Ocenenie radou EU po druhé…

V januári bol tomu rok, čo som sa venoval presne takejto istej téme. Aj v týchto dňoch sme si na web stránke mesta a na oficiálnych profiloch mesta mohli prečítať, že ocenenie od Rady Európy prevzala prostredníctvom Mgr. et Mgr. Wolfa znovu.

V prvom rade by sme si mali vysvetliť pojmy. Aj keď sa niekto marketingovo snaží navodiť dojem, že toto ocenenie udelila Rada Európy, myslím si že realita je úplne iná. Toto tvrdenie vysvetľujem a opieram o fakty v nasledujúcich odstavcoch.


Poznámka autora: Je dosť pravdepodobné, že „Rada Európy“, teda jej členovia ani nevedia že nejaká Dubnica nad Váhom existuje.

Toto ocenenie fakticky udelilo občianske združenie Dobrý úradník za absolvovanie  programu ELoGE, vedeného partnermi Rady Európy

Poznámka autora: Pre lepšie pochopenie paralela – študent ktorý dostane od školy ocenenie za dobré študijné výsledky nedostal ocenenie od ministerstva školstva. Aj keď je ministerstvo najvyšším riadiacim orgánom a rovnako vyhlasovateľom, zdrojom a garantom učebných osnov a maturitných otázok…

Nebudem a ani nemôžem hodnotiť odbornosť a reálny prínos tohto občianskeho združenia. Určite ale môžem k tomu podotknúť (ak preniknem pod povrch), že v zásade ide o komerčný projekt, teda biznis plán zainteresovaných osôb, ktorý je prisatý na verejné zdroje a dotácie z EU. Každý kto chce hlbšie pochopiť podstatu toho čo tvrdím si môže na jeho web stránkeFB profile moje tvrdenie a jeho logický základ overiť sám. Aj inú, podprahovú angažovanosť v témach, ktoré určite nie sú odborne a tematicky prepojené s prácou úradníka. Výpovednú hodnotu, naozaj „excelentnosť“ 😆 pre mňa potvrdzuje aj ďalší fakt, počet zúčastnených – 13 samospráv z viac ako 3 tisíc:

*** 2 ***

v mojom príspevku spred roka som sa dotkol spôsobu hodnotenia pri udeľovaní tohto ocenenia. Dnes sa ním chcem zaoberať hlbšie. Rovnako hlbšie sa chcem venovať aj hodnotiacim kritériám a ich prienikom, či konfliktom s realitou, teda tomu čo nás Dubničanov musí zaujímať najviac.

Ocenenie sa udeľuje na základe troch zložiek. Prvou je samohodnotenie. Už prvá zložka mi vyvoláva úsmev na tvári. Táto skutočnosť je akože ospravedlnená tým, že všetky samohodnotenia musia byť podložené dôkazmi. Treba si ale uvedomiť podstatu, že „samohodnotiteľ“ si v princípe môže vyselektovať a predložiť iba také informácie, ktoré mu vyhovujú, respektíve nepoškodia. A aj predkladané dôkazy na podporu môžu byť značne subjektívneho charakteru. Negatívnych faktov ktoré by sa mohli dotýkať hodnotenia môže byť omnoho viac ako tých priaznivých, alebo ich charakter môže byť veľmi závažný a predsa neovplyvnia výsledok. K hodnotiteľovi sa jednoducho nedostanú.

Veľa dôvery vo mne nevyvoláva ani druhá zložka, teda spôsob zberu dát anketou cez Google. V tomto prípade vytýkam tomuto spôsobu minimálne malú schopnosť odfiltrovať možné ovplyvňovanie výsledku a jeho relevantnosti. Túto tému nechcem a nemôžem vysvetľovať z prozaických dôvodov, ale prípadnému záujemcovi rád vysvetlím a obhájim svoje tvrdenia.

Treťou zložkou hodnotenia, teda vyjadrením štátnych a verejných orgánov, či združení sa ani nemienim zaoberať. Každý kto sa s podobnými procesmi niekedy v živote stretol a zaoberal vie, že ide naozaj iba o formálne záležitosti.  

*** 3 ***

Celý „Dobrý úradník“ by mal byť o transparentnosti, dobrom nakladaní so zverenými – verejnými financiami a majetkom, efektivite, etickom správaní… Preto treba v súvislosti k „oceneneniu“ a k jeho faktickej relevantnosti hovoriť o faktoch, či minimálne o zarážajúcich skutočnostiach týkajúcich sa našej – Dubnickej reality.

