkovú turistickú trasu (E8), tzv. Cestu hrdinov SNP.

Veľmi dôležitým faktom je aj skutočnosť, že množstvo chatiek a chát má svoje popisné číslo (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z.) a tým sú podľa Zákona č. 125/2015 Z.z. zaregistrované v Registri informačného systému verejnej správy ako riadna adresa so všetkými z toho plynúcimi konzekvenciami. Keď som zbieral informácie a názory k tejto téme a komunikoval s viacerými ľuďmi, ktorých sa táto cyklotrasa dotýka, bol som prekvapený tým, že len v  záhradkárskej kolónií v časti „Horekončie“ má popisné číslo približne polovica nehnuteľností!

Pri rozhodovaní žiaľbohu nebol braný do úvahy ani fakt, že v lokalite sa nachádzajú objekty, ktoré sú trvalo, prechodne alebo dočasne obývané, a nie je ich málo. Keď som si šiel včera dopoludnia spraviť pár aktuálnych ilustračných obrázkov, bol som prekvapený ako táto (polohou) okrajová časť nášho mesta žije!

Na pešej prechádzke od Chobotu po Kalváriu a späť, trvajúcej aj s fotením cca 30 až 40 minút som zaregistroval 3 (slovom TRI) dodávky prepravných služieb, ktoré viezli objednaný tovar na adresu (popisné číslo)! Zaujímavým je aj moje zistenie, že v tom čase prešlo po úseku ktorý som mal pod kontrolou 11 automobilov, 6 peších a iba dvaja cyklisti…

Myšlienka spojiť Prejtu a Dubnicu nad Váhom je stará a je aj dobrá. Má svoje opodstatnenie a zmysel. Zároveň ale musím podotknúť aj to, že ak vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prezentujú že im záleží na všetkých faktoroch, na základe ktorých vznikajú podobné cyklotrasy, mali ich zobrať do úvahy naozaj, nie len v marketingových rečiach a riešiť (aj prostredníctvom verejnej debaty) priority a iné možné cyklistické koridory. Ak uvažujeme nad počtom užívateľov cyklotrasy, efektivitou, prínosom z hľadiska environmentálnych záťaží a ušetrených financií obyvateľov mesta, do popredia sa dostáva najmä prepojenie na prudko sa rozvíjajúci priemyselný park medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou. Trasa medzi Prejtou a Dubnicou nad Váhom by aj tak žila svoj desaťročiami zabehnutý a overený život. Najmä ak by jej „mesto“ pomohlo opravou problematických úsekov. Slúžila by rovnako dobre ako doteraz cyklistom, ako aj peším, motoristom, záhradkárom, návštevníkom Kalvárie, turistom, rodinami s deťmi na prechádzkach… Keby sa nebolo treba „nasilu zviditeľňovať“.

Možno stačilo napísať iba: Toto rozhodnutie viesť cyklotrasu popod Kalváriu nie je dobré a z využiteľných možností asi to najhoršie a zbytočné. Myslím si ale že Dubničania a aj téma si zaslúžia odo mňa viac energie a pozornosti 🙂 keď už si ju nezaslúžili od kompetentného…

S troškou nadsádzky a humoru, ale aj s kusom pragmatizmu môžeme povedať, že sa opäť staneme svetovou raritou, keď vybudujeme cyklochodník, po ktorom budú jazdiť autá a chodiť chodci rovnako ako doteraz a dokonca skúšobne jazdiť vojenská technika. Umiestnime kopec dopravného značenia, ktorého význam bude nulový, nakoľko bude nevykonateľný rovnako ako v prípade parkovania dodávok na parkovisku pri workoutovom ihrisku. V tomto prípade to všetko ale naviac zaváňa vracaním eurofondov… dúfam že Mgr. et Mgr. ukáže svoj harakter a takto spôsobenú škodu zatiahne potom zo svojho… 😎

Najnovšiu tému do ktorej sa pustím som konzultoval so šiestimi osobnosťami, ktoré sa k tejto téme môžu naozaj relevantne a odborne vyjadriť. Ide o osobnosti z Dubnice nad Váhom, či blízkeho okolia, ktoré dlhoročne pôsobia na poli kultúry, umenia a histórie a viaceré z týchto osôb aktívne tvoria umenie. Pri oslovení a požiadaní o názor som vždy sľúbil dodržať absolútnu anonymitu a aj napriek prípadným hejtom (pokusom o zistenie kto to bol) určite nebudem kompromitovať tieto osoby. Ani v najmenšom si neželám, aby zažili pre svoj názor a ochotu „spolupracovať“ s mojou osobou akékoľvek akty pomsty.

Zároveň musím priznať že ma viaceré tieto osobnosti odhovárali od mojej reakcie. Dôvodom je ťažká uchopiteľnosť problematiky ale najmä fakt, že je – v prvom pláne – celá postavená na subjektívnych pocitoch a z tohto dôvodu sa moja snaha môže rovnať boju s veternými mlynmi. Nakoľko som ale dostatočne tvrdohlavý a verím, že aj keď väčšina ľudí ktorá podľahla wow efektu označila najnovší majsterštich vedenia nášho mesta za „pekný“, je schopná prijať rácio a odborný názor, pozrieť sa na veci realistickým, nie demagogicky vytváraným pohľadom. Tým pohľadom ktorý je verejnosti vnucovaný všetkými mediálnymi prostriedkami. Text ktorý tu dolu píšem je súborom myšlienok a vyjadrení „spolupracujúcich osôb“, ako aj mojich názorov:  

Cez všetky komunikačné kanály sme mali možnosť vidieť obrázky Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako sa usmieva a chváli v „zrekonštruovanej“ obradnej miestnosti novo nainštalovanou výzdobou. Aj tu je evidentná snaha prekračujúca hranice dobrého vkusu a aj trápnosti o vytváranie falošného obrazu. Je smiešne a neprístojné ak sa veciam ktoré sú samozrejmé, umelo pridáva dôležitosť a váha. Možno sa už čoskoro dočkáme obrázkov a videa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa kontrolujúceho záchodky na MsÚ, propagujúceho doplnenie nových roliek toaletného papiera. Ale nie takého obyčajného ako sa používal predtým, ale pre fajn pocit ružového, s jahodovou arómou.

Píšem o umelo, klamstvami a manipuláciou vytváranej dôležitosti a váhe. Všimnite si len názov článku a teda aj ústrednú myšlienku, ktorou sa snažia zmanipulovať (podvedomie) bežného čitateľa a pritom ide iba o klamstvo a vyslovený výmysel, ide o snahu dať úplne samozrejmej veci, ktorá je dokonca povinnosťou (starať sa o zverený majetok) väčšiu váhu:

„Po obnove je sobášna sieň mestského úradu vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti“

Ako keby ľudia, Dubničania začali vyhľadávať sobášnu sieň práve a len kvôli tomu že bola obnovená. Ako keby sa predtým tieto významné udalosti konali kade tade a len kvôli obnove – ach pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf ďakujeme, ste náš záchranca, čo by sme si bez Vás počali?! – sa stala sobášna sieň vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti. Ešte raz – je to úmyselná lož a manipulácia, tvrdenie ktoré Mgr. et Mgr. Peter Wolf a jeho propagačné oddelenie nemajú nijako exaktne podložené. Ak aj došlo k zvýšenému počtu udalostí, tak určite nie kvôli obnove, ale kvôli dlhej dobe útlmu a uvoľňovaniu opatrení, teda konali by sa tak či tak, bez ohľadu na obnovu! Vyhľadávaným miestom pri výnimočných udalostiach bola aj pred obnovou!

Takmer všetky opýtané osobnosti sa zhodne vyjadrili aj k druhej stránke veci. Nie pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Ešte raz NIE, to čo ste urobili v obradnej sieni nie je moderna 21. storočia, nie je to v danom prípade ani pekné a už vôbec to nenapĺňa ani jednu z vlastností, ktorú sa v úpornej predvolebnej samochvále snažíte tomuto počinu pripísať. Pán Mgr. et Mgr. ruku na srdce, ak je toto čo ste predviedli v obradnej sieni vrcholom Vašej kreativity, schopnosti a dispozície, Vašim „štandardom“ ako napísala hovorkyňa PaedDr. Veronika Valuchová vo FB debate v reakcií na verejnú kritiku, potom sa naozaj nečudujem veciam ktoré sa na úrade, či v meste dejú. Neviem čo si mám a môžem myslieť o človeku, ktorý vymení naozajstné, hodnotné umelecké diela a kvalitné, trváce zariadenie za lacné čínske dekorácie a nábytok z Ikei.

Dúfam len že prvky výzdoby ktoré boli v priestoroch MsÚ, ktoré ste pri obnove odstránili a ktoré majú naozajstnú veľkú kultúrnu, historickú a umeleckú hodnotu (napríklad autorské keramické diela), ste so všetkou vážnosťou uschovali v depozite Dubnického múzea!

To čo tvrdíte vo svojom videu –  marketingu na Vašu osobu za naše peniaze –  že meníte minulosť za budúcnosť, teda prechádzate od výzdoby z minulého (20. storočia) k výzdobe toho súčasného sú iba prázdne reči, bez zmyslu, logiky a racionality!!! Už keď Vy nie ste schopný nejakého svojho zmysluplného vyjadrenia, alebo myšlienky… to naozaj nemáte okolo seba niekoho schopného (teraz nemyslím vrtichvostíka) kto by povedal: „Peťko, toto nie.. to sú úplné hlúposti čo robíš a hovoríš“?!

Výzdoba ktorá je v obradnej sieni nainštalovaná je pre daný účel úplne nevhodná, trápna a gýčová!

Tvrdenie že idete z 20 do 21 storočia je … povedané slušne … nepravda a oxymoron. Romantický a vidiecky „provensálsky štýl“ ktorý ste prezentovali v obradnej miestnosti svojim vznikom zapadá do dôb ešte pred tým, čo ste v rámci tejto Vašej idei prechodu odstránili! Je charakteristický pre koniec 19 a začiatok 20 storočia. Iste, je používaný dodnes, v privátnej oblasti ho obľubujú ľudia, ktorí sa vracajú k voľnejšiemu a menej hektickému spôsobu života (tí ktorí na to majú), aj preto je v našich  končinách často spájaný s tzv. „podnikateľským barokom“. Vo verejnej sfére je hojne využívaný v „štýlových“ reštauráciách, čajovniach a podobne. Teda je to štýl vhodný pre (bez urážky) „Čarovnú špajzu“ ale určite nie pre reprezentatívne a slávnostné priestory mestského úradu! Treba poznamenať, že v dnešnej dobe tento štýl balansuje na hranici dobrého vkusu a gýču, do ktorého sa dá – čo sa týka aj tohto prípadu – ľahko skĺznuť.

Nielen že obnova, respektíve jej kultúrna, spoločenská a estetická stránka nenapĺňa ani jednu z vlastností, ktorú sa jej v úpornej predvolebnej samochvále snaží Mgr. et Mgr. Peter Wolf pripísať. Ona nenapĺňa ani faktické a pragmatické hodnoty, ktoré plynú z poslania a štatútu obradnej miestnosti. Takáto miestnosť by mala pôsobiť hodnotne, reprezentatívne, vkusne a dôstojne. Pri najlepšej vôli a aj zalepení oboch očí, lacno a gýčovo pôsobiace dekorácie to nenapĺňajú ani náhodou. Jedine v očiach osôb, (pomôžem si citátom hovorkyne Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) ktoré majú svoj štandard (estetického cítenia a kritérií hodnoty významnosti) veľmi… veľmi hlboko.

Myslím si že okrem hore uvedených hodnôt by mala mať výzdoba aj iný „nadrozmer“. Svoj význam a zmysel. Mala by reprezentovať mesto, oblasť, ľudí, kultúru, ich prácu, tradície a poprípade aj odkaz na históriu, či súčasnosť Dubnice nad Váhom.

V tomto prípade reprezentuje iba ak (nie príliš lichotivé) vlastnosti a danosti človeka ktorý ju vytvoril. Teraz nenarážam na dekoratérov, či dodávateľov dekorácií. Tí si odviedli svoju štandardnú prácu. Myslím na toho kto takúto hlúposť vymyslel, dal ju z titulu svojej právomoci zrealizovať a je za ňu zodpovedný. Žiaľbohu aj v tomto prípade, ako v mnohých iných netvoril naše spoločné hodnoty odborník, schopný človek, alebo skupina odborníkov, ale ľudia ktorí nemajú k spoločným a spoločenským hodnotám žiaden vzťah, predpoklad a schopnosti. Takéto konanie môžem s čistým štítom (opäť) označiť ako neschopnosť, amaterizmus a diletantstvo. Považujem toto dielo nie len za stratu finančných prostriedkov, ale aj iných hodnôt, ktoré evidentne Mgr. et Mgr. Peter Wolf nepozná, alebo úmyselne potláča.

Pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf, ešte jedna perla, citujem z Vášho prehlásenia: … „aby bola slávnostným a reprezentatívnym zázemím pre ľudí, ktorí k nám prídu.“ Myslím si že takéto miesto môže byť pre ľudí slávnostným a reprezentatívnym priestorom, prostredím, ale zázemím môže byť pre niekoho kto tam trávi dlhý čas, pracuje a obradná miestnosť by mu slúžila k tomu aby si odpočinul, najedol sa, prezliekol… a niekto so zmyslom pre čierny humor by aj povedal, že sa Vám podarilo ju na túto úroveň dostať… 🙂 

Môj posledný príspevok k veciam verejným v Dubnici nad Váhom bol analýzou stavu a reality. Dnes nemám čo analyzovať. Aj keď v tomto príspevku bude niekoľko faktov, bude to viac rozprávanie o empatií a úvahy.

Keď som predvčerom večer stretol pani, s ktorou občas preberám spoločenské témy, ani mi nestihla odpovedať na pozdrav a už sa ma spýtala, čo poviem na najnovší status Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a že mám o tom napísať! Že jej je až do jedu, ako sa zviditeľňuje a prisáva na tému Ukrajiny a nešťastí ľudí, čo odtiaľ ušli. Musel som sa jej priznať že som ešte nevidel posledný príspevok Mgr. et Mgr. a že

o tejto téme písať určite nebudem

Nejde totiž o fakty, ktoré sa dajú uchopiť a jasne ukázať. Ide o pocity, o empatiu ktoré v sebe máme, o to ako tieto veci dokážeme citlivo vnímať, aby sme v tomto prípade videli čo je v pozadí, za slovami… Žiaľbohu je veľmi veľa ľudí ktorí nevidia že ide len o využitie situácie na to aby sa Mgr. et Mgr. zviditeľnil a ukázal sa pred voľbami ako veľký ľudomil a altruista plný filantropie. Mnohí ľudia vnímajú len slová, respektíve iba ich obsah, nevnímajú a necítia faloš, ktorá je za nimi v skutočnosti skrytá. Preto si myslím že nemá zmysel veľmi zložito vysvetľovať niečo, čo nedokážu alebo nechcú takíto ľudia pochopiť. Každý si na hry a na tanečky pri téme Ukrajina v podaní Mgr. et Mgr. Petra Wolfa musí spraviť názor sám. Tým to pre mňa v tom momente skončilo.

Ozval sa mi ale ďalší človek. Priniesol iný príbeh. Príbeh o tom, ako riaditeľka DUMATU Ing. Jurisová dala z ubytovne na štadióne, kde sú ubytovaní utečenci z Ukrajiny, odniesť aj posledný televízor zo slovami, aby nemíňali moc elektriky… že by bolo dobré, aby o tom ľudia vedeli. Lebo ako povedal, je to hnus ako sa na jednu stranu Mgr. et Mgr. Peter Wolf tvári verejne ako ON a mesto Dubnica nad Váhom týmto ľuďom pomáha a pritom sa takto správajú.

Aj v tomto prípade som mu povedal že síce mi to je ľúto, chápem aj jeho rozhorčenie, ale o tejto téme v ktorej sa stráca rácio a prevládajú emócie, zakladajúce sa v drvivej väčšine iba na subjektívnom presvedčení – ale nie poznaní, písať nebudem.

Tieto dva podnety ma prinútili ísť si overiť situáciu. Preto som sa dnes po obede vybral na štadión obzrieť si „miesto činu“ a pohovoriť si priamo s ľuďmi z Ukrajiny. Potvrdili mi fakt, že im mesto (pre mňa je mesto jeho štatutár, ktorý jediný je oprávnený konať v mene mesta Dubnica nad Váhom, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf) naozaj zobrali aj posledný (či jediný?!) televízor…

Zarazili ma aj podmienky aké tam panujú. Nielen podľa mojich zistení má 30, či 40 ľudí k dispozícií jeden jediný funkčný záchod…

Aj keď už to vo mne vrelo, stále som bol rozhodnutý že o tejto téme písať nebudem. Zavážil až zlomový okamih, keď v areáli štadióna pár metrov okolo mňa úmyselne pomaličky prechádzalo auto, z ktorého sa na mňa díval a škeril Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Škeril je jediný výraz ktorý ako tak dokáže pomenovať ten výraz, čo on dokáže predvádzať a pritom mi povýšenecky mával rukou. Asi tak, ako Brežnev pred vstupom do lietadla, keď sa vracal z Prahy domov.

Vtedy som si uvedomil že to musím napísať. O falošnosti, pretvárke, pokrytectve, povýšenectve a arogancií ktoré sa dajú vycítiť a ktoré tohto človeka sprevádzajú ako vlastný tieň sprevádza putujúceho po púšti…

Nič a nikto ma nepresvedčí o opaku. Najmä nie že pomoc Ukrajincom a všetky tie statusy sú len využitím situácie pre jeho politický marketing. Téma ktorá mu teraz pred voľbami prišla vhod. Som o tom presvedčený aj na základe skúseností.

Prvou je, že keď minulý rok udrelo u susedov tornádo a tisícky ľudí zostali v okamihu bez strechy nad hlavou a bez elementárnych životných potrieb, stala sa neuveriteľná hrôza a tragédia priam za humnami, Mgr. et Mgr. vtedy nevydával denno-denne statusy, množstvo fotiek, žiadne tragikomicky čítané prejavy na koncerte pred tridsiatimi divákmi… Nič. Pritom jediný rozdiel je v čase – vtedy nebol čas pred voľbami.

Druhou je fakt že ten, kto pomáha a myslí pomoc úprimne, pomáha nezištne. Nepotrebuje si na nešťastí druhého robiť  „píár“ a ukazovať sa…

Preto som si sadol k PC, otvoril web a nasypal sem čo si myslím. Aj keď viem, že empatiu a schopnosť vycítiť pretvárku máme každý inú.

Nakoľko som na oficiálnych komunikačných kanáloch nášho mesta a jeho primátora zablokovaný a nemôžem sa na nich vyjadrovať k veciam verejným už od začiatku vlády Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ktorý sa mimochodom pasoval za najtransparentnejšieho a najpluralitnejšieho aký kedy bol, opäť sa vyjadrím týmto spôsobom a to k jednej jedinej veci – k  výstavbe plavárne. V zásade teda k dvom aspektom tejto témy.

Prvým bude nadužívanie (aj) tejto témy pre sebazviditeľňovanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa v intenciách príručky politického marketingu:

Keď sa nemôžeš pochváliť tým čo si spravil,
chváľ sa tým čo spraviť chceš!


Áno, už po X-té a vlastne bez prestávky máme témou „plaváreň“ zaplnený mediálny priestor. Ďaleko za hranicou dobrého vkusu a ďaleko už aj za hranicou trápnosti. Príčina je naozaj v tom, že Mgr. et Mgr. sa snaží zviditeľniť a hlavne prekričať a prekryť témy, ktoré reálne ukazujú jeho „kvality“. Keďže rád svoje tvrdenia podporujem faktami, budem sa tomuto aspektu venovať a analyzovať ho podrobnejšie. Kvôli tomu, aby veci mohla chápať aj tá väčšina obyvateľov, ktorí sa komunálnou politikou, dianím v Dubnici nad Váhom a problematikou nezapodievajú, alebo zaujímajú sa o ňu len veľmi povrchne. V druhej časti príspevku sa chcem venovať podstatne exaktnejšej problematike, kvôli ktorej aj tento príspevok vlastne píšem.

Hneď na začiatku treba uviesť, že ani tu nejde o pôvodnú ideu vedenia mesta. Celý nápad s plavárňou Mgr. et Mgr. Petra Wolfa vznikol ako plagiát myšlienok na základe príspevkov, fotiek a veľkej debaty o chátrajúcom a nefungujúcom „kúpalisku za Kulturákom“ a o tom ako takéto zariadenie chýba v našom meste na FB profile My sme Dubnica a Prejta a aj na základe komentára Petra Hanžla na portáli Odkaz pre starostu. Stačí porovnať dátumy…

Mgr. et Mgr. Peter Wolf sa naozaj nemá moc čím chváliť … a on to vie! Preto pokus ovplyvniť verejnú mienku rôznymi správami, ktoré boli do omdletia dookola opakované na prelome rokov a dokonca s využitím printového média, ktoré funguje na komerčnej báze prenájmu „reklamných plôch“ a teda  so záhadným financovaním o tom, čo všetko chcel predstaviť ako svoje zásluhy a úspechy. Ako protiváhu tohto tvrdého politického marketingu, často prekračujúceho hranicu demagógie prinášam trošku iný, triezvejší a určite nie len svoj pohľad a názor. Veď napríklad zaradiť vyzbieranie 115 ton a vlastne aj zber objemného odpadu po sídliskách medzi investičné akcie mesta, ktorý sa dokonca realizoval už desaťročia predtým, to chce naozaj silný žalúdok. Jasný znak bezradnosti a nemohúcnosti. Na úplne rovnakej úrovni je aj zaradenie do zoznamu investícií fakt, že vedenie mesta akože chodilo pár dní do práce na bicykli, alebo ničenie Národnej kultúrnej pamiatky – parku J. B. Magina – zatĺkaním klincov a skrutiek do stromov v najprísnejšom stupni ochrany. To je tá sľubovaná odbornosť…. ?! 😀 

V prvom rade netvrdím že sa v Dubnici nad Váhom od 2018 roku nič, či nič dobré neurobilo. Dokonca keď na to príde viem bez problémov uznať ak sa niečo podarí… ale ani zďaleka a určite nie tak a v takom množstve ako sa to snaží verejnosti predstaviť Mgr. et Mgr. Peter Wolf, prostredníctvom svojho propagačného oddelenia. To nám nám v mnohých prípadoch podsúvané neúplné informácie, aby vyznievali v nezaslúžený prospech „nového vedenia“ mesta – ako sa sami dlhší čas označovali. Čo je ale ďaleko smutnejšie, veľmi často sú dubnickej verejnosti podsúvané selektívne, teda iba vybrané informácie, ktorých účelom je ovplyvniť verenú mienku, aby sa stotožnila so zámermi a konaním Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Toto je jeden z najčastejších a najsilnejších manipulatívnych nástrojov a techník politického marketingu.

Úplným dnom politického marketingu sú klamstvá. Žiaľbohu ani takéhoto bahna sa Mgr. et Mgr. Peter Wolf (lebo ON stojí za všetkým čo vyprodukuje propagačné oddelenie a ON je vedenie mesta) nevyvaroval. Pre mňa je naozaj (nepochopiteľným) suterénom keď si Mgr. et Mgr. privlastnil nápad Ing. Jozefa Gašparíka a vydával ho za svoj vlastný, presťahovať mestskú ZUŠ do priestorov Domu kultúry. Aj na základe tohto klamstva sa dokonca Mgr. et Mgr. Peter Wolf nehanbil prevziať ocenenie Rady EU, ktorým sa tak rád chváli!

Aby som uviedol aj príklady na podsúvanie neúplných, či dokonca zámerne selektovaných informácií, musím sa vrátiť k rekonštrukcií Domu kultúry, alebo zdravotného strediska. Tu si zo začiatku Mgr. et Mgr. Peter Wolf pripisoval v marketingových článkoch, videách a príspevkoch zásluhy, pritom ale všetky dôležité prvky, teda projekty, žiadosti na EU o dotácie, vybavenie financií aj projekty boli dielom predchádzajúceho vedenia a počas éry tohto „súčasného vedenia“ došlo iba k realizácií.

Nemusím ani písať, že vlastne išlo
iba o „vyzobanie hrozienok“…

Bol som to práve ja, kto na základe faktov, zmlúv a zápisníc z mestských zastupiteľstiev musel uvádzať pre verejnosť veci na pravú mieru a dopĺňať informácie tak, aby reflektovali realitu, neboli zámerne za účelom politického marketingu a v prospech Mgr. et Mgr. Petra Wolfa skresľované! Nehľadiac na všetko to, čo už bolo v DK zrekonštruované či revitalizované a kompletne zrealizované v predchádzajúcich volebných obdobiach – veľká sála, malá sála z ktorej sa stalo kino Lastovička, zasadačka s kuchynkou a príslušenstvom, rekonštrukcia a regulácia sústavy  tepelného hospodárstva, výstavná miestnosť a mnoho iného. Aj výťah bol plánom, naprojektovaný a realizácia finančne zabezpečená za predchádzajúceho vedenia mesta. Práve vybudovanie výťahu súviselo s ideou Ing. Jozefa Gašparíka presťahovať mestskú ZUŠ do priestorov DK, aby nemuseli starí rodičia, ktorí sprevádzajú malé deti chodiť do horných poschodí pešo. Detaily a fakty si môžete nájsť vždy na uvedenom odkaze, alebo priamo v povinne zverejňovaných dokumentoch, či videozáznamoch na web stránke mesta, lebo nemá zmysel písať podrobnosti stále dookola. Ja nie som demagogické oddelenie…

Tvrdenie že Mgr. et Mgr. sa naozaj nemá čím moc chváliť určite dokazuje veľa nedomyslených, nekoncepčných, či dokonca zlých a spackaných projektov. Asi netreba pripomínať (klebety hovoria že dodnes neskolaudované) parkovisko pri Filagore, X krát prerábané parkovisko pri workoutovom ihrisku, betónové monštrum – spomaľovač na ulici športovcov, zničenie zelených ochranných koridorov ZŠ Pala DemitruZŠ CIII vyrezaním 64 stromov, zničená zeleň s prostredím a atmosférou priestoru (genius loci) nezmyselným a nekoncepčným projektom dvoch parkovísk na CI, chodníku pri BD 953 a mnoho iného, množstvo zásadných zakopnutí a faux pas o ktorých som už písal a ktoré svedčia o nekompetentnosti a sebestredného presadzovania vlastných nápadov a zlých rozhodnutí navzdor odbornosti.

Vrátim sa ale k téme. Mne na tom celom „humbuku“ okolo plavárne prekáža neuveriteľné nadužívanie témy pre sebazviditeľňovanie osoby Mgr. et Mgr. Petra Wolfa pred komunálnymi voľbami ako neférovej výhody, na prekrytie neželaných a pre neho nežiaducich tém. Iste si bystrejší pozorovatelia všimnú fakt, že k téme rekonštrukcie námestia vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf držia s maximálnou dôkladnosťou bobríka mlčanlivosti. Veď prečo by sa chválili napríklad neschopnosťou vlastného mestského úradu, keď im štátny orgán – Okresný úrad v Ilave pozastavil stavebné konanie z dôvodu nedodania relevantných podkladov a dokladov. Tento fakt sa nedá inak slušne označiť ako amaterizmus…

Doplnené: Najnovšia zmena stavu rekonštrukcie námestia – na web stránke mesta sa dnes, teda 22.3.2022 objavilo stavebné povolenie, vydané 14.3.2022… Uvidíme či sa začne s rekonštrukciou, alebo sa odloží 🙂

Keď som pred pár dňami čítal v debate na FB príspevok jedného jeho užívateľa a prívrženca P.W. – ktorý sa chválil že čerpá informácie a stanoviská iba z oficiálnych miest a zdrojov vedenia mesta Dubnica nad Váhom, jeho slová o rekonštrukcií Námestia Matice slovenskej, že má začať až v roku 2024 !!! začali v kontexte s inými faktami dávať zmysel. Myslím si že masívne nadužívanie témy plavárne môže slúžiť práve aj na prekrytie a „mediálne vyváženie“ tohto problému Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Nech sa veci majú akokoľvek a aj keby som v tomto prípade hneď nemal pravdu, fakt že si súčasný primátor pri tejto najdôležitejšej téme v Dubnici nad Váhom strelil do vlastného kolena je nepopierateľný. A nebola to ojedinelá strela, ale v priebehu volebného obdobia 2018 až 2022 to bol celý zásobník…

Druhým a podstatne dôležitejším aspektom, ktorým sa chcem zaoberať pri tejto téme, teda téme plánu vybudovania plavárne sú peniaze a udržateľnosť.

Hneď na začiatku zabrzdím každého kto by ma chcel označiť za oportunistu a odporcu myšlienky plavárne, či kúpaliska v Dubnici nad Váhom. Nie, ja nie som proti. Skôr naopak. Plne si uvedomujem prínos takéhoto zariadenia pre významné posilnenie sféry športu, oddychu, relaxu, ale aj rehabilitácie a zdravia, sociálno-spoločenských kontaktov a v neposlednom rade aj plaveckej gramotnosti.

Čo ma ale zaráža je fakt, že zároveň s víťazným projektom nebola širokej verejnosti predstavená aj finančná stránka  toho všetkého. Teraz nemyslím cenu, za ktorú sa celé dielo zrealizuje. Na to nechal Ing. Gašparík dostatok peňazí v mestskej kase (6,6 milióna eur), fantastickú kredibilitu mesta Dubnica nad Váhom v bankových domoch pre prípad úveru a v neposlednom rade máme aj fondy EU.

Ide však o udržateľnosť takéhoto projektu, o to ako zaťaží a ovplyvní mestský rozpočet na dlhé roky do budúcnosti. Viem že rozhodnutie postaviť plaváreň musí odobriť zastupiteľstvo, teda nemal by to byť o rozhodnutí jedného jediného človeka, Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Všetci ale žiaľbohu vieme, že drvivá väčšina mestských poslancov pôsobí iba ako nesvojprávne figúrky, slúžiace na stlačenie toho správneho tlačidla pri hlasovaní. Obláčik odbornosti vo všetkých sférach, rozprávky predvolebného marketingu a klamstiev s akým sa Dubničania v komunálnej sfére do 2018 roku ešte nestretli, sa rozplynul ako ranná hmla pod tlakom slnečných lúčov… možno by bolo lepšie napísať ako para nad kelímkom kávy 😆  Nakoniec sa musí táto skupinka, ktorá by mala konať iba v prospech obyvateľov konfrontovať s hlasovaním a dúfam že aj s predpokladanou štruktúrou nákladov a ziskov, teda kalkuláciou nákladov na prevádzku plavárne, predpokladanou výškou zaťaženia mestského rozpočtu, cenou vstupeniek a podobne.

Nakoľko sa tak stále nestalo, ide preto zatiaľ zo strany Mgr. et Mgr. Petra Wolfa iba o populizmus, sľubovanie (odporúčam si spomenúť na sľuby o MHD zadarmo), chiméru, diletantizmus, sebazviditeľňovanie, prekrývanie tém a politicky motivovaný marketing pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami …. a do tohto všetkého už utopil státisíce eur…. Lebo len za projekt, ktorý môže jedným jediným hlasovaním mestského zastupiteľstva zostať ležať v šuflíku zaplatíme my Dubničania 180 000 eur!

Som presvedčený že výstavba plavárne pre svoju finančnú náročnosť a trvalú stopu v mestskom rozpočte na dlhú dobu by nemala byť rozhodnutím jedného človeka, ktorý zatiaľ ani len v náznaku nepresvedčil o svojej odbornosti a o svojich schopnostiach rozhodovať v tak závažných veciach. Dokonca si myslím že by nemala byť ani rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva, aj keď tí na to zákonnú kompetenciu majú. Svojim postojom, doteraz preukázaným charakterom pri riešení veci verejných a aj politickým previazaním na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ako „skupina jeho ľudí“ by mali mať v sebe aspoň toľko zodpovednosti, aby si uvedomovali že

projekt s takýmto dopadom by mal byť predmetom
iba všeobecného a verejného konsenzu!

Teda skôr než sa Mgr. et Mgr. Petr Wolf pustil šiť plány horúcou ihlou, bezhlavo a proti zdravému rozumu minul z mestského rozpočtu už takmer pol milióna, mal byť verejnosti férovo predstavený plán, cena a najmä finančná dopadová štúdia. Dubničania majú právo dozvedieť sa celú pravdu, nie len to čo chce Mgr. et Mgr. Peter Wolf a jeho oddelenie propagácie a demagógií, aby sa dozvedeli! Prečo, ako aj veci k veci sú vysvetlené v prvej časti môjho vyjadrenia a názoru! 😉 

Keď som sa začal o tieto aspekty zaujímať, našiel som si pár porovnateľných zariadení na Slovensku a prečítal som si niečo o tom ako fungujú. Tieto materiály sú voľne dostupné na internete, ide o rôzne správy o hospodárení, výročné správy, materiály pre mestské zastupiteľstvá a podobne.

V prvom rade ma zaujímali náklady, s akými tieto zariadenia fungujú. V zásade ide o interval od cca 350 do 750 tisíc eur ročne. Vzhľadom na projekt a zámer ktorý bol Dubničanom predstavený si dovolím tvrdiť, že „naše“ náklady by mali oscilovať k hornej hranici intervalu. Musím zároveň aj upozorniť že tieto náklady boli kalkulované, či tvorené pred tým ako sa spustil kolotoč zdražovania energií. Na základe skúseností rátam s tým že ich cena síce poklesne, ale asi nikdy už na úroveň „starých časov“, môžeme sa teda baviť o ročných prevádzkových nákladoch (energie, údržba, mzdové náklady a podobne) dosahujúcich (možno už vo veľmi blízkom v časovom horizonte)  1 000 000 € … slovom jeden milión eur!!!

Poprosím reči o využití zvyškového tepla z chladenia zimného štadióna, aby bol zámer udržateľný brať naozaj len ako slniečkarsko-marketingové okrášľovanie. Ale rád počkám a rád si nechám predstaviť ekonomickú štúdiu, porovnania nákladov na zriadenie takéhoto využitia, jeho prevádzku a údržbu s prínosom. Podľa mňa a ľudí ktorý majú skúsenosti v tejto brandži ide v maximálne možnej miere o pokrytie niekoľko málo jednotiek percent energetickej náročnosti, ak by bolo vôbec takéto zariadenie z dlhodobého hľadiska naozaj ekonomicky rentabilné!

Druhým parametrom o ktorý som sa zaujímal bola výška výnosov, teda tržby od občanov, ktoré takéto zariadenia dosahujú. Principiálne môžeme hovoriť cca o jednej desatine z prevádzkových nákladov, všetko pri cene vstupného 5 až 7 eur za 90 minút. Pre priblíženie si môžeme spraviť prepočet. Ak by sme chceli pokryť len náklady, denne (365x do roka!) by muselo do bazéna prísť 100 ľudí s cenou vstupenky viac ako 27€. Respektíve pokiaľ by sme stanovili cenu vstupenky na 10€, potrebovala by plaváreň dennú návštevnosť 274 ľudí. Čo je na pomery Dubnice nad Váhom nepredstaviteľné a asi aj nereálne!!!

Príklady uvádzam preto, aby som zdôraznil fakt, že v budúcnosti nie je možná prevádzka takéhoto zariadenia bez každoročnej masívnej dotácie z mestského rozpočtu, rádovo v stovkách tisícok eur a teda preto si myslím že tento plán –

zriadiť mestskú plaváreň s príslušenstvom by malo byť predmetom všeobecného a verejného konsenzu, nie predvolebného politického marketingu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.

A aby som nezabudol, respektíve aj som zabudol, tak dodatočne doplním:

Ak by som si mal vybrať iný názov pre tento príspevok, nič tak výstižné ako

„Kam vietor, tam plášť“

by som nevymyslel. Pretože tém v našom meste je veľmi veľa a môj voľný čas, ktorý im venujem je obmedzený dokonca aj povinnosťami, budem sa snažiť byť veľmi stručný, pomenujem a poukážem na fakty a iba občas pripojím niečo málo súkromného názoru.

 1. Určite si mnohí pamätáte nie jednu, ani dve, ale množstvo facebookových debát na tému „dubnický kruháč“, kde nám vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prostredníctvom hovorkyne odkazovali, že kruháč nie je majetkom mesta, teda MY Dubničania máme zabudnúť, že by mesto tento opravilo…
 2. Možno by ho Mgr. et Mgr. Peter Wolf ani nemusel dať opravovať za mestské peniaze, keby využil možnosti v maximálnej miere a pritlačil na správcu tejto komunikácie, aby ju dal do poriadku.
 3. Keď ide o sebazviditeľnovanie, Mgr. et Mgr. Pete Wolf a jeho propagačné oddelenie priam srší za mestské peniaze nápadmi a videami. Možno by pomohol taký nápad, ako usporiadať na kruháči za prítomnosti komerčných televízií symbolický „protest“ – happening a veci by sa pohli. Keď sme pozvali všetky TV na búranie práčovne, myslím že by to šlo aj ku kruháču.
 4. A myslím že úspech by bol vysoko pravdepodobný, nakoľko nikto zo zodpovedných (najmä nie štátnych úradníkov) nemá rád keď je jeho „zodpovednosť“ prepieraná verejne v médiách a je na nich upozorňované…
 5. Zaujímavým je aj fakt, že pri rekonštrukcií semafóru pri Tescu nikoho z vedenia mesta nenapadlo, že toto dopravné zariadenie je vlastne iba príslušenstvom štátnej cesty E61 a na pozemku štátu… teda predpokladám že samotný semafor nie je v majetku mesta Dubnica nad Váhom… a teda by mesto nemalo, respektíve nesmie takto míňať peniaze občanov! – /doplnené autorom textu/: ospravedlňujem sa, podľa všetkého je tento semafór pri TESCU v majetku mesta. Ide naozaj o neštandardnú vec, nakoľko sa nachádza na inom pozemku, ako mestskom a teda v takomto prípade bolo použitie finančného obnosu na jeho rekonštrukciu oprávnené.
 6. Teraz si Mgr. et Mgr. Peter Wolf na základe FB príspevkov stúpol pred kamery, aby nám oznámil, že na základe FB diskusií sa ide pre dobro obetovať balansovaním na hrane zákona. Podľa mňa tým že pôjde na základe „svojho osobného rozhodnutia“ míňať peniaze obyvateľov Dubnice nad Váhom za ceduľu označujúcu koniec mesta ju už prekročí. To je ale jeho vec.
 7. Myslím si že v prvom rade je to iba tvrdý politický marketing, snažiac sa vyvolať ľútosť, efekt trpiteľa a sebaobety v prospech „voliča“. Výsledkom má byť úspešné PR a zaplátanie cesty do Kolačína (Novej Dubnice) a mostu do Bolešova je iba spôsob ako to dosiahnuť.
 8. Podľa mňa ale Mgr. et Mgr. ukazuje v tomto prípade dve veci. Prvou je schopnosť robiť veci hlavne iba marketingovo (to mu ide fantasticky) nech to stojí (nás, nie jeho!) čokoľvek a hlavne neschopnosť veci a procesy manažovať naozaj EFEKTÍVNE a V PROSPERCH OBYVATEĽOV Dubnice nad Váhom.
 9. Teraz si to od pravidelných užívateľov týchto komunikácií (a nekritických zástancov P.W.) vyžeriem. Ja ale nie som proti oprave týchto komunikácií, ktoré sám pomerne hojne využívam. Ja som proti prvoplánovitosti, proti zabudnutiu sľubov, proti manipulácií a zneužívaniu postavenia primátora, proti zbytočnému míňaniu spoločných peňazí a hlavne pre použitie zdravého rozumu, ktoré je zdá sa v dnešnej dobe prekrývané hlavne politickým marketingom.
 10. V prvom rade ide o fakt, že cesta na Kolačín je Dubničanmi využívaná cca na 50%. O moste do Bolešova by sa to nedalo ani povedať a percento využitia Dubničanmi je možno na úrovni jednej desatiny.
 11. Nemal by sa primátor Dubnice starať v prvom rade o obyvateľov mesta, ktorého je primátorom a ktoré ho za túto prácu platí sumou vysoko prekračujúcou 5.000 eur mesačne?!
 12. Myslím si že ak chce Mgr. et Mgr. ísť na „hranu zákona“, v prvom rade by to malo byť v prípade, keď sa jedná o problém ktorý je v samotnom srdci vlastného mesta a páli v drvivej väčšine jeho obyvateľov, teda mal by v prvom rade takýmto spôsobom riešiť kruhový objazd – či Dubničania a kruhový objazd v centre mesta už nie je naliehavý prípad verejného (a najmä Vášho) záujmu?!
 13. Kde sú tie marketingové predvolebné divadlá, predstavujúce Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako fantastického managera, ktorý vybaví a vyrokuje spoluúčasť firiem z priemyselného parku na veciach verejných? (Nezabudnem pripomenúť napríklad sľuby o bezplatnej mestskej hromadnej doprave).
 14. Náklady na opravu cesty do Kolačína by malo znášať aj mesto Nová Dubnica a krytím minimálne tretiny nákladov by sa mali podieľať aj firmy ktoré pôsobia medzi mestami Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, ktoré sú za stav, za preplnenie štátnej cesty E61 vo veľkej miere zodpovedné.
 15. Ak by bol Mgr. et Mgr. schopný nie len sľubov a pekných marketingových rečí pred voľbami 2018, cesta by sa nemusela iba plátať, potrebný úsek by sa mohol vďaka združeniu prostriedkov opraviť komplet.
 16. Rovnako je to s mostom do Bolešova. Myslím si že to ide proti občanom Dubnice nad Váhom, aby títo znášali náklady na opravu, pritom z 80, možno až 90 percent most využívajú hlavne obyvatelia Nemšovej, Borčíc, Bolešova, Kameničian, Slávnice, Sedmerovca, Bohuníc, Pruského a podobne.
 17. Čo tak prestať pekne rozprávať a predvádzať sa pred kamerou (robiť si PR za mestské peniaze), ale radšej pozvať štatutárov týchto obcí a dohodnúť spolufinancovanie, nech sa most spraví poriadne, aby naozaj fungoval ako má a dlhý čas, nie len vystrieľať peniaze Dubničanov a most bude o cca rok znova v rovnakom stave, už keď nedokážeme „pritlačiť“ správcu tejto komunikácie?
 18. Pán primátor, v prvom rade by ste mali myslieť na Dubničanov a nie na svoj politický image…

Som zhrozený priposr… pardon, bojazlivosťou a zároveň aj bezcharakternosťou súčasného „vedenia mesta“ Dubnice nad Váhom. Podľa reakcií na sociálnych sieťach, ale aj podľa toho čo som sa už stihol o tejto téme rozprávať aj Vami Dubničanmi, nie som sám čo má tento názor. Ospravedlňujem sa za ten náznak pejoratívneho výrazu, ale neexistuje výstižnejší terminus technicus na správanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa „pod tlakom a v krízových situáciách“.

Vysvetlím…

Na začiatku bol facebookový príspevok profilu „V Dubnici“. Neurobil nič iné ako to čo robí väčšina takýchto profilov zdieľal príspevok z mediálneho portálu, ktorý ho prevzal od tlačovej agentúry TASR, ktorá v správe uvádza /cit./: Dubnica nad Váhom má podľa hovorkyne Veroniky Valuchovej podpísaný dokument o vzájomnej spolupráci s ruským mestom Jaroslavľ. „Mestá spojila tragédia miestneho hokejového tímu Lokomotiv Jaroslavľ, ktorého hráčom bol aj dubnický rodák Pavol Demitra. V súčasnosti je spolupráca s mestom Jaroslavľ utlmená,“ priblížila hovorkyňa.

Teda v dnešnej dobe nič nevídané. Hovorkyňa mesta a ústa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, PaedDr. Veronika Valuchová zrejme iba pokračovala v zmysle pretláčaných trendov a „celospoločenskej“ hystérie dištancovania sa a odsudzovanie všetkého, čo ak len trochu súvisiaceho s Ruskom.

Tejto správe verím, teda tomu že uvádza skutočnosť. Podľa mojich skúseností TASR totiž zvyčajne postupuje tak, že otázky posiela emailom jednotlivým tlačovým odborom a tí rovnako odpovedajú. Teda v tomto prípade som si stopercentne istý že existuje riadny záznam (dôkaz) otázky a aj vyhlásenia, ktoré hovorkyňa Veronika Valuchová v mene „mesta“ vydala…

Po „mediálnom lynči Dubničanmi“ tohto prehlásenia v dubnickom verejnom priestore sociálnych sietí sa ukázala opäť pravá tvár a charakter Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Kam vietor, tam plášť. Nevadilo mu predtým tancovať na tejto téme, využívať ju na sebazviditeľňovanie a na PR až ďaleko za hranicou dobrého vkusu. Keď ale zbadal že verejná mienka je niekde úplne inde, prejavila sa jeho druhá vlastnosť (bojazlivosť vo svojom pejoratívnom synonyme) a jeho ústa – hovorkyňa Veronika Valuchová bez zaváhania skresľovaním reality a prekrúcaním významu vlastných slov sa snaží túto správu, svoje vyhlásenie vysvetliť inak a „vyžehliť“ marketingový faul, najmä a práve pod tlakom blížiacich sa volieb.

Myslím že hovorkyňa, či vedenie mesta by mali vysvetliť, prečo považujú za dezinformáciu citovanie oficiálnej správy TASR, ktorá cituje ich vlastné slová!!!

Prečo prekrúcaním? Lebo téma ktorou TASR oslovilo, a teda aj následná otázka bola jasná: prerušenie vzťahov v kontexte „Ruskej agresie“…  a hovorkyňa odpovedala že v súčasnosti je spolupráca utlmená. Žiaden dodatok, žiadne vysvetlene … lebo covid ..! Logicky teda buď to bola priama a reálna odpoveď, že na základe chorých trendov potláčania všetkého Ruského a praktizovania kolektívnej viny „mesto“ utlmilo, či tlmí spoluprácu, alebo hovorkyňa využila situáciu utlmenej spolupráce covidom a zneužila tento fakt, aby ho podala tak, aby vyznel v zmysle tohto trendu!

A aj TASR vo svojej tlačovej správe konštatuje,
že to je v súvislosti s inváziou!!!

Okrem toho som osobne presvedčený o naozajstnom „vzťahu a jeho úprimnosti“ od Mgr. et Mgr. Petra Wolfa k partnerskému mestu Jaroslavľ. Na mňa nezapôsobia nejaké reči, prejavy a výstupy. Neverím marketingovým „krokodílím slzám“ a už vonkoncom nie od Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Ja nezvyknem posudzovať ľudí podľa (ich pekných) rečí, ale podľa ich skutkov a toho čo ukážu. Preto sem dám ešte jeden „príbeh“… Ktorý ukázal!

Ale to začneme v hlbokej minulosti… 😉 

V 2018 roku na základe Memoranda o spolupráci Dubnicu nad Váhom na 3 dni navštívil z Jaroslavľa municipiálny orchester ruských ľudových nástrojov – Struny Rusi. Príležitosťou bola oslava 825. výročia prvej písomnej zmienky o našom meste. Tri dni členovia orchestra poznávali Dubnicu nad Váhom a Dubničanov. Vrcholom bol ich koncert v Dome kultúry, naozaj nezabudnuteľný a hodnotný zážitok pre každého, kto sa ho zúčastnil.

Poznámka autora – nebudem sa vôbec pýtať, či sa ho Mgr. et Mgr. – vtedy iba Mgr. Peter Wolf a vtedy iba poslanec MsZ, zúčastnil … 😀 

Mal som tú česť ako fotograf tieto dni stráviť s ruským ansámblom a sprevádzať ich po našom meste. Zásluhou primátora Ing. Jozefa Gašparíka vznikla aj idea „štvorlístka“ partnerských miest, keď si Struny Rusi z Dubnice nad Váhom „odskočili“ koncertovať aj do Vácu a Otrokovíc.

Z tohto pôsobenia orchestra v partnerských mestách a v Dubnici nad Váhom, aj z príležitosti 825. výročia prvej písomnej zmienky vznikla ručne robená pamätná fotokniha v piatich exemplároch. Po jednom dostalo každé partnerské mesto a jeden exemplár bol určený pre archív orchestra Struny Rusi. O exkluzivite knihy svedčí nielen ich malý počet, ale aj materiály a použitá technológia tlače. Napríklad strany knihy, teda fotografie v nej sa nedajú počmárať ani guličkovým perom a aj výrobca knihy, ktorého značka ANTAL Book je naozaj pojmom v brandži, so svetovou kvalitou. Aktivity orchestra v Dubnici nad Váhom som zachytil v tridsiatich siedmich fotografiách. Z Vácu je fotografií osem a z Otrokovíc sedem (akýkoľvek záujemca môže do knihy nahliadnuť!)

Potiaľto vysvetlenie faktov a teraz pointa príbehu:

Hneď po tom čo Mgr. et Mgr. Peter Wolf nastúpil do úradu, si začal robiť v primátorskej kancelárií „poriadky a upratovať“. Keď medzi najvýznamnejšími pamiatkami a pamätnými predmetmi mesta Dubnica nad Váhom objavil túto knihu, po kratučkom prezretí ju odložil s tým, že sa má vyhodiť, ON ju nechce… nepotrebuje….

Pamätná kniha – odfotená dnes u mňa doma na balkóne- na šiestich fotografiách:

Našťastie na úrade je veľa ľudí ktorí nesplnia kadejakú hlúposť len pre to, že to je príkaz Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Ten dotyčný vedel akú má kniha kultúrnu a časom aj historickú hodnotu a vedel že ja, ako autor by som určite privítal, ak by sa miesto vyhodenia dostala ku mne. Zatiaľ ju ochraňujem a keď príde čas a stratí sa z nášho úradu kultúrnohistorické barbarstvo (ničenie kníh si na nešťastie ľudská história už pamätá), neúcta k tradíciám, spoločným hodnotám a faloš, knihu vrátim tam kam patrí.

Aj na základe tejto (a iných) osobných skúseností som presvedčený o tých „hodnotách“ Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ktoré hore v texte spomínam.  

Žiaľbohu v poslednej téme ktorou som sa zaoberal, teda v téme bezohľadného projektu úpravy dopravnej situácie, môžem pokračovať. Aj tentoraz to bude škola, len ZŠ Pala Demitru vystrieda ZŠ na CIII. Nebudem sa už venovať zmyslu takto vysadenej zelene, ako v predchádzajúcom príspevku, ale poukážem na iný aspekt tohto „faulu“. Situáciu značne zredukovaného zeleného koridoru pred školou si môžete pozrieť na priložených fotkách. V tomto prípade ale tak do očí nebijú pozostatky vyrezaných stromov, nakoľko okolie je značne zasiahnuté prácami pri ich vyrezaní a odstránení. Smutne zaujímavým môže byť ten fakt, že kým na ZŠ Pala Demitru bolo vyrezaných „iba“ 21 stromov, tentoraz bola funkcionalita zeleného koridoru pred ZŠ na CIII zničená vyrezaním až 43 stromov….

V prvom rade musím upozorniť na fakt, aj keď sa naše vedenie mesta veľmi rado pýši tým že postupuje v zmysle celospoločensky uznávaných a požadovaných trendov, v (nielen) tomto prípade ide ale proti nim. Podľa môjho súkromného názoru ide o snahu na poslednú chvíľu zachrániť dva a pol ročné spinkanie vo vatičke. Zásadnou príčinou je aj neschopnosť riadne a odborne postupovať v príprave týchto investícií, vďaka tomu že sa dvom pánom, špičke vedenia MsÚ podarilo rozbiť dobre fungujúci mechanizmus a fungovanie mestského úradu a rozložiť takmer všetky jeho oddelenia. Tento fakt som nevypozoroval len ja. Opieram sa o tvrdenia bývalých, ale aj súčasných zamestnancov mesta, s ktorými som v „konšpiračnom“ kontakte. 😎

Teraz nastupuje preto zo strany vedenia mesta najtvrdší politický marketing, vytváranie fiktívneho obrazu odbornosti a snaha za každú cenu dobehnúť stratený čas kvôli blížiacim sa voľbám. Isteže nemusíte so mnou súhlasiť a môžete mať opačný názor, ale ani to nemení nič na fakte, že vo výsledku sú v našom meste hromadne spúšťané dostatočne nepremyslené a nekoncepčné investičné akcie. O mnohých som už písal a na potvrdenie mojich slov sa stačí poobzerať po tom čo sa robilo a robí a všímať si reakcie Dubničanov.

Naspäť ale od empirických úvah, o ktorých môžu vážnejšie debatovať len tí, ktorí dlhodobo a intenzívnejšie sledujú dianie, venujú sa týmto témam a aj na základe vlastných skúseností môžu porovnávať. V opačnom prípade ide len o subjektívne komentáre, žiaľbohu často na úrovni hejtu a trollingu, nakoľko potom dochádza iba ku konfrontácií názorov a sympatií…

Problémom s ktorým zápasí veľmi veľa samospráv po celom Slovensku je určitá časť tzv. fenoménu MAMATAXI, kedy je často naozaj iba minoritná skupinka detí dovážaná motorovými vozidlami priamu ku vchodu do školy. Celospoločenským trendom je tento jav potlačiť. Či už reštrikciami priamo na mieste, ale aj osvetou a upozorňovaním na neželaný jav. Mgr. et Mgr. Peter Wolf ale ide proti takýmto snahám a trendom. Investičnými akciami ich naopak podporuje. Jeho základnou tézou je v tomto prípade (fiktívne!) zvýšenie bezpečnosti a preto je podľa neho vhodné vytvoriť pred bránami školami akési „koridory“ v ktorých sa toto môže diať. Táto téma je vrcholne odborná a myslím si že v svojej hĺbke sa stáva nezaujímavou pre bežného obyvateľa mesta. Preto si ako oponentúru, podľa mňa zlým úvahám terajšieho primátora Dubnice nad Váhom, dovolím položiť otázku, na ktorú si každý sám môže nájsť logickú odpoveď:

Myslíte si že sa v rannej a poobednej špičke dopravná bezpečnosť a bezpečnosť vašich detí pred vchodom do školy zvýši, ak zároveň pred týmto vchodom zvýšite pohyb automobilov na dvojnásobok, či trojnásobok?!

Lebo oba tieto projekty, ktorým mimochodom za obeť padli zelené koridory škôl a 64 zdravých stromov, k navýšeniu dopravy časom povedú – vytvorením vhodných podmienok pre autá a pre minoritnú skupinu, ktorá svoje ratolesti do školy dováža automobilom. Projekt napriek spoločenským trendom, ktoré sa tento jav snažia potláčať.

Keď naši rodičia a dedovia stavali školu na CII, terajšiu ZŠ Pala Demitru, uvedomovali si niekoľko problémov, ktoré sa dajú vyriešiť triviálnym postupom. A tak po celej východnej strane tejto školy nasadili naozaj husté stromoradie, ktoré dlhú dobu dobre plnilo svoj účel.

Prvým bola bariéra vychádzajúcemu slnku, ktoré by inak už od skorého rána, niekoľko hodín pred príchodom detí svietilo na priečelie a cez okná aj priamo do tried a v horúcich mesiacoch o mnoho viac intenzívnejšie rozohrievalo budovu.

Druhým bola možnosť pri príchode do tried pred vyučovaním  otvoriť okná, inak zatvorené minimálne od poobedia predchádzajúceho dňa, alebo dokonca celý víkend a vpustiť dnu nie už rozpálený vzduch, ale podstatne príjemnejší, z chládku tvoreného hustým stromoradím.

Tretím problémom, ktorý do značnej miery ovplyvnili vysadením takto hustého stromoradia, ktoré mohlo pred priečelím školy existovať bez problémov ešte aj 50 rokov, je množstvo hluku od jednej z najrušnejších komunikácií, ktorá sa nachádza hneď vedľa školy a využíva ju aj tá najťažšia nákladná doprava smerom do ZVS-ky.

Štvrtým a tiež nezanedbateľným faktorom je schopnosť takéhoto stromoradia značne odfiltrovať výfukové exhaláty a zvírené prachové častice z tejto komunikácie. Pritom tretí aj štvrtý faktor naberá na význame najmä počas vyučovania s otvorenými oknami.

Piatym faktorom je nielen podstatne príjemnejšia atmosféra v triedach tvorená zeleňou, ale aj možnosť lepšieho sústredenia sa detí na samotný vyučovací proces, keď nie sú tak vyrušované vonkajšími podnetmi z komunikácie na Štúrovej ulici.


Červenou linkou je na ortofotomape označené kompletne vyrezané stromoradie. Z tohto pohľadu je jasná aj jeho funkcianalita a zámer, s akým bolo vysadené.

Bohužiaľ pri riešení témy zlepšenia dopravnej situácie nikto nebral do úvahy práve tieto aspekty a realizuje sa projekt, ktorého súčasťou bolo vyrezanie 21 zdravých stromov tejto aleje. Popri tom sa ale minimálne rovnako dobrých, ak nie lepších možností ponúkalo niekoľko. Stromoradie a jeho funkcionalita sa dali zachrániť a za takéto riešenia by som sa kedykoľvek postavil a podporil ich. Mantra náhradnej výsadby v tomto prípade nemá tak isto žiadnu logiku. Sadiť hybridné kultivary ktorých výška koruny dosahuje tri, či štyri metre v porovnaní s plnohodnotnými a pol storočia rastúcimi stromami je úplne scestná.

Neviem či aj v tomto prípade opäť prevládla potreba ukázať sa, teda potreba megalomanských zásahov bez ohľadu na koncepčnosť, alebo sa prejavila absencia zdravého sedliackeho rozumu a logiky pri riešení problémov. Určite ale viem, že chýbalo akékoľvek domyslenie konzekvencií finálneho rozhodnutia Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.   

A tak sa k dielam ako parkovisko pri Filagore s opačne orientovanou dopravou, zbytočne zredukované parkovisko pri workoute s iracionálnym zámerom, či k stá tonovému monolitu z betónu slúžiacemu ako spomaľovač za cenu atakujúcu 100 tisíc eur na Ulici športovcov (a podobným dielam) …pridalo ďalšie…

Myslím že je najvyšší čas opäť okomentovať oficiálne dianie, respektíve okomentovať vedenie nášho mesta a jeho činy. Najnovšie mediálno-marketingové kanály Dubnice nad Váhom boli zaplnené informáciou o neuveriteľne stúpajúcej kvalite papierového periodika „Dubnické noviny“. Najskôr som tejto informácií nevenoval moc pozornosti, nakoľko za tým všetkým stojí „neziskovka“ TI Slovensko (Transparency International Slovakia) a ja mám na túto organizáciu, jej rebríček hodnôt a selektívnu „objektivitu“ svoj názor. Časom som ale prekonal nechuť a predsa som popozeral to, čo o tomto „úspechu“ píše propagačné oddelenie Mgr. et  Mgr. Petra Wolfa a aj samotná TI Slovensko. Priznám sa že som sa opäť schuti zasmial…
Pokiaľ sa touto témou a vôbec témou propagandy v našom meste chce niekto vážnejšie zaoberať, najskôr si musí uvedomiť niekoľko základných faktov:

 1. Na Slovensku podľa mojich zistení a vedomostí neexistuje mesto do 25.000 obyvateľov, ktoré by malo tak veľké a teda aj tak nákladné PR oddelenie, ako Dubnica nad Váhom.
 2. Rovnako nepoznám iné vedenie mesta, ktoré by si neustále robilo takto masívny a agresívny marketing a public relations, ako vedenie nášho mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf.
 3. Veľmi dôležitým faktorom pri posudzovaní tohto všetkého je aj skutočnosť, že v starých časoch, ktoré vedenie nášho mesta porovnáva, robil Dubnické noviny jeden jediný človek. Pokojne si tento fakt môžete overiť u JUDr. Juraja Džimu – terajšieho právneho zástupcu mesta a bývalého hovorcu a pravej ruky primátora Ing. Jozefa Gašparíka.
 4. Dnes DN (a vlastne aj celú propagandu) kreujú minimálne traja zamestnanci. Píšem schválne „minimálne“, lebo každý kto sa trošku pozornejšie zaujíma o tieto veci vie, že neoficiálne sa do tejto činnosti intenzívne zapája ešte aspoň jeden, teda štvrtý zamestnanec mesta.
 5. Okrem týchto nákladov na propagačné oddelenie naše mesto platí aj mediálnu spoločnosť v Považskej Bystrici, ktorá vytvára tzv. „Dubnický magazín“ .. možno ste ani nevedeli. 😀   Len v roku 2021 sme MY občania vyplatili za propagáciu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa firme MEDIA Centrum s.r.o. Považská Bystrica 43.500 eur
  . Pokojne si to môžete prepočítať aj na štyri roky „vládnutia“… 😉 To či tieto náklady sú primerané a či sú zmysluplné, ponechávam na uváženie čitateľa:

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/dubnicky-magazin

Ale poďme pekne späť k realite výsledkov, ktorými sa Mgr. et Mgr. Peter Wolf tak chválil…

Najskôr musím odcitovať jeho vlastné slová:
„Z hodnotenia Transparency International Slovensko máme úprimnú radosť. Úspešný posun v rebríčku odzrkadľuje našu snahu informovať obyvateľov mesta spoľahlivo, pravdivo a transparentne. Stále máme priestor, kam sa môžeme posunúť a spolu s kolegami sme pripravení využiť ho.“

a konfrontujme to s textom, ktorý smerom k našim DN uviedlo Transparency International Slovensko:
„Periodikum Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba.“

A pozrime si porovnanie rokov 2016, 2018 a 2021 práve v tých faktoroch, ktoré sú najzaujímavejšie, z veľkosti „politickej plochy“ (plochy venovanej propagande vedenia mesta, teda osoby Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) a z počtu „zmienok o vedení samosprávy“:
Nie je k tomu čo dodať. Možno len jednoduchý sumár. Plocha v Dubnických novinách, venovaná propagande vedenia samosprávy, teda Mgr. et Mgr. Petra Wolfa sa zväčšila v roku 2021 oproti roku 2016 viac ako dva a pol násobne! O takmer štvrtiny vzrástol aj počet zmienok o vedení mesta. Aká pluralita, aká transparentnosť? Všetko iba v duchu jedného jediného človeka. Verím že sa naplnia slová Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, že vidí priestor, kam sa môže ešte posunúť… 😎 Zostáva stále 46,57 percenta!

Môj príspevok má úvod, má aj jadro a keď premýšľam nad tým aký záver, aké zhrnutie či posolstvo by malo z neho plynúť, napadá ma len jedno:

Bol som si pofotiť búranie bývalej práčovne a 57 fotografií si môžete pozrieť aj Vy.

Dúfam len že celý mediálny humbuk okolo novej plavárne nebude len predvolebnou bublinou (dať spraviť štúdiu, či projekt ešte nič neznamená, kto sa trošku vyzná vie že takých sú tisíce). Teda rovnakým predvolebným sľubom a klamstvom na voličoch, „falošnou“ témou ako zaujať a opiť suchým rožkom voličov akým boli pred poslednými komunálnymi voľbami sľuby o bezplatnej MHD v Dubnici nad Váhom… 😀 Peniažky – Gašparíkom našetrených 6,6 milióna eur, za ktoré sa teraz začalo robiť, totiž pomaly skončia 🙂 Toľko môj názor a skúsenosti…

Čas ukáže 😉 

« z 5 »

Skratka cez trávnik okolo BD953 na CIII bola veľmi využívaná a okrem „miestnych“ ju používalo aj veľa chodcov a cyklistov z iných mestských častí, mieriacich do práce, či z práce domov. Rovnako množstvo používateľov zvyšovali aj obyvatelia mesta smerujúci na „Chobot“ a odtiaľ do jednotlivých záhradkárskych kolónií. Teda v každom prípade musím iba súhlasiť s vedením nášho mesta, že sa jedná o pomerne frekventovanú komunikáciu pre peších, značne využívanú aj cyklistami!

Preto som rovnako ako všetci obyvatelia 953-ojky a celého okolia uvítal správu, že mesto pristúpilo k vybudovaniu oficiálneho chodníka. Tu treba ale uviesť na pravú mieru fakt, že sa tak nestalo na základe nejakého vlastného zistenia vedenia mesta, na základe jeho zisťovania potrieb obyvateľov, ako sa z mnohopočetných PR článkov s touto témou zdá. Poďakovanie v tomto prípade patrí len a len domovému dôverníkovi z BD 953, ktorí po dokončení revitalizácie tejto budovy niekoľko rokov intenzívne tlačil na vyriešenie aj tejto situácie.

Už v začiatkoch výstavby tohto chodníka som pochopil, že ako v mnohých iných prípadoch vedenie mesta zlyhalo. Nik kompetentný nedomyslel technickú stránku veci a celý projekt sa podľa mňa iba otrocky pridržiaval mantry čo najmenších nákladov a čo najväčšieho PR efektu. Ako (smutnú) perličku uvediem že v tomto prípade novo vybudovaný chodník dokonca o ½ cm nespĺňa kritérium platnej normy – minimálnu šírku 150 cm. Nehľadiac na to, že uvedená norma odporúča podľa druhu a frekventovanosti takto budovanú komunikáciu projektovať vo väčšej, ako minimálnej šírke. V praxi je totiž veľmi komplikované a v mnohých prípadoch takmer nemožné, aby sa na tomto chodníku navzájom vyhli cyklista s chodcom, nehovoriac už o detskom kočíku. Vedením mesta a jeho PR oddelením sa tak pertraktovaná bezpečnosť a debarierizácia stali opäť iba frázou politického marketingu…


Už v čase začiatkoch výstavby chodníka som videl ale aj iný, naozaj zásadný problém. Písať a hovoriť o ňom v tom čase nemalo zmysel. Prišiel ale čas, aby realita ukázala v plnej nahote nedomyslenosť a nekoncepčnosť pri kladení požiadaviek vo fáze zámeru a projektovania. Nikto kompetentný, nikto vo vedení mesta v lete nedokázal uvažovať tak hlboko, aby si spomenul aj na to, že na tejto novej komunikácií, rovnako ako na všetkých ostatných bude treba vykonávať zimnú údržbu a aj z tohto dôvodu by bolo viac ako vhodné spraviť chodník o cca 20 až 30 centimetrov širší. Výsledný efekt tejto neschopnosti myslieť koncepčne a efektívne riešiť problémy si môžete na priložených obrázkoch. Bohužiaľ nedochádza len k ničeniu okolia komunikácie, ale aj novo vybudovanej „zelenej oázy“.

Na koniec už len jeden fakt. Pravidlo „nedorobku“ sa už stalo synonymom takmer všetkých prác, ktoré vykonáva mesto pod vedením Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. V tomto prípade ide o to, že „zámkovú dlažbu“ nikto „nezamkol“, tak ako to je predpísané v technických listoch a postupoch. Priestor medzi dlažbou zostal nevypieskovaný a nezhutnený. Debatu o vplyve na kvalitu a trvácnosť takéhoto diela prenechám ľuďom z brandže a s podstatne väčšími skúsenosťami… 🙂 

 

Som rád že nás naši najvyšší predstavitelia mesta po troch rokoch konečne oficiálne informovali a priznali to, že spadli do nádhernej perinky 6,6 milióna eur. A potvrdili aj to čo sa snažia vyvrátiť – že Dubnica nad Váhom môže masívne investovať najmä vďaka našetrenému z minulosti 😀 Ale poporiadku, stručne a jasne, lebo tiež som zopárkrát stál pred dilemou „obhajovať neobhájiteľné“. Vždy som sa ale snažil, aby moje tvrdenie malo hlavu a pätu, teda elementárnu logiku a fakty. Na túto najdôležitejšiu zásadu však mestský „vyvracač“ mýtov zabudol.1 – Najskôr trochu matematiky. Suma 6,6 milióna je pozostatok po „starom“ vedení. Podľa vlastných slov teda ušetrilo „nové“ vedenie mesta ďalšie 4 milióny eur (výpočet z publikovaných čísel).  Ak čísla (dúfam) správne uvádzajú, máme v mestskej kase našetrených 10,6 milióna eur.

2 – Ja tvrdím ale že vedenie mesta neušetrilo zhola nič, respektíve veľmi málo. Pod pojmom „ušetriť“ si totiž (nielen ja) predstavujem niečo úplne iné. Suma sa „nazbierala“ najmä preto, že 2 roky, teda prvú polovicu volebného obdobia, mesto takmer vôbec neinvestovalo. Sladúčko spinkali vo vatičke. Takmer nič sa v meste zásluhou „nového“ vedenia neurobilo. To je fakt. Reči o modernizácií a o tom že mesto nezastavilo investície sú mimo realitu. Je možné že sa bude naše „nové“ vedenie mesta snažiť vyvrátiť aj tento akože mýtus. Predpokladám že použije najmä „zadné únikové vrátka“ – lebo korona 😛 

3 – Potešiteľné by bolo, ak nebude vyvracač mýtov, alebo nejaký nakontrahovaný troll (aj k tým sa ešte neskôr dostanem) poukazovať za tie viac ako dva roky ničneinvestovania na zásluhy a projekty „starého“ vedenia mesta, teda Ing. Gašparíka, ktoré si tak rady privlastňujú. Konkrétne napríklad najmä dve najväčšie investičné akcie – rekonštrukcie domu kultúry a zdravotného strediska. Fakty (dôležité sú dátumy na spodku oficiálnych článkov mesta!)  :
Rekonštrukcia Domu kultúry
Rekonštrukcia zdravotného strediska

Ľahko môžeme konfrontovať realitu s marketingom. Stačí si pozrieť reklamné noviny, TO s nejasným a netransparentným pôvodom a otáznym financovaním, TO čo nám Dubničanom dali do schránok – PR materiál na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a vypadá to tak, že na tajnáša za mestské peniaze. Pozrieť si odsek, kde primátor vymenováva investície a vyčiarknuť chválenie sa cudzím perím. Na 23 tisícové mesto a časový úsek 2 roky tam nie je takmer nič. Iba prázdne marketingové reči. Teda financie sa iba zbierali – kumulovali, ale určite nie „šetrili“!!!

4 – Ešte aj myšlienku o presťahovaní ZUŠ do priestorov domu kultúry ktorú Mgr. et Mgr. Peter Wolf ukradol, prezentoval ako svoju vlastnú a nehanbil sa za to prevziať ocenenie TOP líder samosprávy od Rady EU, pre ktoré ho navrhla Rada mládeže Trenčianskeho kraja. Všetko na základe lží,  marketingovej demagógie a klamstiev nášho „nového“ vedenia mesta… iste, silné slová, ale pravdivé.

Môžete si overiť aj detaily a fakty potvrdzujúce toto moje tvrdenie.

5 – Do pozornosti širokej verejnosti dávam aj fámu, ktorú vytvára „nové vedenia mesta“ – teda iba marketingové reči – o ušetrených prostriedkoch /cit./:
vďaka uvážlivému hospodáreniu, šetreniu financií prostredníctvom nového systému verejného obstarávania a optimalizácii mnohých procesov…

Pre pochopenie ako fungujú takéto papierové a marketingové „úspory“ si odporúčam pozrieť ➡ jeden môj starší príspevok.

Ak ste si ho pozreli, položím Vám otázku:  „Už viete prečo tá nezrovnalosť a kam sa podelo tých 100 tisíc?!“ Kamienok do mozaiky zapadol. Predsa do úspor! Najskôr sa reálne odhadom nacenili polopodzemné kontajnery na 300 tisíc, ale zrejme niekto z nového vedenia mesta dostal „geniálny nápad“ ako sa dá niečo (aspoň marketingovo) urobiť, niečo s čím sa bude dať neustále chváliť aj v novinách, aj pred kamerami a aby bol aj „trhák“ v nadchádzajúcej predvolebnej kampani. Niečo čo väčšina ľudí (potencionálnych voličov) „zožerie“ a bude „opitá suchým rožkom“ 😉 Nemám to týmto Dubničanom za zlé, lebo sa nezaoberajú problematikou detailne, vyhodnocujú iba podsúvané informácie, čo jediné ide nášmu vedeniu mesta naozaj dobre! 😉 Aj preto sa snažím prinášať iné, reálne informácie a iný uhol pohľadu. Podľa mňa „geniálny nápad“ bol dôvod, prečo projekt v priebehu pár dní z reálnych 300 „zdražel“ na marketingových 400 tisíc €  .. aby sa mohla neskôr naplniť kolonka „úspory“ sumou 100 tisíc. 💡 Týmto a podobnými ťahmi dokáže ktokoľvek „papierovo ušetriť“ a ešte môže aj vyhlasovať o sebe aký je dobrý hospodár a geniálny ekonóm! 💡 

6 – Aj informácie o poklese zadlženosti mesta sú len mlžením, ako hovorili starí rodičia „mlátením prázdnej slamy“, snahou nájsť aspoň niečo pozitívne. Obyčajné odpútavanie pozornosti od témy „našetrených 6,6 milióna“. Je len samozrejmé, že zadlženosť mesta splácaním úverov bude klesať!!!  Zásluhu na tom nemá „nové vedenie“ žiadnu! Ide o samozrejmé procesy, nastavené dávno v minulosti a využívať takýto údaj pre vytváranie obrazu „aha aký som dobrý“ je úplne smiešne. Ale ruku na srdce, nečudujem sa.

Pre jednoduchšie pochopenie uvediem príklad:
Chváliť sa týmto je na rovnakej úrovni, ako keby som si ja robil zásluhy na Saganových troch tituloch majstra sveta v cestnej cyklistike len pre to že sme sa už rozprávali, som jeho fanúšik, viem sa aj ja bicyklovať a som Slovák rovnako ako aj on… 🙂 

7 – Ale naspäť k jadru témy. Jednoduchou matematikou a uplatnením elementárnej logiky si môžeme ukázať, ako špička vedenie mesta marketingovou demagógiou zamlžuje a ohýba realitu tak, aby z toho všetkého vychádzala pekná. Ešte si aj zdvihnutým ukazováčikom zdôraznili to čo na FB napísali 🙂 /cit/:
Pripomíname, že značná časť z financií zhromaždených v rezervnom fonde
mesta bude využitá na financovanie rekonštrukcie Námestia Matice slovenskej alebo napr. verejného osvetlenia
.

Jednoznačne sami potvrdili že investovaná bude väčšina úspor .. teda ak by tú väčšinu úspor nevytvorilo „staré vedenie mesta“ pod vedením naozaj dobrého ekonóma a hospodára Ing. Jozefa Gašparíka, nemohli by investovať!!!! Alebo mi niekto chce tvrdiť že 6,6 milióna je z čiastky 10,6 miliónov menšina? Jednoznačne platí že ak by nebolo našetreného Gašparíkom, nebolo by možné (ani zďaleka) toľko investovať!!!

Teda myšlienka:

Mesto Dubnica nad Váhom môže realizovať investície vďaka peniazom v rezervnom fonde mesta, ktoré sa podarilo ušetriť predchádzajúcemu vedeniu mesta.

Vôbec nie je fámou, ako to tvrdí Mgr. et Mgr. Peter Wolf!!! 😎 

Toľko tá logika ktorú som sľúbil na začiatku 7-meho odseku. Keďže som sľúbil aj kúsok matematiky, odporúčam porovnať mestom nazbierané 4 milióny so súčtom cien investícií. Tých ktoré vedenie mesta uviedlo, teda cenu za rekonštrukciu námestia a verejného osvetlenia. Patrí sa prirátať aj preinvestované do parkovísk na CIII, Macovom dvore, viacerých parkovísk na CI, 300 tisíc na rekonštrukciu športoviska na ZŠ CI, podobnú sumu na rekonštrukciu športoviska ZŠ CIII a podobne. (Už sa muselo, lebo idú voľby.) 😀 A jednoznačne zistíme kde je pravda a kto zavádza!!!

8 – Raz (už veľmi skoro, v priebehu nasledujúceho volebného obdobia) ale tieto Gašparíkom našetrené peniaze skončia. Ak nepríde zmena, tak príde účet za markantný pokles (desiatky percent) efektívnosti hospodárenia v komunálnej sfére (nakladanie s odpadom, údržba verejnej zelene a komunikácií a pod.). Začnú chodiť účty za zmluvné povinnosti a dlhoročné záväzky, napríklad náklady za prevádzkovanie požičovne bicyklov a mnoho iného… Príde čas precitnutia. Tam už okopírovaný marketing, hrubá demagógia, vytváranie falošného „pekného obrazu“ a reči o inklúzií v Parku J.B. Magina nepomôžu. Tam nasleduje už len otvorenie peňaženiek obyvateľov Dubnice nad Váhom.

DOPLNENÉ 06.11.2021 – z facebooku:

Keď som čítal oslavné ódy, PR články a komentáre na zrekonštruované parkovisko pri mestskom štadióne, opäť ma zarazila nelogičnosť a perly ducha. A to sa nezaoberám zámerom a zvláštnou filozofiu, s ktorou sa do úpravy tejto parkovacej plochy išlo.  Na kritiku jedného obyvateľa /cit./:

„Každopádne my máme v dca nejakého opačného projektanta? Prečo je už druhé parkovisko prerobene na smer hodinových ručičiek? Je na to nejaké rozumný dôvod?“

odpovedá naše vedenie mesta totálne nelogickou hlúposťou. Potvrdilo že neuznáva „nejaký“ zvyk a zaužívané praktiky. Pritom práve tie výrazne ovplyvňujú bezpečnosť, ktorou sa tak radi na úrade oháňajú, keď sa nás snažia presvedčiť čo všetko pre nás a naše dobro robia. Preto vždy tvrdím že nové vedenie robí veci iba deklaratórne a hlavne iba pre svoj pekný obraz (PR).

Citát z odpovede vedenia mesta:

„Čo sa týka smeru jazdy, neexistuje žiadna norma, ktorá by určovala, v akom smere má byť doprava na parkovacej ploche riadená – či v smere, resp. v proti smere hodinových ručičiek.“

Vôbec neberie do úvahy to čo písal autor komentáru – PREČO? Žiadna odpoveď! Neuveriteľná hlúposť a neschopnosť premýšľať v súvislostiach v odpovedi kompetentných je evidentná.  Inak by nenapísali takú odpoveď ako napísali. Ak je totiž podľa vedenia mesta jedno v akom smere je doprava orientovaná …  dovolím si tu pripomenúť totálnu somarinu čo spravili na parkovisku pri Filagore (ak to niekto nechápe, osobne sa môžem s ním na mieste stretnúť a ukázať mu!) 💡  https://blog.i-dca.sk/parkovisko-pred-filagorom/ 💡 … aký bol fakt, rozumný základ a dôvod spraviť to opäť opačne aj v toto prípade?! Prečo proti zvyklostiam, tradíciám a návykom?!

Zopár obrázkov z parkoviska:

« z 2 »

Našťastie parkovisko pri štadióne nie je tak dopravne komplikované (iba jednosmerný vjazd a výjazd, bez odbočiek), inak by sa táto „geniálna úvaha“ vedenia mesta opäť ukázala v plnej kráse. Dovolím si vedeniu mesta pripomenúť že ak aj nie je takáto vec priamo stanovená (o čom pochybujem, ale nepoznám všetky normy, či vyhlášky a určite ich nejdem teraz vyhľadávať, preto nepolemizujem) nejakým normatívom, máme tu jedno pravidlo, ktoré stanovené je. Dokonca v zákone! A tým je pravidlo pravej ruky. Ak sa teda naše vedenie mesta snaží vytvárať o sebe pekný obraz, ako im ide v prvom rade o bezpečnosť, pritom ignorujú (alebo nedokážu domyslieť) vzájomný vzťah pravidla pravej ruky a smeru jazdy po okruhu, nech sa páči, môžem im na mieste spraviť krátky výklad s názornou ukážkou, aký nezmysel opäť vyprodukovali a rovnako akým nezmyslom toto všetko chcú opäť ospravedlňovať.

Druhou vecou čo ma zarazila, keď sa už naše vedenie mesta oháňa normami, je ich neustále flagrantné porušovanie. Ako aj v tomto prípade a aj preto odpoveď vedenia mesta považujem za dvojtvárny prístup a ohýbanie reality. Ak teda chceme riadiť iba tým čo je v normách a vyhláškach, prečo na tomto novom parkovisku opäť nebola dodržaná vyhláška MŽP SR 532/2002 Z. z. § 58, kde sa v odseku 2 uvádza /cit./:

„Na vyznačenej pozemnej, nadzemnej a podzemnej odstavnej a parkovacej ploche pre osobné motorové vozidlá MUSIA byť vyhradené 4 % stojísk, najmenej však jedno stojisko, pre vozidlo osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie a MUSÍ byť umiestnené najbližšie k vchodu do príslušnej stavby.“

To že naše vedenie mesta nevie počítať a narábať s číslami sme sa už presvedčili viackrát, najvypuklejšie napríklad tu: 💡 https://blog.i-dca.sk/ked-ani-s-dvoma-titulmi-nevidis-rozdiel-medzi-kilogramom-a-tonou/ 💡 , preto trošku pomôžem a vyrátam to za nich – okrem toho že takéto miesto malo byť situované hneď pri vchode na parkovisko (rovnakú chybu urobili aj na parkovisku pri Filagore, tiež som na to upozornil, ale oni nie sú schopní poučiť sa ani na vlastných chybách), podľa tejto vyhlášky mali byť na tomto parkovisku zriadené 4 takéto vyhradené parkovacie miesta! Slovom „ŠTYRI“ 😉 a nie jedno! Matematický výpočet je zaokrúhlený logicky na celé číslo. Zopakovanie rovnakej chyby je len ďalším dôkazom neschopnosti efektívne riadiť procesy. Schopnosť využívať klávesové skratky Ctrl C a Ctrl v tom nezakladá pre to predpoklad.

Vrátim sa ale k technickej stránke veci. Zopár fotografií v priloženej fotogalérií jasne dokumentuje, podľa nášho vedenia mesta /cit./:

„Plocha parkoviska nie je zničená, stav povrchu je v relatívne dobrom stave a výmena celého povrchu momentálne nie je nevyhnutná…“

Ešte aj tá šípka ukazuje na výtlk…..!

Opäť len primitívne vyhováranie sa. Nikto nečakal a nechcel vyasfaltovanie celej plochy. Oprava dier pred spustením do prevádzky bola ale samozrejmá a keby prácu niekto z vedenia mesta (a úradu) naozaj manažoval, týchto pár dier a výtlkov mohla dodávateľský firma spraviť ako bonus!!!

Diery, výtlky a bordel zostal po dodávateľovi na parkovisku:

« z 2 »


Zároveň je aj škoda, že parkovisko ničí aj vedenie mesta. Tým že na veci kašlú a nerozumejú im!

To že prebrali parkovisko, pričom sa na ňom nachádzal kopec bordelu po stavebnej činnosti (viď. fotografie) ma neprekvapuje. Veď im nevadí už tri roky nepozametané mesto od zimného posypu. 🙄 Prekvapuje ma to, v akom stave ho prebrali. Je všeobecne známe že pán primátor zásadne nechodí na staveniská po meste, respektíve iba vtedy keď si treba spraviť PR fotečku. Inak by si všimol, že práca je naozaj odfláknutá a nedokončená. Po rezoch v asfalte a doasfaltovaní stále zostali neošetrené spoje a rezy. Za následok to bude mať devastáciu nie len asfaltu, ale aj podložia. Stačí možno jedna zima s dostatočne „priaznivými podmienkami“ pre tento jav, kedy zatečie do spojov a rezov voda, ktorá následne zamrzne. Dokonca ešte aj tie diery po „mostíkoch“ ktoré dodávateľ odstránil, následne iba zasypal drvou… škoda komentovať. 😎 

Nedokončená, respektíve odfláknutá práca:

« z 2 »


Záverom si dovolím pripojiť ešte dve úvahy. Prvou je fakt, že bezbariérovému zjazdu z chodníka na parkovisko by svedčalo vyšrafovať malú plochu asfaltu. Lebo to miesto priam pýta zaparkovať motorku (nezabrať štandardné parkovacie miesto) a zablokovať tento zjazd. Rovnako zaparkované auto na prvom najbližšom mieste vlastne blokuje bezbariérový výjazd na chodník. Možno to chcelo o 90° otočiť orientáciu zjazdu. Bezpečnosť a bezbariérovosť zostala opäť iba v deklaratórnej rovine… Na toto bolo naozaj tak ťažké prísť toľkým „odborným a múdrym hlavám“ za tak dlhú dobu?! 😉 😀 😆 

Toto miesto by bolo vhodné vyšrafovať, ale najlepšie by bolo prerobiť ho:

Druhou je fakt, že značná časť parkoviska je v náklone k workoutovému ihrisku a teda logicky zvádza k nemu dažďovú vodu. Už v minulosti sa tu v zrušenom vchode pre hostí tvorili obrovské kaluže a zaplavovalo časť medzi plotom a hľadiskom štadióna v oblúku. Bohužiaľ ani projektant workoutu toto, spolu s odvodnením ihriska neriešil. Svojho času som si dovolil preto pozastaviť rozbiehajúcu sa výstavbu ihriska a riešiť tieto problémy (projektant musel prerobiť, doplniť a prekresliť projekt). Evidentne úspešne. 🙂 Na workoute ani na ploche parkoviska viac voda nestála. Zabezpečila to súbežne s celou dĺžkou plota ihriska, na strane od parkoviska, dodatočne k projektu vybudovaná vsakovacia ryha, ktorá problém odstránila. Prestavbou parkoviska bol ale aj dobudovaný viac menej nikam nevedúci chodník s obrubníkom, ktorý cca 1/3 tejto vsakovačky prekryl. Dúfam len, že zostávajúce 2/3 budú mať dostatočnú kapacitu na to, aby v budúcnosti pojali aj prívalové dažde.

Vsakovacia ryha a prekrytie jej časti novým chodníkom:


– – –   DOPLNENÉ I.   – – –

Téme sme sa venovali už 17.7.2021 na 💡  FB profile i-dca – určite to stojí za prečítanie. 💡 Na základe upozornenia na množstvo publikovaných hlúpostí a informačného chaosu, vedenie mesta zásadne prerobilo článok a upravilo publikované podmienky, ktoré boli v ňom zverejnené….

Screenshot pôvodného textu na oficiálnej web stránke mesta:
:

A tu je upravený článok, kde je už obsah v podstatne slušnejšej informačnej kvalite a evidentne sa čiastočne zmenil aj „plán Dubnica“ s týmto parkoviskom a zlá filozofia zámeru. Určite aj vďaka rozpitvaniu témy a Vašim komentárom na našom FB profile 
🙂

…. Mohli aspoň poďakovať 😆 už keď neposlali odmenu!!! 😆 


– – –   DOPLNENÉ II.   – – –

„Parkoviskoo pri workoute má svoje 💡  pokračovanie na našom facebooku: 💡 

1- Poznáte ten príbeh o majstrovi, ktorý si zmyslel stôl vyrobiť a keď si k nemu sadol, zistil že sa kolíše. Tak z tej najdlhšej nohy stola odrezal. Ako na potvoru sa stôl kolísal aj potom. Majster ale bol snaživý a tak zobral pílku a odrezal opäť z najdlhšej nohy… Stôl ako naschvál zasa nestál ako stôl má stáť, tak majster rezal znovu… a opäť a potom ešte raz…

2- Mne tento príbeh, ktorý si pamätám ešte z raného detstva, pripomenula prerábka už prerobeného parkoviska pri workoutovom ihrisku. Zistilo sa totiž že parkovacie miesta pre dodávkové vozidlá s dĺžkou do 5,5 metra sú nakreslené zle, v rozmere určenom pre osobné vozidlá. A tak sa prerábalo. Oškriabali sa staré – nové čiary a nakreslili sa opäť. V patričnom rozmere.

3- Samozrejme že tým pádom sa zmenil počet parkovacích miest pre takéto vozidlá a údaj na dopravnom značení sa stal zmätočným.

4- Pôvodne boli pre dodávkové vozidlá (v zlom, úzkom rozmere) do 5,5 metra určené aj prvé tri miesta medzi začiatkom parkoviska a ostrovčekom vchodu do workoutu. Tie sa ale prerobiť nemohli. Kraj parkoviska a ostrovček sa len tak ľahko zoškriabať a znovu namaľovať nedajú. Tak zostali v pôvodnom, zlom rozmere.

5- Dopravné značenie ale jasne stanovuje odkiaľ začínajú takto vyhradené parkovacie miesta. Teda teraz treba preložiť aj zmätočné dopravné značenie.

6- Aj vďaka nutnému posunutiu zmätočne umiestneného zmätočného dopravného značenia sa zmení počet vyhradených miest a treba preto zmeniť aj doplnkovú ceduľu udávajúcu počet vyhradených miest…

7- Dúfam len že tentoraz to dokáže „niekto“ naozaj premyslieť a aj spočítať. Že nebude treba „nohu stola“ rezať znovu a znovu a stále dookola. Lebo ako sme sa už X krát presvedčili v realite a na faktoch že (nielen) práca s číslami a matematika sa s vedením mesta – ako o sebe s hrdosťou tvrdili „odborníkmi vo všetkých sférach“ – nemá rada. Dúfajme že bude stačiť už len jedna prerábka prerábky prerobeného parkoviska.
Prajem pekný jesenný víkend plný pohody všetkým Dubničanom.

Venujem jednej mojej fanúšičke – dnes ma (osobne) veeeeľmi pochválila. 😀 

Prečítal som si príspevok na FB Dubnických novín:
https://www.facebook.com/dubnickenoviny/posts/4129315917177277


o tom že niekto opäť narobil bordel pri kontajneroch, teda podľa zákona) č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) vlastne založil NELEGÁLNU SKLÁDKU. Nič mimoriadne, ani nič nové. Autor/autorka článku (VR ?!  😀 ) pranieruje a kritizuje čo to dá. Správne, poriadok musí byť a uznávam, že príspevok nielen poukazuje na tento veľmi rozšírený nešvár, ale vlastne aj „vychováva“. 

Bohužiaľ opäť sa ale príspevok zmenil pre mňa na tragikomédiu a frašku. V prvom prípade pre stále nekončiaci prúd periel, lebo takmer v každom príspevku z mesta sa dá nejaká nájsť. Autor/autorka neustále totiž spomína ILEGÁLNU SKLÁDKU ODPADU. Celkom dobre poznám už hore spomenutý Zákon (79/2015, aj v aktuálnom znení zo 6.2.2021) o odpadoch, ale priznám sa že aj napriek tomu a aby som mal istotu, dal som prehľadať všetkých 117 strán tohto zákona, tak ako bol publikovaný v systéme SEPI, či sa v ňom nachádza pojem, alebo výraz (terminus technicus) ILEGÁLNA SKLÁDKA… samozrejme s výsledkom aký som očakával. Tento zákon nepozná pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA. Preto by sa mesto Dubnica nad Váhom malo správať dostatočne odborne a profesionálne a „ústami, či perom“ by malo komunikovať smerom k verejnosti a reprezentovať svojich obyvateľov náležite. Teda v tomto prípade by malo hovoriť o tom čo spomenutý zákon a problematika pozná, o NELEGÁLNEJ SKLÁDKE (zaužívaný je aj nesprávny ľudový pojem „čierna skládka“).

Netvrdím že sa nedajú tieto výrazy vzájomne zameniť, ich význam je takmer identický, aj keď si myslím že výraz ILEGÁLNY je používaný skôr vo vzťahu k nejakému deju, konaniu, či činnosti osôb a výraz NELEGÁLNY k stavu (neživej) veci. V prípade nejakej laickej debaty by som si tohto ani nevšimol, ale v oficiálnom výstupe, v dokumente vedenia mesta je nevhodný a ešte raz pripomínam, pojem ILEGÁLNA SKLÁDKA zákon o odpadoch (ktorý je pre konanie mesta jediný určujúci) nepozná!!!! Teda je v tomto príspevku nenáležitý a svedčí iba o tom, že autor/autorka príspevku sa spolu s vedením mesta v tomto (veľmi dôležitom zákone pre komunálnu sféru) nevyzná!

Teraz ale k tomu podstatnému a zásadnému: Vedenie mesta Dubnica nad Váhom (ako o sebe tvrdili a tvrdia, odborníci vo všetkých sférach) tento zákon nepozná, respektíve nedokáže náležite riadiť ani jednoduché procesy tak ako musí – teda v zmysle tohto zákona a toto je ďaleko alarmujúcejšie. Samotné vedenie mesta porušuje tento zákon, dokonca vo viacerých prípadoch a vo veľa paragrafoch.

Poprosím teraz zopár chronických trollov a hejterov, ak sa chcete naozaj vážnejšie zaoberať touto témou a diskutovať so mnou o tom, skúste si najskôr preštudovať znenie tohto zákona a uvedomiť si jednu zásadnú vec. Tou je že verejná, či štátna správa MUSÍ konať tak, ako jej to zákon ukladá, na rozdiel od občanov, ktorí môžu konať ako chcú, pokiaľ tým zákon neporušujú!

Výklad pre potreby tohto príspevku: Ak pôvodca odpadu uloží tento v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z., (o čom nemám v tomto prípade pochýb a overil som si), jedná sa o založenie nelegálnej skládky.

Svoje tvrdenie, že vedenie mesta (nezahŕňam sem úradníkov a odborných pracovníkov mesta!) jeden z najdôležitejších zákonov nielen že nepozná, ale ho aj hrubo porušuje, opieram o skutočnosť, fakty, môj názor a znalosť tohto zákona. Samo mesto (resp. jeho dcérska spoločnosť) minimálne v jednom prípade nenakladá s odpadom ako má, založilo nelegálnu skládku odpadu na Nádražnej ulici. Už dlhé mesiace tam táto nelegálna skládka svieti a po trošíčku sa zväčšuje. Ide o zmes bordelu pozametaného na našich uliciach, nejaký odpad z cintorínov a bioodpad (drevo a tráva). V druhom prípade možno samotné mesto nelegálnu skládku odpadu priamo nezaložilo, bola ale založená minimálne s jeho vedomím a je možné, že na základe jeho pokynu. Táto nelegálna skládka sa nachádza na Ulici športovcov, medzi parkoviskom pri workoutovom ihrisku a mestským futbalovým štadiónom  pri železničnej trati a pozostáva z rôznych zložiek stavebného odpadu – hliny, betónu, asfaltovej drte a podobného materiálu.

Jadro problému spočíva v tom, že vedenie mesta na jednej strane chce edukovať svojich obyvateľov k enviromentálne lepšiemu správaniu, využíva takéto situácie na vlastné PR, na druhej strane sa správa bezcharakterne, dvojtvárne a porušuje masívne (buď vedome, alebo v rámci nevedomosti a neschopnosti – iné eventuality neexistujú) platné zákony. Lebo v oboch prípadoch nenakladalo s odpadom tak, ako mu to zákon ukladá!!! Ako to písal autor/autoka v DN? PROSÍM, SPRÁVAJME SA ZODPOVEDNE. Nech sa páči, zodpovednosť našich radných pánov, stav a situáciu môžete zhodnotiť na priložených fotografiách.

PS: Na základe §15 odst. 3. Zák. č. 79/2015 Z. z. (Zákon o odpadoch) teraz MUSÍ mesto Dubnica nad Váhom do 7. pracovných dní oznámiť tieto dve nelegálne skládky, ako aj zrejmé skutočnosti Okresnému úradu, odboru životného prostredia v Ilave, nakoľko sa dozvedelo o existencií nelegálnych skládok na svojom katastrálnom území (vedeniu mesta to separátne oznamujem). Ak tak nevykoná, dopúšťa sa podľa mňa trestného činu, zároveň vedenie mesta MUSÍ počkať na rozhodnutie príslušného štátneho orgánu (v tomto prípade OÚ ILava, odbor životného prostredia)….
 

Chcel by som v prvom rade pogratulovať vedeniu mesta (prestanem používať slovko „novému“) už k druhému významnému oceneniu v krátkom čase. Práve sme sa dozvedeli že Dubnicu nad Váhom ocenila Rada Európy a stali sme sa jednými z prvých piatich miest na Slovensku, ktoré sa môžu popýšiť značkou excelentnosti.

Pre udelenie tohto ocenenia boli odbornou komisiou hodnotené princípy:

1. Participácia, reprezentácia a spravodlivý priebeh volieb
2. Schopnosť reagovať
3. Efektívnosť a účinnosť
4. Otvorenosť a transparentnosť
5. Právny štát
6. Etické správanie
7. Kompetentnosť a kapacita
8. Inovatívnosť a otvorenosť k zmene
9. Udržateľnosť a orientácia na dlhodobé výstupy
10. Správne riadenie financií
11. Ľudské práva, kultúrna rôznorodosť a sociálna kohézia
12. Zodpovednosť

V decembri si ocenenie TOP líder samosprávy, na návrh Rady mládeže TSK od odbornej komisie sTOPa 2020, zaslúžil aj primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Ocenenie mu bolo udelené za zásluhy v práci s deťmi a mládežou. Na web stránke organizácie udeľujúcej ocenenie si môžete prečítať aj na základe akých zásluh mu bolo udelené. Zo všetkého toho ma zaujala najviac pasáž, kde sa opisuje aké fantastické myšlienky napadajú nášho primátora, citujem:

… si Peter Wolf uvedomuje aj potrebu adekvátneho sídla a vhodných podmienok na prácu jednej z kľúčových inštitúcií v meste, ktorá sa podieľa na výchove a osobnostnom rozvoji mladých ľudí v meste – Základnej umeleckej školy. Práve Peter Wolf je iniciátorom myšlienky presťahovať túto ustanovizeň zo súčasných nevyhovujúcich a neadekvátnych priestorov do zmodernizovaného a reprezentatívneho domu kultúry. Túto myšlienky prvýkrát verejne prezradil práve počas diskusie, ktorá sa uskutočnila v rámci trojdňového multižánrového festivalu BABYLON ART PARK JBM.

printscreen textu:
Musím sa priznať že tento demagogický výplod pochádzajúci z dielne vedenia nášho mesta ma nenechal chladným. Nevedel som či sa mám smiať, či plakať. Nie len ja, ale desiatky ďalších, viac či menej zainteresovaných vedia že tento nápad pochádza z hlavy bývalého primátora mesta, Ing. Jozefa Gašparíka. Kto má záujem, môže si v archíve videí z mestských zastupiteľstiev nájsť záznam, kde sa (aj v prítomnosti Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, vtedy ešte ako poslanca MsZ) o tom hovorí. A kto by chcel pochybovať, môže sa na tento fakt spýtať napríklad aj bývalého hovorcu mesta a svojho času pravej ruky Ing. Gašparíka, terajšieho právneho zástupcu mesta JUDr. Juraja Džimu, ktorý sa po krátkej pauze, hneď po voľbách opäť vrátil do samosprávy 🙂

Po mnohých rekonštrukciách v kulturáku, počnúc kúrením a vyregulovaním tepelného hospodárstva, cez zásadné rekonštrukcie veľkej a malej sály (z ktorej vzniklo kino Lastovička), vybudovaním zasadacej sály s príslušenstvom (kuchynka) vybavením dotácie 1,4 milióna na zateplenie DK (podaním úspešnej žiadosti ešte v 2017 a následným pridelením fondov v 2018 roku) v intenciách svojej vízie dal vypracovať projekt a vybudovať výťah v DK práve Ing. Gašparík. Zdôvodnením a ideou bol práve JEHO PLÁN presťahovať mestskú ZUŠ-ku do priestorov Domu kultúry a fakt, že mnoho najmenších detí navštevuje ZUŠ v sprievode starých rodičov. Výťah mal uľahčiť starým rodičom vstup do nových priestorov základnej umeleckej školy na vyšších poschodiach.

V intenciách ocenenia Rady Európy (najmä bodu 6. – ETICKÉ SPRÁVANIE)  by bolo žiaduce a samozrejmé aby sa pán primátor Mgr. et Mgr. Peter Wolf verejne ospravedlnil a vrátil (bod 2. – SCHOPNOSŤ REAGOVAŤ) ocenenie TOP leader samosprávy. Dôvodom je že bolo získané aj na základe nepravdivých, skresľujúcich a klamlivých informácií!

Všetko? Nie… už keď som sa rozpísal, budem pokračovať a zoberiem si „na paškál“ aj iné body ocenenie Rady Európy. Napríklad bod 7. – KOMPETENTNOSŤ, bod 8. UDRŽATEĽNOSŤ, bod 10. – SPRÁVNE RIADENIE FINANCIÍ, bod 12. – ZODPOVEDNOSŤ. Vrátim sa ale z výšin EU a mládeže TSK na zem. Do Dubnice nad Váhom, k realite a číslam ktoré sa Dubničanov naozaj (a bytostne) dotýkajú a ktoré ich naozaj zaujímajú. 😀 

Dovolím si poukázať ako naozaj sú tieto body ocenenia relevantné. Vychádzam pritom z reálnych čísel verejne dostupných dokumentov – výročnej správy a správy o hospodárení Technických služieb mesta Dubnica nad Váhom, s r.o. za roky 2018 a 2019. Pôvodne som plánoval do svojho zhrnutia započítať kvôli lepšiemu obrazu „nastúpených trendov“ aj rok 2020. To by bolo ale z mojej strany unfér, nakoľko sa jedná o rok kedy boli zásadným spôsobom ovplyvnené výsledky a štandardné správanie sa Dubničanov, ako pôvodcov komunálneho odpadu.

Prvou zaujímavou skupinou čísel (tabuľkou) je porovnanie množstva vyprodukovaného a následne technickými službami spracovaného odpadu. Aj keď je naozaj zaujímavý značný pokles až 22,14 percenta (čo je dosť zarážajúca hodnota poklesu o 3.224 ton!), zaujímavý je vzostup nákladov. Pokles nejdem analyzovať ani zdôvodňovať (musel by som sa dostať k surovým dátam). To mala spraviť kompetentná osoba vo výročnej správe! Pre ďalšiu úvahu sú ale tieto čísla dôležité. Upozorňujem kompetentné osoby, že pokiaľ nie je uvedené v tabuľke inak, ide hodnoty v TONÁCH!Druhá tabuľka už je podstatne zaujímavejšia. Najmä z pohľadu obyvateľa, ktorý sa správa ekologicky a nie je k tejto problematike ľahostajný:

Z tohto uhlu pohľadu je najdôležitejší údaj a fakt, že nám v Dubnici nad Váhom pomerne prudko poklesla miera zhodnocovania odpadu z 58,84% v roku 2018 na 52,34% v roku 2019. Laik si povie, však to nie je až tak moc, to je IBA pokles o 6,5 percenta! Ale každý kto sa vyzná a vie čísla analyzovať iste spozornie. Percentá smerom hore sa totiž veľmi ťažko zbierajú. Okrem toho to je závratný medziročný pokles o 11,05 percenta!!! V tomto prípade som sa už snažil aj zamyslieť na týmto faktom a hľadať príčinu. Určite si nedajte nikým nahovoriť že chyba je vo vás, v občanoch. Že zle triedite. To by bola zlá, prvoplánová a prekryť neschopnosť sa snažiaca demagógia. Na základe svojich skúseností a vedomostí viem, že Dubničania v roku 2019 triedili odpad približne rovnako ako v roku 2018.

Bohužiaľ nie je nikoho, kto by sa týmito alarmujúcimi číslami naozaj zaoberal, zdôvodnil príčiny (v dotknutej správe) a na základe toho ich aj riešil!!!

Vo výsledku týchto dvoch tabuliek a v spojení s číslami hospodárskych výsledkov (tých istých výročných správ) sa dostaneme síce k najmenšej tabuľke, ale k číslam ktoré nás Dubničanov „najviac zabolia“ (a budú bolieť neskôr ešte viac, pozn. autora):

Kým v roku 2018 sme v našom meste nakladali s odpadom za 66,33 eura (za 1 tonu), v roku 2019 sme to isté „dokázali“ za 93,45 eura!!!! Teda jedna tona obyvateľom mesta zdražela o 27,12€ čo je horibilných 41,1 percenta!!! A kto má rád čo najjednoduchšie čísla, odpad v Dubnici nad Váhom stál obyvateľov (v prepočte) „zbytočne“ viac o 307 538,47 eur.

Záverom už chcem len ešte raz pogratulovať vedeniu mesta k dosiahnutým úspechom – oceneniam. Zároveň vyjadrujem počudovanie, ako ľahko bola výročná správa „vzatá na vedomie“ mestským zastupiteľstvom. Nech sa páči, pár persón sa môže na FB vyjadriť 🙂 

DOPLNENÉ 4.2.2021 – z diskusie na FB profile:

Dobrý deň, p. Zermegh, nedá mi nereagovať na Váš príspevok, nakoľko odpady sú v mojej kompetencii. Nechcem napadať Vašu znalosť, ale v roku 2018 sa zmenila legislatíva a je presne stanovený výpočet miery zhodnocovania odpadu. Výpočet za rok 2018 a 2019 je zverejnený na webstránke mesta. Miera separácie a celkového množstva komun. odpadov závisí aj od výkupov kovov v meste a práve tam bol tento pokles cca o 2000 t. Takže tvrdenia o zníženej separácii od obyvateľov sa nezakladajú na pravde. Samozrejme, máme čo zlepšovať, pretože rezervy stále sú a stačí sa pozrieť do najbližšieho čierneho kontajnera.
 
Dobrý deň p. Beniaková.

Ani ja si nedovolím spochybňovať vašu odbornosť a kompetencie čo sa týka odpadov a nakladania s nimi. Viem že Vaše odborné znalosti problematiky odpadov, čo sa týka legislatívy a legislatívnych postupov ďaleko prevyšujú tie moje. Moje skúsenosti sú praktické a dotýkajú sa viac menej iba konkrétneho prípadu – nakladania s odpadmi v Dubnici nad Váhom.

Aj preto si dovolím poznamenať, že to čo som v príspevku na i-dca prezentoval, ani v najmenšom prípade nemôžem, nechcem a nikdy som ani nepomyslel na to, aby som to pripisoval „na vaše tričko“. Pokiaľ by o tom niekto pochyboval, alebo by vec chcel prezentovať inak (ako prekrytie vlastnej neschopnosti), uvediem že tu sa vonkoncom nejedná o odbornú stránku veci (ktorú zastupujete v pozícii mesta vy), ale vyslovene iba o technickú a ekonomickú stránku. S tou už nemáte nič spoločné.

Ekonomika, efektívnosť a všetky aspekty ktoré sa dotýkajú TSM sú mimo vás a zodpovedá za ne len a len vedenie TSM. Najvyššou hlavou TSM – predseda valného zhromaždenia TSM je primátor mesta Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Okrem toho si tam dosadil a zodpovedá aj za „menežment“ on Druhým zodpovedným v poradí by mal byť riaditeľ, ten ale do veci riadenia mestskej spoločnosti už cca rok nezasahuje pre dlhodobú PN a de facto riadi spoločnosť jej konateľka Mgr. Klačanská. Spoluzodpovedným je aj druhý konateľ Ing. Truchlý, obaja poslanci MsZ

Vráťme sa k technickej stránke veci. Správne píšete že metodika výpočtu sa zmenila v roku 2018 (vrátane). Je to jasné aj z priloženej tabuľky, kde sú prezentované roky 2015, 2016 a 2017, kde bol priemer zberu kovov od občanov (bez započítania výkupu!) cca 68 ton ročne – slovom: šesťdesiatosem ton!!!! V obrázku zvýraznené červenou.
Do výpočtu za rok 2018 už bol podľa novej metodiky zarátaný aj výkup, preto ten nárast hodnoty na (rádovo z desiatok na tisíce) cca 5741 ton a v roku 2019 cca 3757 ton!!! V obrázku zvýraznené zelenou.
Okrem toho v mojom článku nejde len o rozdiel cca 2 tisíc ton, ktoré predstavujú kovy. OK, súhlasím že pokles kovov môže ísť na vrub výkupu. Práve aj to kritizujem v správe, že tam nie je „ošetrený dôvod“ tak veľkej medziročnej zmeny (2018/19). Celkový rozdiel je ale v podstatne väčšej hodnote. A ako uvádzam v článku, to je to čo by ma rozčuľovalo najmenej a nehodnotím to.

Mne ide v článku o to, že sme sa „predtým“ priblížili na rozdiel iba 1,16% k magickej hranici vyseparovateľnosti 60%. Prepad zapríčinil že sme sa od nej vzdialili o priepastných 7,66%. Kto sa vyzná v problematike (a to že sa vy vyznáte nepochybujem) vie aká je to „priepasť“ a ako ťažko a bolestivo sa prekonáva. A čo to znamená do budúcnosti,ako to ovplyvní vývoj ceny za vývoz KO, ktorú zaplatia občania. Zlatých 60 percent!

Ale hlavne mi ide ide v tom článku o EFEKTÍVNOSŤ a ekonomiku, vyjadrenú vynaloženou sumou z mestskej kasy v prepočte na 1 tonu odpadu. A tá sa zásadne zhoršila (aj keby sme oprostili vstupy o všetky vonkajšie faktory). Dovolím si tvrdiť že celý proces sa od plánovitého zmenil novým vedením na náhodný až chaotický.

VYSVETLÍM:

Zoberte si fakt, že zber komunálneho odpadu v podstatne väčších objemoch TSM stíhalo (na pár plánovaných výnimiek št. sviatkov) v rámci riadneho harmonogramu, v riadnej pracovnej dobe počas pracovných dní. V minulom (a aj v tomto roku) roku na dennodennej báze môžete vidieť ako zamestnanci zbierajú KO aj NIEKOĽKO HODÍN po riadnej pracovnej dobe, počas sobôt, nedieľ a št, sviatkov.

Tohto faktu si všimlo okrem mňa (a spomenulo ho na fb TSM a mesta) viac ľudí. Len bohužiaľ tí ľudia tomu nerozumejú a pripisujú to ako veľkú plus pre vedenie mesta a TSM, že vidieť ako „viac a lepšie sa starajú“… 😀 

OPAK JE PRAVDOU !!!

Dostáva poriadne po hlave ekonomika procesu. Najmä neefektívnosťou, lebo zbierať 1 tonu odpadu namiesto jeden hodiny dve, to niečo stojí (cena za hodinu je fixná a teda v tomto príklade dvojnásobná!) a prudko rastú aj mzdové náklady. V desiatkach percent. Každý kto má záujem si fakty môže overiť. Pracovníkom zbierajúcim KO to ale vyhovuje. Aj preto by malo už dávno zasiahnuť vedenie. Bohužiaľ, zasiahlo opačne a podpísalo na chaose.

Mimochodom, už pri tvorbe harmonogramov vývozu KO je predpokladom dobrá znalosť problematiky. O čom môžeme opätovne pochybovať, na základe toho čo sa deje a je prezentované aj na FB mesta a TSM. Upozorňujem haterov, tieto skutočnosti sú úplne mimo mňa a iba ich konštatujem!

Druhým faktom a dôkazom, ktorý môže kohokoľvek utvrdiť v tom že vedenie problematike nerozumie (ja tých faktov poznám a vidím podstatne viac) a len chaoticky koná je aj vo výročnej správe za rok 2019.

Bystrý pozorovateľ si všimne vo výročných správach predchádzajúcich rokov , že v tabuľke nakladania s odpadom je aj položka „sledované obdobie“. Keď som tieto správy koncipoval ja (a mnoho iných prehľadov), zahrnul som ju tam ako jednu z pomôcok a ako jednoduchý nástroj pre prvotnú ukážku trendu (myslené štatisticky). Bohužiaľ ten čo prerábal moju poslednú správu za rok 2018 do správy za rok 2019 (aby nejaká bola) si nevšimol že „sledované obdobie“ má variabilný časový interval, kde horná hodnota predstavuje vždy predchádzajúci kalendárny rok. Teda „sledované obdobie“ v správe za rok 2019 malo byť za roky 2002 až 2018 a ne len tupo a bezducho prenesený údaj z mojej tabuľky zo správa za rok 2018 To svedčí že niekto kto sa tou problematikou zaoberá teraz a aj ten kto má tie výstupy a komparáciu používať ako signalizačné prvky v riadení TSM a nakladania s odpadom všeobecne, problematike vôbec nerozumie.

Poznámka autora na okraj: Ozaj, vrabce čvirikajú že sa hľadá nový riaditeľ. Viem že sa opäť všetko spraví „transparentne“. A napadla ma taká hriešna myšlienka, priam kacírska, prídem s ponukou perfektného a zohratého teamu?! 🙂 🙂 🙂  /vtip!/

A k tým pohľadom do čierneho kontajnera. Bohužiaľ, ešte aj tá „osveta“ dostala kvalitatívne na frak. Na mňa totiž ten alibizmus súčastnosti neplatí Opäť si môže bežný občan spraviť názor sám, ako k tomu pristupuje organizácia oprávnená nakladať s odpadom v našom meste teraz a ako pristupovala predtým: ➡ https://tsmdubnica.sk/tag/triedme-odpad-spravne/  💡 

A EŠTE JEDEN NAJZÁSADNEJŠÍ FAKT, CELÝ ČLÁNOK NIE JE ANI TAK O ZHORŠUJÚCICH SA PARAMETROCH V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE, ALE O DEMAGÓGIÍ A O ZÍSKANÍ „OCENENIA“ NA ZÁKLADE FALOŠNÝCH ZÁSLUH !!!!

OD VÁS:

Dňa 11.11.2020 som chcel na Úrade práce a sociálnych vecí v Dubnici nad Váhom vybaviť úradné záležitosti. Nakoľko som sa nezúčastnil dobrovoľného testovania na prítomnosť vírusu Covid 19, dobrovoľne som ostal v karanténe po dobu desiatich dní, tak ako to bolo „nariadené“ vládou SR. Hoci, treba poznamenať, že žiadne oficiálne informácie o tom, že aj občan, ktorý sa rozhodne nezúčastniť sa celoplošného testovania, je povinný ostať v „karanténe“ (v tomto prípade je presný termín „izolácia“). Mnohým sa to bude zdať zvláštne, ale nevlastním ani televízor, ani rádio, ani internet. A nie je mojou povinnosťou doslova každú hodinu sledovať, čo za zmätené nariadenia a vyhlášky vychádzajú v posledných mesiacoch z jednotlivých ministerstiev SR. Jedinú „oficiálnu“ informáciu, ktorá sa ku mne dostala prostredníctvom poštovej schránky, bol zelený leták formátu A5, na ktorom sú inštrukcie o celoplošnom testovaní a len pre občanov s pozitívnym výsledkom testu, ale nie pre občanov, ktorí sa nezúčastnia testovania. Napriek tomu som sa zachoval „zodpovedne“ a ostal som v domácej izolácii.

Vzhľadom na hrubý amaterizmus vlády a zmätenosť vyhlášok a jej rozhodnutí, sa niektoré informácie, síce s oneskorením dostali ku mne, a podľa toho som sa zariadil. Nie je totiž mojou povinnosťou vlastniť ani televízor, ani rádio, ani internet. V čase „núdzového stavu“, ako teraz nesprávne a neodôvodnene klasifikuje túto situáciu vláda SR, je povinnosťou štátu dostatočne a včas informovať občanov o „zmene pravidiel“ a obmedzení ich občianskych práv a slobôd. Takže po uplynutí desaťdňovej izolácie som navštívil Úrad práce v Dubnici nad Váhom.

Úradníčkou Andreou Gabajovou bola vyvíjaná snaha o zabránenie mi vstupu do ďalších priestorov Úradu, nakoľko som sa nemohol preukázať „certifikátom“ o celoplošnom testovaní. Že spomínaný „certifikát“ nespĺňa všetky náležitosti platného certifikátu, nejdem podrobne rozoberať, bolo by to nad rámec tohto článku.

Ale ešte predtým, ako uvediem niektoré závažné súvislosti s nezákonným postupom úradníčky dubnického ÚP, musím zverejniť, aký oznam je na vchodových dverách ÚP. Je to Režim na pracoviskách MV SR počas zákazu vychádzania, ktorý upravuje návštevu klientských centier a oddelení dokladov za účelom vybavenia občianskeho preukazu, cestovného pasu atď.

Na ozname sú farebne zvýraznené len tie pasáže, ktoré by mohli (ale len čisto hypoteticky) pasovať aj na Úrad práce. Avšak takýto diletantský oznam nemá čo na ÚP robiť. Zaujímavé je tiež, že ešte dňa 4.11.2020 bol na vchodových dverách oznam, že dnu bude vpustený len občan s negatívnym „certifikátom“. Dňa 11.11.2020 tento oznam už na dverách nebol! (viac…)

Už pár dní máme k dispozícií upravené a zokruhované parkovisko pred Filagorom. Isto ste si všimli že mesto v poslednom PR článku (z viacerých) k tejto téme kládlo veľký dôraz na fakt, že parkovisko „MUSÍ“ mať ľavotočivú organizáciu dopravy a že to bolo stanovené dopravným inšpektorátom.
To všetko bola zo strany mesta len príprava na môj článok, ktorý som im sľúbil po mojom rozhovore pred „slávnostnou kolaudáciou“ priamo na mieste činu s Ing. Milanom Blaškom, vedúcim stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy našej mestského úradu. Ale poporiadku, k tomu sa dostaneme neskôr. Najskôr si môžete prečítať stanovisko tretej osoby a odborníka v problematike:

Parkovisko pri Filagore

Na stránke mesta www.dubnica.eu sa môžeme v stručnom článku Aktuality – Mesto upravuje parkovisko pri Filagore, parkovanie bude jednoduchšie i bezpečnejšie dočítať hlavne o tom, čo avizuje samotný nadpis. Viem, môj článok bude vlastne „po funuse“, pretože parkovisko je už podľa projektu zrekonštruované, a moje pripomienky nemôžu už nijako ovplyvniť existujúci stav. Tak či tak, pozrime sa na to, ako sa podarilo mestu naplniť zámer deklarovaný v nadpise.

K môjmu textu je priložený aj výkres situácie (tým sa rozumie pôdorysné usporiadanie parkoviska). Na ňom vidno jednu zásadnú vec. Parkovisko je riešené ako „okruhové“, na čo upozorňuje aj samotný článok. De facto je parkovisko riešené ako kruhový objazd. Keďže sa na Slovensku jazdí v pravom jazdnom pruhu, z čoho následne vyplývajú mnohé pravidlá cestnej premávky, znamená to, že ak nemajú na kruhovom objazde vznikať kolízne body, musí byť prikázaný smer vjazdu do kruhového objazdu smerom „vpravo“. Samotné parkovisko je ale riešené opačne.. Prikázaný smer vjazdu do neho je „vľavo“. Na ploche parkoviska vzniká tak  niekoľko kolíznych bodov (viď. obrázok – prichádzajúce vozidlo „zelená šípka“, odchádzajúce vozidlo „červená šípka“).

Prvý je hneď pri vjazde a výjazde vozidiel do parkoviska, keď sa dráhy prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel križujú. Vozidlá vychádzajúce z parkoviska musia tak dať prednosť v jazde vozidlám vchádzajúcim do parkoviska, čo rieši aj dopravná značka „daj prednosť v jazde“. Súčasne z tohto dôvodu musela byť na vjazde do parkoviska umiestnená aj dopravná značka „zákaz vjazdu všetkých vozidiel“ (zjednosmernenie).

Ďalší kolízny bod vzniká na mieste výjazdu vozidiel, ktoré chcú cez parkovisko pokračovať na chodník zo zámkovej dlažby, ktorý vlastne slúži ako obslužná komunikácia a umožňuje dostať sa vozidlám k prevádzkam na druhej strane Filagoru (tetovacie štúdio, optika atď.). Vozidlá vychádzajúce z obslužnej komunikácie (chodníka) musia dať prednosť v jazde vozidlám prichádzajúcim zprava, to znamená vozidlám, ktoré vlastne idú prikázaným smerom po obvode parkoviska.

Záver: toto riešenie by fungovalo dobre, ak by sa na Slovensku jazdilo v ľavom jazdnom pruhu. Ale nakoľko sa u nás jazdí vpravo, vznikli týmto riešením zbytočne kolízne body, a 10 000 eur bolo preinvestovaných neefektívne. Takže správne riešenie malo byť opačné: objazd parkoviska proti smeru hodinových ručičiek a státia pod „opačným sklonom“, čím by odpadlo aj nezmyselné a nadbytočné dopravné značenie.

Otázkou je, kto je za takéto riešenie zodpovedný? Na projekte je uvedené, že ho vypracoval Bc. Jozef Králik. To ešte nemusí znamenať, že je zodpovedný za projektové riešenie parkoviska, mohol realizovať len kresličské práce. Obvykle býva v rozpiske uvedený aj zodpovedný projektant, ten ale v rozpiske chýba. V každom prípade by projekt mal vypracovať autorizovaný pracovník s odbornosťou v stavebníctve (príslušné vzdelanie a počet rokov praxe). Nejdem nikomu vstupovať do svedomia, ale ďalšími kompetentnými, ktorí si mohli komplikované riešenie všimnúť, sú pracovníci stavebného oddelenia Mestského úradu Dubnica nad Váhom, a na poslednom mieste reťazca kompetentných aj Dopravný inšpektorát. Hoci mi je jasné, že tak ako pracovníci Mestského úradu, tak aj policajti z Dopravného inšpektorátu, ktorí schválili rozmiestnenie dopravných značiek, iba „odklepli“ to, čo im bolo v projekte predložené.

Bez ohľadu na uvedené nejasnosti, aj bez stavebného vzdelania je možné skonštatovať, že uvedené riešenie nesplnilo požadovaný účel, a naopak na parkovisku vďaka kolíznym bodom môže dochádzať k menej plynulej premávke alebo aj neprehľadným a potenciálne nebezpečným situáciám.

Ing. Pavol Škara

Rovnaké stanovisko ako Ing, Škara zastávam aj ja, rovnako ako aj ľudia, ktorí komentovali PR článok na facebookovej stránke „Dubnické noviny“ a komentáre (slušné, k veci a faktické) ktorých boli NAJTRANSPARENTNEJŠIE zmazané (skryté).

Poďme teraz ale úplne na začiatok, k môjmu (prvému) stretnutiu s Ing. Milanom Blaškom, vedúcim stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Dubnica nad Váhom. a k tomu čo predchádzalo rozhodnutiu, že napíšem tento príspevok…

Šiel som si spraviť pár obrázkov z dokončeného parkoviska pre môj archív fotografií. Úplnou náhodou sme sa na parkovisku stretli aj s PR pracovníčkou mesta, ktorá rovnako ako ja fotila nové dielo. Evidentne bez bočného úmyslu sa ma spýtala (dokonca by som povedal s určitou hrdosťou v hlase) ako sa mi to dielo páči. Moja odpoveď bola priama, úprimná a bez skresľujúcej „politickej korektnosti“:

Je to pekná hlúposť čo sa tu urobila.

Keďže sme boli na mieste činu a ona si neuvedomovala ako to myslím, začal som jej vysvetľovať úskalia ktoré vytvoril nejaký génius svojim návrhom. Že auto vychádzajúce spoza Filagora musí dať prednosť z pravej strany prichádzajúcemu vozidlu, ktoré ale ak chce ísť za Filagor nemôže pokračovať v jazde, lebo na tej ceste stojí vozidlo, ktoré mu dáva prednosť – ZBYTOČNÝ KONFLIKT.

Rovnaký zbytočný konflikt s rovnakým krížením dráh vozidiel (ako to tiež popisuje hore Ing. Škara) vzniká aj pri výjazde z parkoviska. Auto opúšťajúce parkovisko musí dať prednosť autám ktoré odbočujú vľavo (!) po (zle – opačne) zokruhovanej komunikácií parkoviska (prinúti ho dopravná značka „daj prednosť v jazde“), aby už po 2, či 3 metroch muselo dať znova prednosť automobilom vchádzajúcim na parkovisko. Pokiaľ tam musí zostať stáť – dať prednosť (stačí jedna 7 metrová dodávka, nehovoriac o situácií viac automobilov za sebou), tak zároveň blokuje vjazd na parkovisko vozidlám, ktorým dáva prednosť! Nehľadiac na fakt, že nepozorní vodiči ktorí prehliadnu značenie a idú podľa zažitých pravidiel a skúseností, porušujú pravidlá cestnej premávky a vytvárajú tretí neuralgický bod na parkovisku. Len počas mojej cca 20 minútovej návštevy parkoviska ich bolo minimálne päť! Ten kto navrhoval „nové riešenie“ ako keby nemal ani vodičský preukaz, tobôž patričné odborné vzdelanie a akúkoľvek skúsenosť v obore!

Tu ale na scénu prichádza vedúci stavebného úradu, oddelenia výstavby, životného prostredia a dopravy MsÚ Dubnica nad Váhom – Ing. Blaško. Musím mu vystrúhať hlbokú poklonu a zložiť pomyselný klobúk z hlavy. Je naozaj najlepším a dokonalým prototypom (vedúceho) úradníka a ideálnym zamestnancom MsÚ. Dokonalý symbol arogancie, povýšenectva a neochvejnej neomylnosti!

Hneď na úvod (skôr ako by sa čokoľvek stalo) sa na mňa oboril, že čo si to dovoľujem rozprávať sa so zamestnankyňou úradu, jeho podriadenou! Chápete ten nonsens? S nebotyčnou dávkou arogancie mi chcel určovať čo môžem, či nemôžem robiť! S kým sa mám, či nemám rozprávať!!! Čo si to dovoľujem a jediná osoba, s ktorou sa mám a môžem rozprávať je ON – lebo ON je pán vedúci.

Naozaj som nevedel či sa mám smiať a či plakať, najmä keď som si uvedomil že ktokoľvek by sa so mnou z úradu, či podriadených inštitúcií bavil, „kope si vlastný hrob“. Pomstychtivosť niektorých jedincov je nekonečná…  (pozdravujem politbyro!) Uvedomil som si že som mohol nechtiac „ublížiť“ tej mladej dáme s fotoaparátom, s ktorou som sa rozprával.

V dobrej viere som sa mu pokúsil vysvetliť o čom sa rozprávame a snažil som sa mu vysvetliť aké nelogické a zlé riešenie predstavuje podľa mňa úprava parkoviska pred Filagorom. To bola ale moja druhá chyba. Dovolil som si povedať „kovanému úradníkovi“ že je niečo za čo zodpovedá zle. Ani ma nenechal vec vysvetliť, dokončiť jedinú vetu. Neustálym skákaním do reči ma prerušoval, povyšujúc sa poukazujúc na to že nemám vzdelanie v obore na to aby som si to dielo a jeho mohol vôbec dovoliť kritizovať (druhý nonsens!). Vidiac že odmieta uznať na mieste akékoľvek rácio a fakt – ako príklad uvediem negáciu môjho tvrdenia že vodič vychádzajúci spoza Filagoru musí dať prednosť prichádzajúcemu vozidlu na okruhu parkoviska (pravidlo pravej ruky) – stále dookola, veľakrát opakoval (a tým ma prerušoval) „že to nechápem, aká prednosť! Prichádzajúci po okruhu musí pustiť toho vodiča spoza Filagoru!“

Naozaj nemá pre mňa už žiaden zmysel zaoberať sa s týmto človekom. Čo som chcel napísať o mojej skúsenosti s ním, to som napísal a ak má niekto potrebu niečo dodať či doplniť, vlastnú skúsenosť, môže do komentárov. Alebo mi jeho názor poslať (emailom, v správe) a ja to pridám pod príspevok tak, aby som autora stopercentne ochránil pred pomstychtivosťou.

Naspäť k parkovisku. Fakticky:

V niekoľkých PR článkoch sme čítali ako MsÚ zachránilo situáciu, lebo to bolo hrozné, kolízne a neviem čo ešte. Opak je pravdou. Pritom to chcelo menej PR a viac myslenia a najmä naozaj chuť hľadať lepšie riešenie! Jednak za situáciu predtým rovnako môže vedenie mesta, najmä jeho primátor, ktorý ako vrchný veliteľ mestskej polície mal vydať pokyn na dodržiavanie zákonnosti a poriadku mestskou políciou. Vyhláška totiž pamätá na takúto situáciu a prikazuje vodičovi na parkovisku, kde sú vyznačené parkovacie miesta, parkovať iba na takto vyznačených miestach. Bohužiaľ autá stáli ako chceli, aj na miestach kde nemali, na chodníkoch a krížom krážom.

Parkovisko bolo aj pred stavebnými úpravami  zokruhované. Len vďaka absencií jednej jedinej značky (stačilo pridať zákaz vjazdu všetkým vozidlám a PRIRODZENE a LOGICKY zjednosmerniť tak okruh) jazdili vodiči ako chceli. Problémom bolo že zokruhovanie bolo neustále upchaté práve tými, čo nerešpektovali vodorovné dopravné značenie. Mimochodom, tento nešvár sa začína znovu objavovať aj „na novom parkovisku“ a je len otázkou času, kedy dospeje situácia do podobného upchatého štádia. Vinou arogancie niektorých vodičov a ignoráciou zákonnosti „vedením“ mesta.

Súčasne nová situácia a organizácia dopravy zanáša na parkovisko pred Filagorom podstatne viac kolíznych situácií ako bolo predtým, aj napriek tomu že rapídne ubudli parkovacie miesta. Ubudli aj kvôli tomu, že

NOVÉ RIEŠENIE PARKOVISKA PRED FILAGOROM JE ZLÉ!

Musím pre nezainteresovaného čitateľa na pravú mieru uviesť aj účelovú polopravdu v poslednom článku, že „projektová dokumentácia stavebných úprav bola vypracovaná v spolupráci s dopravným inšpektorátom“. Dopravný inšpektorát schvaľuje to čo mu predložia, DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT NEPROJEKTUJE!

Bohužiaľ ako pri všetkom sa na meste v prvom rade zamerali na (politický) marketing a naozajstné dobré riešenia, ktoré sa im doslova núkali, si kompetentní a odborníci ani nevšimli. Dovolím si preto predstaviť svoje riešenie situácie. V prvom rade podotknem že naozaj stačilo osadiť jedinú dopravnú značku (ako spomínam vyššie), zokruhovať tak parkovisko logicky a podľa našich zvyklostí. Dbať na dodržiavanie zákona – pravidiel cestnej premávky (nesprávne parkovanie má v kompetencií mestská polícia) a to by stačilo. Bolo by to ďaleko lepšie riešenie, ako to terajšie.

Ak pôjdeme ale ešte ďalej a silou mocou sa budeme snažiť minúť hrču peňazí z mestského rozpočtu, aj tu bola možnosť. Priam elegantne luxusná a ponúkajúca riešenie nielen pre všetky problémy, ale aj prinášajúca podstatne menší úbytok parkovacích miest. Dovolím si tvrdiť (meral som iba odkrokovaním), že „mojim“ riešením by pribudlo voči súčasnému novému stavu minimálne  9 (slovom – deväť!) parkovacích miest.

Celá finta spočíva v tom, že by stačilo dodržať logický a zaužívaný spôsob smeru jazdy. Vozidlá prichádzajúce na parkovisko by šli rovno (teda tak ako sa má vpravo). Úplne zbytočným by sa stal vybudovaný ostrovček pri vjazde (a v zásade netreba ani ten pri budove Filagoru), autá by sa na konci stáčali a jediné čo by bolo treba vybudovať, je nový výjazd. Pri potrebe vrátiť sa na parkovisko by poslúžila stávajúca komunikácia. Drvivá väčšina áut práve ale opúšťa parkovisko smerom na most cez potok a tam sa to riešenie doslova ponúka aj tvarovo. Pre názornosť, celé mnou navrhované riešenie je na priložených obrázkoch a situačnej mapke.
Mnou navrhnuté zokruhovanie parkoviska
Mnou navrhnutý výjazd z parkoviska
Situačná mapka mnou navrhnutého riešenia parkoviska pri Filagore

Treťou vecou čo by som určite zmenil je situovanie vyhradených parkovacích miest. Bohužiaľ  mesto síce neustále deklaruje dojemnú starostlivosť o bezpečnosť v dopravnej situácií v meste, ale bez ostychu umiestnia vyhradené parkovacie miesta pre vozíčkarov a pre ľudí s obmedzenou mobilitou tak, že po vystúpení z auta sa ocitnú priamo v premávke na parkovisku, bez možnosti použiť (bezbariérový výjazd) chodník. Keby nezostalo len pri marketingu a deklarácií, mohli tieto parkovacie miesta umiestniť tak, že by boli jasné a viditeľné už od vjazdu na parkovisko a boli by napojené na chodník vedúci na Námestie Matice slovenskej (viacerými smermi). Stačilo tie miesta situovať  hneď naproti vjazdu pri budove tak ako som to navrhol.

Na záver už len zopár obrázkov z parkoviska, ktoré okrem iného pomáhajú aj dokresliť to, o čom píšem v článku…

 

Pozerám že som už dávno nenapísal niečo na tému „perál ducha“ či „vecí verejných“ 🙂 Nie že by nebolo čo, len sa mi práve buď nechcelo, alebo som mal niečo iné na práci. Keby chcel niekto namietať že asi nebolo čo, aspoň jeden príklad perly ducha z mnohých na úvod:

Keď niekto píše o faktoch bez poznania a osobnej skúsenosti, je to iste ošemetné. Keď ale niekto už po x-tý krát omieľa v PR článku jednu a tú istú vec a dokonca sám po sebe, pritom sa dopustí hrubého zavádzania, to je – povedzme slušne povedané – smiešne. V zásade by sme mohli takúto skutočnosť označiť buď ako hrubú nedbanlivosť, neschopnosť, alebo úmysel.

Rovnako je to aj v prípade PR článku na mestskom FB profile Dubnické noviny:

BEZPEČNOSŤ ZVÝŠIME AJ PRED ZŠ s MŠ P. DEMITRU

Naozaj nič nemám proti snahe o zvyšovanie bezpečnosti v našom meste. Naopak, podporujem ju a naozaj kvitujem iba v dobrom! Je to veľmi dôležitá téma, ku ktorej sa určite (možno už veľmi skoro) vrátim! 😎 Čo ma v tomto PR článku zarazilo je hrubá manipulácia a skresľovanie faktov! Autorka článku v texte uvádza (cit.):

„ … dopravná situácia pred ZŠ s MŠ Centrum I je už zvládnutá, minulý rok sme na nej zvýšili parkovaciu kapacitu a vybudovali napr. aj stojisko pre polopodzemné kontajnery … „

Hrubý faul a nepravdivá informácia spočíva v informácií že MINULÝ ROK SMEVYBUDOVALI NAPR. AJ STOJISKO PRE POLOPODZEMNÉ KONTAJNERY

Nie, stojisko pre polopodzemné kontajnery bolo pred ZŠ s MŠ na CI. vybudované tento rok. Minulý rok tam boli vybudované za mnohé tisícky eur (tuším) tri stojiská pre klasické nádoby komunálneho odpadu. Podozrenie že môže ísť o zámerné skresľovanie a manipuláciu  skutočnosti (nie o neschopnosť, či nedbanlivosť) môžeme nadobudnúť aj v kontexte toho, že v jednom z mnohých predchádzajúcich PR článkov o polopodzemných kontajneroch bol trefný komentár nejakého obyvateľa nášho mesta, ktorý správne podotkol a položil otázku, že načo sa teda minulý rok budovali tie klasické stojiská, keď sa vedelo že sa bude tento rok budovať to pre polopodzemné! Či ľavá ruka nevie čo robí pravá?! 🙄 Našťastie som tento komentár zachytil skôr, ako ho stihla hovorkyňa mesta spod príspevku na FB odstrániť 😛 😉 

PS: Ozaj, už to stojisko funguje pre občanov? (nebol som v tých končinách už dlho)

Dosť dlhý úvod. Myslím si ale, že ako ukážka toho že sa perly konajú stále, to bolo potrebné. 😀 Poďme ale k tomu, prečo som si sadol na pol hodinku za PC a čím trošku osviežim uhorkovú sezónu v Dubnici nad Váhom. 😆 

Pol storočia som si myslel že slovo NIKDY je bezrozmerné a nemá žiadnu hodnotu (žiaden termín). Musím sa priznať že som sa mýlil. Z omylu ma vyviedla konateľka TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. – Mgr. Vladimíra Klačanská.

Presne pred 56 dňami som sa zachoval opäť karmicky naparádu a vidiac preplnený kontajner na sklo s haldou porozhadzovaných fľašiek a pohárov okolo (lebo ich nebolo kam dávať) pred zdravotným strediskom som jej zatelefonoval (lebo de facto p. Klačanská riadi činnosť TSM) a popísal stav. Dostalo sa mi ubezpečenia (voľný citát) že sa jedná iba o mimoriadnu a výnimočnú situáciu, lebo… lebo… lebo… ktorá sa už ale naozaj NIKDY nebude opakovať! Podotknem že v debate som spáchal aj ďalší dobrý skutok a poradil som jej ako úplne triviálne a jednoducho, bez akýchkoľvek nákladov, problémov či iných podmienok zabezpečiť logistiku kontroly, zberu a vývozu číreho a farebného skla. Aby sa postupovalo racionálne, plánovito a nie tak chaoticky, ako sme toho svedkami teraz (aj v iných sférach zberu komunálneho odpadu) – že sa iba hasí situácia. V tomto prípade až keď sa porozbíjané sklo váľa okolo preplnených kontajnerov a ľudia telefonujú čo s tým.

Presne 56 dní (8 týždňov) podľa môjho telefónu trvalo to NIKDY, kedy sa opäť celý týždeň okolo preplneného kontajnera pred zdravotným strediskom váľalo (aj porozbíjané) sklo. Až dnes sa opäť „zahasilo“ a zamestnanci TSM kontajner vyprázdnili.

Určite nie som jediný čo reaguje na tieto problémy. Neveselý stav si všimol aj neznámy recesista, ktorý zrejme vzal niekoľko fľašiek z kopy pri kontajneroch a porozkladal ich po priľahlých parkoviskách a uliciach…

Dúfam len, že sa táto situácia s porozkladanými fľaškami doniesla aj kompetentným a dajú ich pozbierať. Najmä v nočných hodinách (na cestnej komunikácií medzi Kristínou a kruháčom) totiž môžu predstavovať dosť značné riziko. Nie, tentoraz som na TSM a pani Klačanskej nevolal. Načo? Veď okolo porozostavovaných fľašiek prešlo veľa krát hore dolu množstvo zamestnancov TSM, ktorí kosili na Podháji …