Určite si mnoho Dubničanov pamätá web stránku Plán Dubnica. Bola vytvorená na podporu predvolebného marketingu a jej účelom v prvom rade bola propagácia a prezentácia Mgr. Wolfa s kolektívom kandidátov. Pre nás je dôležité vtedy iba to jedno Mgr. z Univerzity Jána Ámosa Komenského z andragogiky.


Zaujímavé je že Mgr. Wolf vo svojom životopise neuviedol mesto kde študoval… Ako by sa hanbil za svoju Alma Mater… Možno zámerne?

➡ ➡ ➡  Ak to bola „táto Univerzita“ J.A.Komenského, tak po prečítaní tohto sa ani nečudujem 💡 😆  

Poznámka autora: Citácia z Wikipédie: Andragogika je humanitná, edukačná, prevažne aplikatívna, antropologická veda o výchove, o vzdelávaní a o starostlivosti, ktorá pri tomto procese rešpektuje zvláštnosti dospelej populácie a zaoberá sa pri tom socializáciou, personalizáciou a enkulturáciou. Na Slovensku je andragogika vnímaná ako teoretický základ vzdelávania dospelých.

Teda určite žiadne právo. Napriek tomu sa na tejto web stránke, ktorá bola pred pár týždňami okamžite zmazaná, teda hneď po tom ako som z nej začal vo svojich príspevkoch citovať, mohli Dubničania dozvedieť, že za primátora Dubnice nad Váhom kandiduje (ako sa sám predstavil) „právnik“ Mgr. Wolf. Viď printscreen zálohy tejto web stránky:

Naozaj (vtedy iba jeden titul) Mgr. Peter Wolf?! To ako naozaj kandidát – právnik Mgr. Peter Wolf?! Alebo šlo iba o účelovo zmanipulovanú informáciu – nepravdu, či klamstvo – podsunuté voličom pred komunálnymi voľbami 2018? Čo tak skonfrontovať tento fakt s dvanástimi princípmi „Dobrého úradníka“? Koľko z princípov sa muselo ohnúť? 😊 

„Čo bolo – bolo.“ Možno v duchu tejto slávnej hlášky z filmu bude zopár FB profilov obhajovať túto lož. Skúsim sa preto pozrieť do času po vyhratých komunálnych voľbách z 10. 11. 2018. Stačí pár, presne sedem dní na to aby sme sa mohli presvedčiť o ďalšom „zaujímavom“ fakte. V Obchodnom registri došlo k dátumu 17.11.2018 (presne týždeň po vyhratých voľbách) k registrácií spoločnosti s ručením obmedzeným ELEVATED, ktorej 50% vlastníkom (rovnako ako v inom prípade) je Mgr. Peter Wolf?!

Priznám že som veľmi dlho a intenzívne hľadal čo len podobný prípad, ale nič som nenašiel. S ničím podobným som sa ešte nestretol. 😊 Pre ilustráciu aspoň to čo som našiel – výkaz tržieb…

*** 4 ***

Dosť ale našej Dubnickej reality, aj keď k tejto téme mám ešte množstvo iných „zaujímavých“ informácií. Nateraz stačilo. Zamerajme sa na skutočne odborné hodnotenie správania sa vedenia nášho mesta v najcitlivejšej otázke a tou je zaobchádzanie s verejnými financiami. Nie (samo)hodnotenia založeného na prospechu a fiktívnych parametroch, ale na základe exaktných, jasných, striktných, neovplyvniteľných a kontrolovateľných kritérií!

Po analýze reálnych dát verejného obstarávania v našom meste za rok 2020 si môžeme prečítať hodnotenie:

Podľa zákona prebieha neobvykle
malá časť nákupov.

Zadávateľ nepodporuje konkurenciu pomocou delenia zákaziek, e-aukcií ani dlhších lehôt.

Na priložených grafoch môžete (zjednodušene povedané) posúdiť ozajstnú kvalitu zaobchádzania s verejnými financiami vo sfére zákaziek, nákupov a verejného obstarávania. Podotknem iba že v stĺpci Pochybenia podľa Úradu pre verejné obstarávania je 100%, nakoľko neprebehla žiadna kontrola zo strany ÚVO, teda nemá zmysel sa s týmto zaoberať.

Alarmujúcim je tretí stĺpec s iba 17% použitia Nástrojov podporujúcich verejnú súťaž s hodnotou hlboko pod slovenský priemer. Rovnako hlboko podpriemerný je aj ukazovateľ Podielu verejných zákaziek na celkových nákupoch s hodnotou – iba 41%.

Názor si spraví každý sám 😎
Záleží už len na tom či vníma realitu, alebo ho iba ovplyvňuje
bohato dotovaný predvolebný politický marketing.

z.J.

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *