Archív kategorií: názory

Lži politického marketingu a Dubnické múzeum

Téma ktorú Vám teraz ponúkam nie je novou témou, v kuloároch mesta, mestského zastupiteľstva a záujmových skupín rezonuje už dlhší čas. Tí ktorí problematiku mestského múzea sledujú dlhodobo, tí vedia. Keďže ju chcem ale zrozumiteľne vysvetliť širokej verejnosti v Dubnici nad Váhom, vyžadovala si značné úsilie a množstvo investigatívnosti. Venoval som sa jej niekoľko dní, kedy som študoval a aby som pre objasnenie zhrnul všetky fakty z verejne dostupných informácií a dokumentov.   

Primárne vychádzam z (nateraz) poslednej zverejnenej správy na web stránke a FB profiloch mesta, najmä FB profile Mgr. et Mgr. Wolfa:

Tento príspevok Mgr. et Mgr. Wolfa a asi aj celé udelenie ocenenia bolo podľa mňa a mnohých znakov iniciované a zinscenované ako oponentúra viacerým zásadným kritickým výhradám laickej, ale aj odbornej verejnosti, ako aj výsledkom uskutočnenej kontroly (a reakcií z nej vyplývajúcich) v múzeu. Ako „marketingový protiútok“ a vyslovene iba účelová obhajoba.

Nakoľko takmer všetky skutočnosti ktoré v príspevku postupne uvediem boli a sú Mgr. et Mgr. Wolfovi dobre známe, mám preto podozrenie že z jeho strany ide o úmyselnú manipuláciu, zavádzanie a klamstvá.

V prvom rade poukážem na ohýbanie reality a úmyselné nadhodnocovanie skutočnosti. Mgr. et Mgr. Wolf vo svojom príspevku píše  (citát):

Ocenenia od nezávislých organizácií, ktoré ako samospráva získavame, v tomto prípade p. riaditeľka, sú najobjektívnejšou značkou kvality…

Pamätnú medailu za projekt Ing. Monike Schwandtnerová určite nezískala podľa mňa od nezávislej organizácie. V podstate totiž cena bola udelená „medzi našimi ľuďmi“. Ak sa totiž podrobne pozrieme na to kto túto pamätnú medailu udelil, tak si môžeme všimnúť že to bola predsedníčka ZMS (Zväzu múzeí Slovenska) Mgr. Františka Marcinová Phd.:

ktorá má zhodou okolností v Ľubovnianskom múzeu na hrade Stará Ľubovna na starosti dokumentačné oddelenie:

Ak sa na tomto dôkaze mojich tvrdení – printscreenu z oficiálnej web stránky Ľubovnianskeho múzea a hradu poobzeráte, tak môžete ľahko zistiť že správcom tohto zariadenia a teda aj kolegom pani predsedníčky ZMS p. Marcinovej, ktorá udelila pamätnú medailu Ing. Monike Schwandtnerovej je pán Mgr. Jozef Balužinský. K tomuto pre našu vec zaujímavému menu sa veľmi ľahko dostaneme opäť, len z druhej strany nášho príbehu. Ak sa pozrieme kto vlastne kreoval ocenený projekt a finančne na ňom ťažil. Pri skúmaní verejne dostupných dokumentov Dubnického múzea narazíme práve na meno p. Balužinského a jeho eseročku CULTURA SINE CLAUSTRA … a nie raz 😊.

Pre poriadok a ako dôkaz faktov a mojich tvrdení prikladám koláž, ktorá vznikla ako výťah informácií zo zverejnených faktúr. Zvýraznené sú faktúry na meno pána Mgr. Balužinského a jeho spoločnosti, ktorých značná časť sa týka práve aj „oceneného projektu“. Pre mňa je zdvihnutým varovným prstom aj fakt, že do tohto projektu sa zapojila jedna a tá istá osoba v dvoch identitách – ako fyzická a aj ako právnická osoba. Toto mi určite zakladá právo špekulovať o „čistote“ takýchto vzťahov.

Tu sú ešte raz fakty, len zosumarizované do inej formy – podrobného výpisu:

Tvrdenie Mgr. et Mgr. Wolfa že ide o ocenenie od nezávislých organizácií a sú najobjektívnejšou značkou kvality môžem označiť ako nepravdivé a úmyselne zavádzajúce verejnú mienku. Zavádzajúce aj preto, že vo svojom prehlásení Mgr. et Mgr. Wolf píše v množnom čísle:

Ocenenia od nezávislých organizácií…

teda úmyselne a podprahovo manipulatívne zavádza Dubničanov podsunutím klamlivej informácie, nadhodnocovaním, ako keby týchto ocenení a nezávislých organizácií bolo viac!

Rovnako potom pôsobí aj druhá časť tvrdenia Mgr. et Mgr. Petra Wolfa,  keď o tieto nepravdy opiera a zdôvodňuje nimi tvrdenie o odborných kvalitách riaditeľky Dubnického múzea. Dovolil som si preto zaloviť v internete a bol som prekvapený. Nie je v tom naozaj z mojej strany voči pani riaditeľke Ing. Monike Schwandtnerovej nič osobné, ide mi len o priblíženie pravdy a faktov. O objasnenie celého problému verejnosti. Určite nie som povolaný a kompetentný aby som ja posudzoval jej odborné kvality, ale určite môžem pozbierať a priniesť čriepky informácií, ktoré to umožňujú posúdiť.

Pre mňa ako laika je zarážajúce a pre mňa ako Dubničana neprijateľné, aby pani riaditeľka inštitúcie, ktorá by mala byť pilierom kvality historických informácií šírila do sveta nepravdy. Ako príklad uvediem dve. Prvou je datovanie a tvrdenie Ing. Moniky Schwandtnerovej vo videu pre verejnosť o fotografí na plachte v Dubnickom múzeu a druhým zavádzajúca informácia, ktorá sa objavila v celom spektre médií – o ústave pre hluchonemých, ktorý podľa nej pôsobil v Dubnickom kaštieli počas socializmu. V oboch prípadoch, ako sa môžete presvedčiť v odkazoch, ide o hrubý fail, ktorý je prípade riaditeľky odbornej historickej inštitúcie len ťažko akceptovateľný a naozaj nesvedčí o jej adekvátnych odborných schopnostiach!

Posuňme sa teraz ďalej k druhej časti výroku Mgr. et Mgr. Wolfa, citát:

… a úprimnej snahy zlepšovať sa a robiť veci čo najlepšie.

Aj táto prvoplánová a „jednoduchšia“ myšlienka podsunutá verejnosti reaguje podľa mňa iba na množstvo kritiky, ktoré sa na hlavu Ing. Moniky Schwandtnerovej zvalilo aj na mestskom zastupiteľstve. Naozaj ja by som si osobne nevedel ani predstaviť že vyslovím takéto tvrdenie po zistení, že kontrola vykonávaná v Dubnickom múzeu konštatovala nedodržanie už prijatých opatrení plynúcich z predchádzajúcej kontroly. Každý máme ale iný charakter…

Zároveň sa pokúsim naozaj stručne zhrnúť niektoré pochybenia podľa – správy z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky nášho mesta, kde celková suma zistených pochybení – nezaevidovania nakúpeného drobného hmotného majetku, nezverejnenia faktúr a podobne predstavuje čiastku 4.728 eur. Aj tu sú pre mňa mementom slová vyslovené Mgr. et Mgr. Wolfom, že ide vlastne o zanedbateľné pochybenia. Mgr. et Mgr. Wolf zo svojich výšin 5.000 platu (a iných „výhod“) považuje sumu z ktorej musia mnohí vyžiť celý rok asi iba za drobné…

Zároveň je vážnou situáciou aj fakt, na ktorý padlo už viac upozornení, že so zbierkovými predmetmi v Dubnickom múzeu nie je zaobchádzané tak, ako by malo byť aj v rámci zmlúv o zápožičke týchto predmetov a v zmysle pravidiel. Kto má záujem, môže si detailne pozrieť konfrontáciu p. riaditeľky Ing. Moniky Schwandtnerovej s týmito skutočnosťami na zázname z mestského zastupiteľstva. Nie je totiž pre mňa reálne a aj zmysluplné zaoberať sa všetkým čo v tejto téme „Dubnického múzea“ odznelo za posledné týždne.

Čo ale určite stojí za pozornosť a čomu sa budem ešte venovať, nakoľko ma táto informácia zaujala, je vyslovenie podozrenia z možného konfliktu záujmov, ktoré odznelo v interpeláciách (zdroj videa web dubnica.eu):

Nakoľko na tomto zastupiteľstve odznel aj fakt, že k tejto veci bude podaná žiadosť na preskúmanie porušení zákona v Dubnickom múzeu na okresnú prokuratúru, zdržím sa viacerých svojich úvah. Zaoberal som sa s touto skutočnosťou ale dostatočne hlboko a intenzívne v rámci možností ktoré mám (verejne dostupné dokumenty na internete), preto si tieto informácie a ich zhodnotenie dovolím publikovať.

V prvom rade to že bola a je riaditeľka Ing. Monika Schwantdnerová členkou záujmového združenia Wagus nie je pochýb a sama sa aj takto predstavila (zdroj Dubnické noviny 7/2016):

Druhým faktom je nepopierateľné prepojenie, väzby a „korene“ jednotlivých subjektov, ktorými sa neskôr v tomto texte (tabuľke) budem zaoberať. Pekný príklad tohto nájdete nie len v histórií na internete, ale aj v článku popisujúcom oslavy 20. výročia založenie tohto združenia v regionálnom periodiku MY Trenčín z 14. augusta 2010.

Teraz k meritu veci, prečo sa javí že naozaj ide možný stret so zákonom – o konflikt záujmov. V prvom rade riaditeľka Dubnického múzea Ing. Monika Schwantdnerová ako členka Wagusu vystavovala objednávky a uhrádzala faktúry za jednotlivé vystúpenia (pre pochopenie a laicky povedané sama sebe). To by ale nebolo všetko. Pre ilustráciu prikladám tabuľku, ktorej dáta som vytiahol opäť z povinne zverejňovaných a voľne dostupných dokumentov na web stránke Dubnického múzea a z ktorej odvodím svoje hodnotenie faktov:

V nej je jasne vidieť, ako sa Wagusu po nástupe p. riaditeľky Dubnického múzea do funkcie začalo v našich končinách dariť. (situácia sa iba opakovala, ale to už je iná téma, aj keď materiál k nej mám zhrnutý, netýka sa priamo Dubnice nad Váhom)😊 Pre zaujímavosť subjekty uvedené v tabuľke sú spriaznené s Wagusom alebo vychádzajú z neho (viď história a článok v periodiku MY-Trenčín). Postupne ako šli roky sa členovia „rozdelili“ na jednotlivé časti a fakturácie sa tým pádom „rozsypali“ z jedného záujmového združenia na jednotlivé „jeho prvky“. Kým v 2016 nás vystúpenia tohto spoločenstva stáli z mestskej pokladne cca 770€, v 2017 to bolo už 2.350€ a v „úrodných rokoch“ 2018 a 2019 už fakturácie vysoko prekročili hranicu 8 tisíc eur…  Tento rozlet pribrzdila korona, ale aj tak stále suma za vystúpenia oscilovala okolo, alebo nad hranicou 5 tisíc eur. 🙂

Záverom už len pripojím svoju úvahu a perličku pre zaujímavosť, keby niektorí nechápali prečo Mgr. et Mgr. a viac členov wlčieho spoločenstva tak ostetnatívne obhajovali Ing. Moniku Schwantdnerovú. Mne našťastie ešte funguje pamäť dobre a našiel som aj dôkaz tejto informácie. Ako zdroj ukážky mi poslúžilo video od Roberta Zvonára na jeho YT kanáli. Týmto ho pozdravujem a sľubujem že svoj záväzok vyrovnám! 😊

Keby Vám nezaplo, tak ide o „náhodný výber“ a „predstavenie kandidáta“ v programe pani riaditeľky pred voľbami 2018…  Tí bystrejší budú chápať aj to čo ten účinkujúci vlastne rozpráva a akú pointu má celá scénka… 🙂 Loajalita a charakter v praxi.

z.J.

 

Lúky v meste

Naozaj s veľkým a úprimným záujmom som si prečítal príspevok p. Ivety Václavovej na tému mestskej zelene formou otvoreného listu Mgr. et Mgr. Wolfovi a iným, kde prejavila veľký záujem o životné prostredie. Vítam jej aktivitu a podnet k debate, aj keď s niektorými jej myšlienkami nie som stotožnený. Problematikou mestskej zelene som sa dosť intenzívne zaoberal, je mi blízka a zaujíma ma. Zaujímajú ma aj rôzne názory a uhly pohľadu obyvateľov nášho mesta a aj preto si dovolím k debate prispieť. Nakoľko mám toho viac a potrebu štruktúrovať svoj príspevok kvôli prehľadnosti, čo sa na FB v nejakej odpovedi nedá, zareagujem na tejto mojej web stránke…

V prvom rade by som chcel vyjadriť počudovanie a smútok nad tým, aký nepriaznivý a ľahostajný smerom k životnému prostrediu je postoj vedenia nášho mesta. Aj keď SLOVAMI deklarujú niečo iné. Nie slová, ktoré môžu byť falošné, neúprimné a dokonca môžu zámerne klamať sú dôležité, ale ČINY a SKUTKY ukazujú na skutočný záujem a postoj!

Jednou z veľkých tradícií, ktorej význam spočíva najmä v edukácií detí od predškolského veku až po dospelosť, k prebudeniu ich záujmu o životné prostredie, prírodu, správne nakladanie s odpadom, ktorých cieľom je získanie správnych návykov a vôbec povedomia o celej problematiku je tradícia DŇA ZEME, ktorý pripadol na 22.4.2022. Pamätám si časy keď k tejto príležitosti naše mesto naozaj „žilo“ a usporadúvali sa rôzne akcie. Jednou z najväčších a vyvrcholením bola aj súťažno-vzdelávacia akcia pre všetky Dubnické deti. (Dubnická envirojar v jednom obraze, Champion Club na Deň Zeme, Enviro-jar 2017, Enviro-jar 2018)

Žiaľbohu Mgr. et Mgr. Wolfa zaujímajú len prvovoliči, žiaľbohu na DEŇ ZEME sa tento rok v Dubnici nad Váhom zabudlo a nechali sme sa zahanbiť napríklad aj Novou Dubnicou… a žiaľbohu Mgr. et Mgr. Wolf svoj vzťah a postoj k prírode vyjadruje iba slovami, alebo sadením stromčekov pred objektívmi fotoaparátov a kamier v rámci politického marketingu… Skutky sú ale úplne iné!

Druhým signifikantným znakom nezáujmu a iba proklamovanej podpory životnému prostrediu zo strany Mgr. et Mgr. Wolfa je ďalšia ukážka enviromentálnej ignorácie a arogancie. Po tom ako som písal o zničení zelených koridorov na škole Pala DemitruZŠ na CIII bezohľadnými a podľa všetkého nezmyselnými „projektami“ úprav dopravnej situácie, idúcimi dokonca proti obyvateľom dotknutého okolia (minimálne pred ZŠ na CIII),  to ukazuje aj ďalší vývoj. Zrejme zbytočne boli vyrezané desiatky stromov pred ZŠ na CIII. Stačilo prispôsobiť projekt životnému prostrediu (a nie naopak) a tieto mohli byť bez problémov zachované. Veď aj línia nového plotu vedie v spone bývalého stromoradia, teda nekolidovala s nimi  a možno stačilo naozaj málo, iba trochu vôle a schopnosti riadiť procesy efektívne a prezieravo, aby tieto zelené bariéry mohli aj naďalej plniť svoje funkcie. Na obrázkoch je červenou čiarou naznačené vyrezané stromoradie a modrou línia plotu, ak ho nevidieť:

Rovnako vyrezanie viacerých zdravých stromov v parku pod touto ZŠ, po ktorých zostal leň peň, či jamy po vyfrézovaných pňoch a vyklčované kroviny rovnako poukazuje na protiklad v slovách a činoch, citujem:

Na obranu vedenia mesta by som rada uviedla aj nasledovnú skutočnosť. Verím tomu, že je náročné vyhovieť všetkým a pokiaľ budú ľudia, ktorí si neuvedomujú že vykosený trávnik a na 50cm zrezané okrasné kríky nie sú riešením ani estetickým ani zdravotným a že žiadať o výruby stromov kvôli tomu, že sa mi lístím špiní balkón a musím ho častejšie zametať“   

Vyrezané stromy a vyklčované kroviny v parku pod základnou školou na Podháji:

Všetko sa udialo pre „zámer mesta skultúrniť a sprehľadniť (kvázi kvôli bezpečnosti) tento park“. Pritom nielen tu, ale po celom meste sa všetky kroviny totálne redukujú takmer na kmeň a režú iba do výšky pásu… teda realita je úplne iná… a každý čo len trochu vnímavý človek vidí a cíti rozpor v (pekných) slovách a (reálnych) skutkoch.

Realita a prax úpravy krovín odporujúca slovám:

Zároveň si dovolím vyjadriť počudovanie že takýto stav a to čo sa skutočne deje si autorka otvoreného listu nevšimla a nevšíma. Aj preto mi slová, citujem:

Preto by sa mala začať robiť aj osveta medzi obyvateľmi mesta aby boli otvorenejší voči prírode blízkym postupom údržby mestskej zelene, na ktoré sme možno v minulosti neboli zvyknutí.

v komentári p. Václavovej, najmä po tom ako komunikovala s p. Klačanskou ktorá riadi TSM, mi pripadajú a pôsobia na mňa iba ako ospravedlnenie a výhovorka pre prípadne nezvládnutú nadchádzajúcu sezónu údržby mestskej zelene, či chyby pri jej výkone.

Téma „kosiť či nekosiť“ je pomerne stará, rovnako ako aj viac-menej laické debaty k nej. Dovolím si k pár diskusným príspevkom pripojiť aj svoj názor:

Anna Dardová: „Keď si v prírode zničíme všetko na čo sú ľudia alergický, tak budeme žiť len na asfalte.

Nemyslím si že toto je relevantný názor k diskusií a k téme, v ktorej ide o „mesto“, nie o prírodu. Nik netvrdí a nechce aby sa niečo v prírode, ale aj v meste ničilo, či (zbytočne) asfaltovalo. Pôvodný komentár p. Nečesaného hovorí o niečom úplne inom – načo zvyšovať počet alergénov v meste. Alergici počas exponovaných dôb do prírody často nechodia. Pre približne 30% populácie (to je oficiálne udávaný počet alergikov vo vyspelých krajinách) ak zvýšime počet alergénov v meste, tak im berieme šancu vyhnúť sa prostrediu ktoré im spôsobuje problémy!

Iveta Václavová: „práve lúčne kvety zastavujú rast alergénnych tráv

Omyl spočíva v tom, že práve druh „mestskej trávy“ – druh ktorý sa používa na mestských trávnikoch pri správnej údržbe neprodukuje do okolia takmer žiadne alergény a pre alergikov predstavuje iba krátkodobý problém (max. pár hodín) v čase a v mieste kosenia, alebo v prípade ak sa s pokosenou trávou nezaobchádza tak ako sa má, teda nezbiera sa a neodváža hneď po skosení, ale sa necháva na mieste.

Naopak lúčne spoločenstvá, v ktorých práve rôzne druhy tráv predstavujú percentuálne najväčší podiel, sa vyznačujú aj druhovým zložením tráv, ktoré sú vysoko alergénne a emitujú alergény do svojho okolia dlhý čas!  

Ivan Smaha: „ale to prejsť sa peši neodbúra alergény, čím bude zeleň v meste bujnejšia, druhovo pestrejšia, tým sa bude žiť alergetikom lepšie. „burina“ zachytáva veľmi veľa prachu a nečistou a tým sa majú alergetici lepšie. kosiť ,čo najmenej hlavne okolo ulice Obrancov mieru(hlavná cesta) zeleň znižuje prašnosť i hlučnosť a v lete teplotu.

V prvej časti komentára p Smahu ide o hlboké nepochopenie myšlienky p. Nečesaného – ak by niekto chcel žiť v divočine, či užiť si naozajstnú prírodu, stačí predsa „pár krokov“ a môže si ju užívať do sýtosti. Iste to neodbúra alergény, ale ten kto nemá problém a chce, si bujnú prírodu môže užiť a ten kto nechce, alebo mu v tom alergia v určitom období nedovoľuje, ten nemusí.

Už vôbec nesúhlasím s názorom že druhová pestrosť prispieva akokoľvek k lepšiemu životu alergikov. Opak je presnou pravdou. Väčšia druhová pestrosť zásadne predlžuje obdobie alergénov vo vzduchu a každý sa môže presvedčiť sám, ak si pozrie na Googli peľové kalendáre rôznych rastlín – od tráv až po stromy. Rovnako myšlienka „burina zachytáva veľmi veľa prachu a nečistotu…! nie je dobrá. Dovolím si tvrdiť že p. Smaha si myslí že alergiu spôsobuje iba prach, či nečistota. Iste, sú alergici ktorým prach spôsobuje problémy, ale to je iba jedna a menšia skupina. Okrem toho „burina“ má malý podiel na čistení vzduchu a to čo zachytí (napríklad keď je vlhká od rannej rosy) to väčšinou aj po vyschnutí a po naakumulovaní musí (napríklad vo vetre) vypustiť. Alebo sa rád nechám od p. Smahu poučiť, ako dokáže „burina“ spotrebovať, stráviť či inak zlikvidovať mechanické častice prachu… Rovnako podiel trávy na zníženie hlučnosti je asi nulový. Evidentne sú v tomto prípade vlastnosti „vysokej“ zelene, teda  stromov a krov pripisované „burine“.

Iveta Václavová: „za vznik alergií predsa nemôže príroda a kvety. Sú dôsledkom nášho, prehnane sterilného, životného štýlu a množstvu chémie, ktorou sme bombardovaní zo všetkých strán. Práve príroda je spôsob ako sa vrátiť k prirodzenému spôsobu života a k prirodzenému zdraviu.

Stopercentne súhlasím s p. Václavovou že za vznik alergií nemôže príroda a kvety. Určite ale môžeme povedať, že sú spúšťačom alergických reakcií. Podľa slov p. Václavovrej si dovolím tvrdiť, že o alergiách – teda o obranných reakciách ľudského organizmu na rôzne „alergénne“ látky (v prípade našej debaty ide o pele tráv, bylín a stromov) moc naštudované nemá. Čiastočne súhlasím s tým že za alergie môže životný štýl a jeho chemizácia. Pokiaľ sa týka alergií na chemické látky, potraviny, roztoče a plesne. Jednoducho s nimi vďaka chemizácií a životnému štýlu viac prichádzame do styku.

Teória zodpovednosti týchto faktorov za „sennú nádchu“ – takto môžeme označiť skupinu alergických reakcií (alergická nádcha a alergický zápal spojiviek, začervenanie a svrbenie pokožky, nosa, alergická astma a pod.) je nesprávna. Možno bude p. Václavová a mnoho čitateľov prekvapených, ale tieto alergie – zvýšenú citlivosť a prehnanú histamínovú reakciu ľudského organizmu dedíme!!! Teda môžu za ňu naší rodičia, starí rodičia a predkovia, sú genetického pôvodu a získavame ich spoločne s inými génmi a vlastnosťami a tak ako je v našej populácií rozšírená genetická výbava po „pár predkoch“, tak sa v nej rozširuje aj táto predispozícia. Odporúčam si prečítať elementárne minimum o alergiách napríklad na odborne a tematicky zameraných web stránkach.

Na záver pripojím svoj postreh k téme „lúk v meste“. V skutočnosti ide o fatálny blud, fikciu a nepravdu. Mesto má tak špecifické podmienky asi všetkých dôležitých parametrov, že vznik, či udržanie takéhoto biotopu (lúk) bez sústavného zásahu človeka je nemožné. Ide teda o umelo vytvorené a sústavne umelo (a draho) udržiavané biotopy, dokonca dosť často s vysiatymi rastlinami (druhmi rastlín) ktoré sú na hony vzdialené (len podobné) tým lúčnym, teda ide o rôzne geneticky modifikované, umelé kultivary a hybridy, často aj nepôvodné pre daný región, či oblasť. Teda ide opäť o umelo vytvorený biotop, ako v prípade parkových tráv, len s tým rozdielom že správne udržiavaný mestský trávnik sa nemení aj v horizonte desiatok rokov. Umelo vytvorená lúka veľmi skoro zmení svoj charakter. Je len otázkou času (pár rokov) kedy na nej prevládnu tie rastliny (v tomto prípade je termín ktorý použil p. Smaha – „buriny“ úplne správny), ktorým podmienky v meste vyhovujú najviac a sú najodolnejšie, teda zväčša tie rastliny ktoré poznáme z rumovísk, okrajov ciest a železničných násypov – paliny, pŕhľavy, bodliaky, lobody … a nemali by sme zabudnúť že mnoho z týchto rastlín sú nielen najsilnejšie alergény, ale sú aj jedovaté! Dôležité je spomenúť aj to, že nekosené, teda neudržiavané plochy zelene (tráv) priamo v mestskej zástavbe sa stávajú rajom hlodavcov a ohniskami ich šírenia. Určite si záujemcom o problematiku „lúk v meste“ odporúčam prečítať krátky článok od odborníka k tejto téme.

 

Cyklotrasa – zlé, či zbytočné rozhodnutie?!

Najnovšie debatu na oficiálnych FB kanáloch mesta a primátora Mgr. et Mgr. rozprúdil nový, lepšie povedané už minimálne piaty krát recyklovaný PR príspevok o cyklotrase do Prejty. Aj preto sa opäť svojim spôsobom vyjadrím k veciam verejným. Určite odporúčam prečítať si príspevok až do konca. Prináša totiž niekoľko „prekvapivých“ zistení, ktoré v debatách na FB profile mesta a Mgr. et Mgr. dotknuté neboli.

Na úvod určite poukážem na opätovnú (a neustálu) manipuláciu dubnickou verejnosťou nepravdami. Buď ide o zámerné nadhodnocovanie, skresľovanie reality, pridávanie dôležitosti a vytváranie nereálneho obrazu oproti skutočnosti so zámerom vytvárania falošného obrazu primátora Mgr. et Mgr., alebo iba o hrubú neznalosť našich dubnických pomerov. Hneď v úvode príspevku na web stránke mesta môžete nájsť prvú takúto manipuláciu: /cit./

Cyklotrasa bude s dĺžkou necelé tri kilometre povedie príjemnou rekreačnou a záhradkárskou zónou.“

Nie pani hovorkyňa, trasa nepovedie žiadnou PRÍJEMNOU REKREAČNOU zónou. Je to iba Vaša fabulácia. Dovolím si doplniť  Vaše vedomosti o Dubnici nad Váhom, kde máme (dalo by sa povedať) dve rekreačné zóny. Jedna je všeobecne známa „Studnička“ pod Ostrým Vrchom (presnejšie na Medzihorí) a druhou je „chatová rybárska“ rekreačná zóna – preto som napísal že by sa dalo povedať  – v Prejte na nádrži Kočkovského kanála.Druhou nepravdou je že táto cyklotrasa bude slúžiť ľuďom dochádzajúcim do práce v ZŤS. Iste že Prejťanom môže poslúžiť,  ak chodia do zamestnania v ZVS, tí ju ale v pohode využívajú aj dnes, ak chcú. Fakticky do ZŤS-ky neexistuje žiaden oficiálny vstup zo strany cyklotrasy. Oficiálny preto, lebo za takýto vstup nepovažujem dieru v plote. Teda ak by mala podľa Vás cyklotrasa slúžiť ako cesta do práce v ZŤS-ke, tak za súčasného stavu jedine s prehadzovaním bicyklov cez plot a jeho preliezaním…
Pokiaľ chcete hovoriť o takomto účele cyklotrasy, musela by viesť tade, kade ju plánovalo predchádzajúce vedenie mesta.

Vyžiť prirodzené a historické koridory cyklistov z minulosti s nevyužitými, respektíve málo využívanými komunikáciami v súčasnosti. Tým by dávala podstatne väčší zmysel, mala by aj podstatne väčší význam a hlavne, neobmedzovala a neznepríjemňovala by život stovkám záhradkárov, na individuálnu dopravu odkázaným návštevníkom Kalvárie, veľkému počtu ľudí a rodín na prechádzke, chodcov, peších turistov a podobne. Len to by sa musel primátor Mgr. et Mgr. zbaviť „potreby“ za každú cenu sa predviesť a ukázať. Aj tomuto a neschopnosti uznať že „staré vedenie“ niečo plánovalo dobre, táto násilne presadená a bezohľadná trasa okrem zrušenia a zásadného obmedzenia možnosti dochádzať do ZŤS (viacerými vstupmi) cyklistom zničila aj spojenie so zdravotným strediskom na „UHA barákoch“ a mnoho iných logických napojení, plynúcich z takejto trasy. Škoda že Mgr. et Mgr. nedával v minulosti ako poslanec MsZ na zasadnutiach pozor pri tejto téme, respektíve nedomyslel logickú opodstatnenosť takejto trasy a rozhodol sa ísť cestou, kde značne prevažujú zápory nad prínosom.V mene mnohých záhradkárov sa musím ohradiť aj voči účelovému a značne skresľujúcemu tvrdeniu Mgr. et Mgr. že trasu pozmenil na základe osobného jednania s namietajúcimi záhradkármi. Čistý alibizmus. Podľa mňa (nebol som účastníkom debaty) ide zrejme o časť úseku cyklotrasy, ktorý na miesto po stávajúcej komunikácií vedie po najmä po starej trase železničného koľajiska. „Plánovači“ trasy mohli na túto možnosť prísť aj sami a ide o úsek, ktorý zhodou okolností vedie lesným podrastom, nie v okolí záhradok. Na priloženom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta) je pôvodná trasa po ceste žltou.

Pritom mesto, teda Mgr. et Mgr. vôbec nevyužil možnosť naozaj odľahčiť stávajúcu komunikáciu využívanú záhradkármi v druhom úseku, ktorý priamo susedí nielen so záhradkárskou kolóniou, ale aj množstvom záhumienok obyvateľov Prejty, ktorí pri prácach na nich už nebudú môcť mať odstavené svoje motorové vozidlá na tejto komunikácií. A čo s tými ktorí od Prejty chodili doteraz pešo s káričkami na svoje záhumenky v Lieskovci?  Situácia je na spojenom obrázku (zdroj: prntscrn web stránky mesta), kde je „odľahčujúca trasa“ zvýraznená červenou.

Aby som sa vyjadril aj k samotnému „jednaniu a konzultáciám“ so záhradkármi. Nevšimol som si, že by mesto iniciovalo takéto pracovné stretnutie a informovalo záhradkárov o pripravovanom pláne, kde by sa mohli vyjadriť. Pritom práve mňa nik nemôže obviniť že dianie v meste nesledujem! 😉 Neviem o tom, že by náležite a so zvyčajnou intenzitou (ako keď ide o reklamu na osobu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) propagovalo takéto stretnutie, ktoré by dalo váhu a relevantnosť tvrdeniu Mgr. et Mgr. že sa osobne prebral túto tému so záhradkármi… S koľkými? Kde? Na Facebooku? Tých pár záhradkárov malo (právo) akože zastupovať záhradkárske spolky, či celú komunitu? … preto tvrdím že ide o účelovú dezinformáciu až klamstvo, alibizmus a účelovú výhovorku zo strany najvyššieho predstaviteľa nášho mesta.

Keď už sme pri samotnej osobe Mgr. et Mgr. a jeho konaní, môžete si všimnúť ako selektívne – len keď mu to vyhovuje – reaguje na komentáre písané do jeho FB profilu (stav trvajúci 3 dni, do momentu písania tohto príspevku)… Na relevantné a oprávnene kladené otázky obyvateľom mesta neodpovedá.

Lebo realita to nie je značne obmedzená, prvoplánová a logicky chabá až naivná predstava Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Život prináša množstvo situácií, na ktoré keď sa niekto spýta, Mgr. et Mgr. neodpovedá a myslím si, teda vypadá to tak že doteraz o nich (žiaľbohu) ani neuvažoval. Teda okrem toho ako „mesto“ (výraz ktorý propagačné oddelenie používa keď daná téma môže byť kontroverzná, alebo problematická), teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf chce riešiť iné situácie, ako je len doprava záhradkárov motorovými vozidlami. Preto vzniklo a vzniká množstvo otázok:

Čo keď pôjde iná osoba (niektorý rodinný príslušník bývajúci v inej domácnosti, v inom meste, dokonca v inej krajine, priateľ, kolega,…) na pozvanie (návštevu, oslavu) majiteľa záhradky a záhradnej chaty?! Čo keď pôjdu obyvatelia Dubnice, alebo ktokoľvek iný, kto má problém s pešou a už vôbec s cyklo dostupnosťou na Kalváriu a bude sa chcieť zaviesť osobným automobilom? Kde ho zaparkuje?

Myslím si že Mgr. et Mgr. pri svojom zlom, nedomyslenom a neuváženom rozhodnutí neuvažoval ani nad tým že koridor, kade chce vybudovať cyklotrasu, v značnej miere a hojnom počte využívajú aj peší, ktorí predstavujú v tomto prípade rovnaký problém a nemali by sa na cyklochodníku pohybovať? Nielen peší majitelia, ich rodinný príslušníci a návštevy, ale aj tí čo chodia vo veľkom počte na prechádzky, do Prejty, na turistiku…

Evidentne si „niekto“ neuvedomil dosah svojho rozhodnutia aj v prípade že je dubnická zelená turistická trasa (od železničnej stanice a autobusovej zastávky pred Priemyslovkou) týmto koridorom po ktorom má viesť cyklotrasa napojená cez modrú trasu z Prejty na Vapeč na červenú medzinárodnú diaľkovú turistickú trasu (E8), tzv. Cestu hrdinov SNP.

Veľmi dôležitým faktom je aj skutočnosť, že množstvo chatiek a chát má svoje popisné číslo (Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z.) a tým sú podľa Zákona č. 125/2015 Z.z. zaregistrované v Registri informačného systému verejnej správy ako riadna adresa so všetkými z toho plynúcimi konzekvenciami. Keď som zbieral informácie a názory k tejto téme a komunikoval s viacerými ľuďmi, ktorých sa táto cyklotrasa dotýka, bol som prekvapený tým, že len v  záhradkárskej kolónií v časti „Horekončie“ má popisné číslo približne polovica nehnuteľností!

Pri rozhodovaní žiaľbohu nebol braný do úvahy ani fakt, že v lokalite sa nachádzajú objekty, ktoré sú trvalo, prechodne alebo dočasne obývané, a nie je ich málo. Keď som si šiel včera dopoludnia spraviť pár aktuálnych ilustračných obrázkov, bol som prekvapený ako táto (polohou) okrajová časť nášho mesta žije!

Na pešej prechádzke od Chobotu po Kalváriu a späť, trvajúcej aj s fotením cca 30 až 40 minút som zaregistroval 3 (slovom TRI) dodávky prepravných služieb, ktoré viezli objednaný tovar na adresu (popisné číslo)! Zaujímavým je aj moje zistenie, že v tom čase prešlo po úseku ktorý som mal pod kontrolou 11 automobilov, 6 peších a iba dvaja cyklisti…

Myšlienka spojiť Prejtu a Dubnicu nad Váhom je stará a je aj dobrá. Má svoje opodstatnenie a zmysel. Zároveň ale musím podotknúť aj to, že ak vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prezentujú že im záleží na všetkých faktoroch, na základe ktorých vznikajú podobné cyklotrasy, mali ich zobrať do úvahy naozaj, nie len v marketingových rečiach a riešiť (aj prostredníctvom verejnej debaty) priority a iné možné cyklistické koridory. Ak uvažujeme nad počtom užívateľov cyklotrasy, efektivitou, prínosom z hľadiska environmentálnych záťaží a ušetrených financií obyvateľov mesta, do popredia sa dostáva najmä prepojenie na prudko sa rozvíjajúci priemyselný park medzi Dubnicou nad Váhom a Novou Dubnicou. Trasa medzi Prejtou a Dubnicou nad Váhom by aj tak žila svoj desaťročiami zabehnutý a overený život. Najmä ak by jej „mesto“ pomohlo opravou problematických úsekov. Slúžila by rovnako dobre ako doteraz cyklistom, ako aj peším, motoristom, záhradkárom, návštevníkom Kalvárie, turistom, rodinami s deťmi na prechádzkach… Keby sa nebolo treba „nasilu zviditeľňovať“.

Možno stačilo napísať iba: Toto rozhodnutie viesť cyklotrasu popod Kalváriu nie je dobré a z využiteľných možností asi to najhoršie a zbytočné. Myslím si ale že Dubničania a aj téma si zaslúžia odo mňa viac energie a pozornosti 🙂 keď už si ju nezaslúžili od kompetentného…

S troškou nadsádzky a humoru, ale aj s kusom pragmatizmu môžeme povedať, že sa opäť staneme svetovou raritou, keď vybudujeme cyklochodník, po ktorom budú jazdiť autá a chodiť chodci rovnako ako doteraz a dokonca skúšobne jazdiť vojenská technika. Umiestnime kopec dopravného značenia, ktorého význam bude nulový, nakoľko bude nevykonateľný rovnako ako v prípade parkovania dodávok na parkovisku pri workoutovom ihrisku. V tomto prípade to všetko ale naviac zaváňa vracaním eurofondov… dúfam že Mgr. et Mgr. ukáže svoj harakter a takto spôsobenú škodu zatiahne potom zo svojho… 😎

Obradná miestnosť.

Najnovšiu tému do ktorej sa pustím som konzultoval so šiestimi osobnosťami, ktoré sa k tejto téme môžu naozaj relevantne a odborne vyjadriť. Ide o osobnosti z Dubnice nad Váhom, či blízkeho okolia, ktoré dlhoročne pôsobia na poli kultúry, umenia a histórie a viaceré z týchto osôb aktívne tvoria umenie. Pri oslovení a požiadaní o názor som vždy sľúbil dodržať absolútnu anonymitu a aj napriek prípadným hejtom (pokusom o zistenie kto to bol) určite nebudem kompromitovať tieto osoby. Ani v najmenšom si neželám, aby zažili pre svoj názor a ochotu „spolupracovať“ s mojou osobou akékoľvek akty pomsty.

Zároveň musím priznať že ma viaceré tieto osobnosti odhovárali od mojej reakcie. Dôvodom je ťažká uchopiteľnosť problematiky ale najmä fakt, že je – v prvom pláne – celá postavená na subjektívnych pocitoch a z tohto dôvodu sa moja snaha môže rovnať boju s veternými mlynmi. Nakoľko som ale dostatočne tvrdohlavý a verím, že aj keď väčšina ľudí ktorá podľahla wow efektu označila najnovší majsterštich vedenia nášho mesta za „pekný“, je schopná prijať rácio a odborný názor, pozrieť sa na veci realistickým, nie demagogicky vytváraným pohľadom. Tým pohľadom ktorý je verejnosti vnucovaný všetkými mediálnymi prostriedkami. Text ktorý tu dolu píšem je súborom myšlienok a vyjadrení „spolupracujúcich osôb“, ako aj mojich názorov:  

Cez všetky komunikačné kanály sme mali možnosť vidieť obrázky Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako sa usmieva a chváli v „zrekonštruovanej“ obradnej miestnosti novo nainštalovanou výzdobou. Aj tu je evidentná snaha prekračujúca hranice dobrého vkusu a aj trápnosti o vytváranie falošného obrazu. Je smiešne a neprístojné ak sa veciam ktoré sú samozrejmé, umelo pridáva dôležitosť a váha. Možno sa už čoskoro dočkáme obrázkov a videa Mgr. et Mgr. Petra Wolfa kontrolujúceho záchodky na MsÚ, propagujúceho doplnenie nových roliek toaletného papiera. Ale nie takého obyčajného ako sa používal predtým, ale pre fajn pocit ružového, s jahodovou arómou.

Píšem o umelo, klamstvami a manipuláciou vytváranej dôležitosti a váhe. Všimnite si len názov článku a teda aj ústrednú myšlienku, ktorou sa snažia zmanipulovať (podvedomie) bežného čitateľa a pritom ide iba o klamstvo a vyslovený výmysel, ide o snahu dať úplne samozrejmej veci, ktorá je dokonca povinnosťou (starať sa o zverený majetok) väčšiu váhu:

„Po obnove je sobášna sieň mestského úradu vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti“

Ako keby ľudia, Dubničania začali vyhľadávať sobášnu sieň práve a len kvôli tomu že bola obnovená. Ako keby sa predtým tieto významné udalosti konali kade tade a len kvôli obnove – ach pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf ďakujeme, ste náš záchranca, čo by sme si bez Vás počali?! – sa stala sobášna sieň vyhľadávaným miestom na výnimočné udalosti. Ešte raz – je to úmyselná lož a manipulácia, tvrdenie ktoré Mgr. et Mgr. Peter Wolf a jeho propagačné oddelenie nemajú nijako exaktne podložené. Ak aj došlo k zvýšenému počtu udalostí, tak určite nie kvôli obnove, ale kvôli dlhej dobe útlmu a uvoľňovaniu opatrení, teda konali by sa tak či tak, bez ohľadu na obnovu! Vyhľadávaným miestom pri výnimočných udalostiach bola aj pred obnovou!

Takmer všetky opýtané osobnosti sa zhodne vyjadrili aj k druhej stránke veci. Nie pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Ešte raz NIE, to čo ste urobili v obradnej sieni nie je moderna 21. storočia, nie je to v danom prípade ani pekné a už vôbec to nenapĺňa ani jednu z vlastností, ktorú sa v úpornej predvolebnej samochvále snažíte tomuto počinu pripísať. Pán Mgr. et Mgr. ruku na srdce, ak je toto čo ste predviedli v obradnej sieni vrcholom Vašej kreativity, schopnosti a dispozície, Vašim „štandardom“ ako napísala hovorkyňa PaedDr. Veronika Valuchová vo FB debate v reakcií na verejnú kritiku, potom sa naozaj nečudujem veciam ktoré sa na úrade, či v meste dejú. Neviem čo si mám a môžem myslieť o človeku, ktorý vymení naozajstné, hodnotné umelecké diela a kvalitné, trváce zariadenie za lacné čínske dekorácie a nábytok z Ikei.

Dúfam len že prvky výzdoby ktoré boli v priestoroch MsÚ, ktoré ste pri obnove odstránili a ktoré majú naozajstnú veľkú kultúrnu, historickú a umeleckú hodnotu (napríklad autorské keramické diela), ste so všetkou vážnosťou uschovali v depozite Dubnického múzea!

To čo tvrdíte vo svojom videu –  marketingu na Vašu osobu za naše peniaze –  že meníte minulosť za budúcnosť, teda prechádzate od výzdoby z minulého (20. storočia) k výzdobe toho súčasného sú iba prázdne reči, bez zmyslu, logiky a racionality!!! Už keď Vy nie ste schopný nejakého svojho zmysluplného vyjadrenia, alebo myšlienky… to naozaj nemáte okolo seba niekoho schopného (teraz nemyslím vrtichvostíka) kto by povedal: „Peťko, toto nie.. to sú úplné hlúposti čo robíš a hovoríš“?!

Výzdoba ktorá je v obradnej sieni nainštalovaná je pre daný účel úplne nevhodná, trápna a gýčová!

Tvrdenie že idete z 20 do 21 storočia je … povedané slušne … nepravda a oxymoron. Romantický a vidiecky „provensálsky štýl“ ktorý ste prezentovali v obradnej miestnosti svojim vznikom zapadá do dôb ešte pred tým, čo ste v rámci tejto Vašej idei prechodu odstránili! Je charakteristický pre koniec 19 a začiatok 20 storočia. Iste, je používaný dodnes, v privátnej oblasti ho obľubujú ľudia, ktorí sa vracajú k voľnejšiemu a menej hektickému spôsobu života (tí ktorí na to majú), aj preto je v našich  končinách často spájaný s tzv. „podnikateľským barokom“. Vo verejnej sfére je hojne využívaný v „štýlových“ reštauráciách, čajovniach a podobne. Teda je to štýl vhodný pre (bez urážky) „Čarovnú špajzu“ ale určite nie pre reprezentatívne a slávnostné priestory mestského úradu! Treba poznamenať, že v dnešnej dobe tento štýl balansuje na hranici dobrého vkusu a gýču, do ktorého sa dá – čo sa týka aj tohto prípadu – ľahko skĺznuť.

Nielen že obnova, respektíve jej kultúrna, spoločenská a estetická stránka nenapĺňa ani jednu z vlastností, ktorú sa jej v úpornej predvolebnej samochvále snaží Mgr. et Mgr. Peter Wolf pripísať. Ona nenapĺňa ani faktické a pragmatické hodnoty, ktoré plynú z poslania a štatútu obradnej miestnosti. Takáto miestnosť by mala pôsobiť hodnotne, reprezentatívne, vkusne a dôstojne. Pri najlepšej vôli a aj zalepení oboch očí, lacno a gýčovo pôsobiace dekorácie to nenapĺňajú ani náhodou. Jedine v očiach osôb, (pomôžem si citátom hovorkyne Mgr. et Mgr. Petra Wolfa) ktoré majú svoj štandard (estetického cítenia a kritérií hodnoty významnosti) veľmi… veľmi hlboko.

Myslím si že okrem hore uvedených hodnôt by mala mať výzdoba aj iný „nadrozmer“. Svoj význam a zmysel. Mala by reprezentovať mesto, oblasť, ľudí, kultúru, ich prácu, tradície a poprípade aj odkaz na históriu, či súčasnosť Dubnice nad Váhom.

V tomto prípade reprezentuje iba ak (nie príliš lichotivé) vlastnosti a danosti človeka ktorý ju vytvoril. Teraz nenarážam na dekoratérov, či dodávateľov dekorácií. Tí si odviedli svoju štandardnú prácu. Myslím na toho kto takúto hlúposť vymyslel, dal ju z titulu svojej právomoci zrealizovať a je za ňu zodpovedný. Žiaľbohu aj v tomto prípade, ako v mnohých iných netvoril naše spoločné hodnoty odborník, schopný človek, alebo skupina odborníkov, ale ľudia ktorí nemajú k spoločným a spoločenským hodnotám žiaden vzťah, predpoklad a schopnosti. Takéto konanie môžem s čistým štítom (opäť) označiť ako neschopnosť, amaterizmus a diletantstvo. Považujem toto dielo nie len za stratu finančných prostriedkov, ale aj iných hodnôt, ktoré evidentne Mgr. et Mgr. Peter Wolf nepozná, alebo úmyselne potláča.

Pán Mgr. et Mgr. Peter Wolf, ešte jedna perla, citujem z Vášho prehlásenia: … „aby bola slávnostným a reprezentatívnym zázemím pre ľudí, ktorí k nám prídu.“ Myslím si že takéto miesto môže byť pre ľudí slávnostným a reprezentatívnym priestorom, prostredím, ale zázemím môže byť pre niekoho kto tam trávi dlhý čas, pracuje a obradná miestnosť by mu slúžila k tomu aby si odpočinul, najedol sa, prezliekol… a niekto so zmyslom pre čierny humor by aj povedal, že sa Vám podarilo ju na túto úroveň dostať… 🙂 

Dnes som stretol Mgr. et Mgr. Petra Wolfa…

Môj posledný príspevok k veciam verejným v Dubnici nad Váhom bol analýzou stavu a reality. Dnes nemám čo analyzovať. Aj keď v tomto príspevku bude niekoľko faktov, bude to viac rozprávanie o empatií a úvahy.

Keď som predvčerom večer stretol pani, s ktorou občas preberám spoločenské témy, ani mi nestihla odpovedať na pozdrav a už sa ma spýtala, čo poviem na najnovší status Mgr. et Mgr. Petra Wolfa a že mám o tom napísať! Že jej je až do jedu, ako sa zviditeľňuje a prisáva na tému Ukrajiny a nešťastí ľudí, čo odtiaľ ušli. Musel som sa jej priznať že som ešte nevidel posledný príspevok Mgr. et Mgr. a že

o tejto téme písať určite nebudem

Nejde totiž o fakty, ktoré sa dajú uchopiť a jasne ukázať. Ide o pocity, o empatiu ktoré v sebe máme, o to ako tieto veci dokážeme citlivo vnímať, aby sme v tomto prípade videli čo je v pozadí, za slovami… Žiaľbohu je veľmi veľa ľudí ktorí nevidia že ide len o využitie situácie na to aby sa Mgr. et Mgr. zviditeľnil a ukázal sa pred voľbami ako veľký ľudomil a altruista plný filantropie. Mnohí ľudia vnímajú len slová, respektíve iba ich obsah, nevnímajú a necítia faloš, ktorá je za nimi v skutočnosti skrytá. Preto si myslím že nemá zmysel veľmi zložito vysvetľovať niečo, čo nedokážu alebo nechcú takíto ľudia pochopiť. Každý si na hry a na tanečky pri téme Ukrajina v podaní Mgr. et Mgr. Petra Wolfa musí spraviť názor sám. Tým to pre mňa v tom momente skončilo.

Ozval sa mi ale ďalší človek. Priniesol iný príbeh. Príbeh o tom, ako riaditeľka DUMATU Ing. Jurisová dala z ubytovne na štadióne, kde sú ubytovaní utečenci z Ukrajiny, odniesť aj posledný televízor zo slovami, aby nemíňali moc elektriky… že by bolo dobré, aby o tom ľudia vedeli. Lebo ako povedal, je to hnus ako sa na jednu stranu Mgr. et Mgr. Peter Wolf tvári verejne ako ON a mesto Dubnica nad Váhom týmto ľuďom pomáha a pritom sa takto správajú.

Aj v tomto prípade som mu povedal že síce mi to je ľúto, chápem aj jeho rozhorčenie, ale o tejto téme v ktorej sa stráca rácio a prevládajú emócie, zakladajúce sa v drvivej väčšine iba na subjektívnom presvedčení – ale nie poznaní, písať nebudem.

Tieto dva podnety ma prinútili ísť si overiť situáciu. Preto som sa dnes po obede vybral na štadión obzrieť si „miesto činu“ a pohovoriť si priamo s ľuďmi z Ukrajiny. Potvrdili mi fakt, že im mesto (pre mňa je mesto jeho štatutár, ktorý jediný je oprávnený konať v mene mesta Dubnica nad Váhom, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf) naozaj zobrali aj posledný (či jediný?!) televízor…

Zarazili ma aj podmienky aké tam panujú. Nielen podľa mojich zistení má 30, či 40 ľudí k dispozícií jeden jediný funkčný záchod…

Aj keď už to vo mne vrelo, stále som bol rozhodnutý že o tejto téme písať nebudem. Zavážil až zlomový okamih, keď v areáli štadióna pár metrov okolo mňa úmyselne pomaličky prechádzalo auto, z ktorého sa na mňa díval a škeril Mgr. et Mgr. Peter Wolf. Škeril je jediný výraz ktorý ako tak dokáže pomenovať ten výraz, čo on dokáže predvádzať a pritom mi povýšenecky mával rukou. Asi tak, ako Brežnev pred vstupom do lietadla, keď sa vracal z Prahy domov.

Vtedy som si uvedomil že to musím napísať. O falošnosti, pretvárke, pokrytectve, povýšenectve a arogancií ktoré sa dajú vycítiť a ktoré tohto človeka sprevádzajú ako vlastný tieň sprevádza putujúceho po púšti…

Nič a nikto ma nepresvedčí o opaku. Najmä nie že pomoc Ukrajincom a všetky tie statusy sú len využitím situácie pre jeho politický marketing. Téma ktorá mu teraz pred voľbami prišla vhod. Som o tom presvedčený aj na základe skúseností.

Prvou je, že keď minulý rok udrelo u susedov tornádo a tisícky ľudí zostali v okamihu bez strechy nad hlavou a bez elementárnych životných potrieb, stala sa neuveriteľná hrôza a tragédia priam za humnami, Mgr. et Mgr. vtedy nevydával denno-denne statusy, množstvo fotiek, žiadne tragikomicky čítané prejavy na koncerte pred tridsiatimi divákmi… Nič. Pritom jediný rozdiel je v čase – vtedy nebol čas pred voľbami.

Druhou je fakt že ten, kto pomáha a myslí pomoc úprimne, pomáha nezištne. Nepotrebuje si na nešťastí druhého robiť  „píár“ a ukazovať sa…

Preto som si sadol k PC, otvoril web a nasypal sem čo si myslím. Aj keď viem, že empatiu a schopnosť vycítiť pretvárku máme každý inú.

Mestská plaváreň…

Nakoľko som na oficiálnych komunikačných kanáloch nášho mesta a jeho primátora zablokovaný a nemôžem sa na nich vyjadrovať k veciam verejným už od začiatku vlády Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ktorý sa mimochodom pasoval za najtransparentnejšieho a najpluralitnejšieho aký kedy bol, opäť sa vyjadrím týmto spôsobom a to k jednej jedinej veci – k  výstavbe plavárne. V zásade teda k dvom aspektom tejto témy.

Prvým bude nadužívanie (aj) tejto témy pre sebazviditeľňovanie Mgr. et Mgr. Petra Wolfa v intenciách príručky politického marketingu:

Keď sa nemôžeš pochváliť tým čo si spravil,
chváľ sa tým čo spraviť chceš!


Áno, už po X-té a vlastne bez prestávky máme témou „plaváreň“ zaplnený mediálny priestor. Ďaleko za hranicou dobrého vkusu a ďaleko už aj za hranicou trápnosti. Príčina je naozaj v tom, že Mgr. et Mgr. sa snaží zviditeľniť a hlavne prekričať a prekryť témy, ktoré reálne ukazujú jeho „kvality“. Keďže rád svoje tvrdenia podporujem faktami, budem sa tomuto aspektu venovať a analyzovať ho podrobnejšie. Kvôli tomu, aby veci mohla chápať aj tá väčšina obyvateľov, ktorí sa komunálnou politikou, dianím v Dubnici nad Váhom a problematikou nezapodievajú, alebo zaujímajú sa o ňu len veľmi povrchne. V druhej časti príspevku sa chcem venovať podstatne exaktnejšej problematike, kvôli ktorej aj tento príspevok vlastne píšem.

Hneď na začiatku treba uviesť, že ani tu nejde o pôvodnú ideu vedenia mesta. Celý nápad s plavárňou Mgr. et Mgr. Petra Wolfa vznikol ako plagiát myšlienok na základe príspevkov, fotiek a veľkej debaty o chátrajúcom a nefungujúcom „kúpalisku za Kulturákom“ a o tom ako takéto zariadenie chýba v našom meste na FB profile My sme Dubnica a Prejta a aj na základe komentára Petra Hanžla na portáli Odkaz pre starostu. Stačí porovnať dátumy…

Mgr. et Mgr. Peter Wolf sa naozaj nemá moc čím chváliť … a on to vie! Preto pokus ovplyvniť verejnú mienku rôznymi správami, ktoré boli do omdletia dookola opakované na prelome rokov a dokonca s využitím printového média, ktoré funguje na komerčnej báze prenájmu „reklamných plôch“ a teda  so záhadným financovaním o tom, čo všetko chcel predstaviť ako svoje zásluhy a úspechy. Ako protiváhu tohto tvrdého politického marketingu, často prekračujúceho hranicu demagógie prinášam trošku iný, triezvejší a určite nie len svoj pohľad a názor. Veď napríklad zaradiť vyzbieranie 115 ton a vlastne aj zber objemného odpadu po sídliskách medzi investičné akcie mesta, ktorý sa dokonca realizoval už desaťročia predtým, to chce naozaj silný žalúdok. Jasný znak bezradnosti a nemohúcnosti. Na úplne rovnakej úrovni je aj zaradenie do zoznamu investícií fakt, že vedenie mesta akože chodilo pár dní do práce na bicykli, alebo ničenie Národnej kultúrnej pamiatky – parku J. B. Magina – zatĺkaním klincov a skrutiek do stromov v najprísnejšom stupni ochrany. To je tá sľubovaná odbornosť…. ?! 😀 

V prvom rade netvrdím že sa v Dubnici nad Váhom od 2018 roku nič, či nič dobré neurobilo. Dokonca keď na to príde viem bez problémov uznať ak sa niečo podarí… ale ani zďaleka a určite nie tak a v takom množstve ako sa to snaží verejnosti predstaviť Mgr. et Mgr. Peter Wolf, prostredníctvom svojho propagačného oddelenia. To nám nám v mnohých prípadoch podsúvané neúplné informácie, aby vyznievali v nezaslúžený prospech „nového vedenia“ mesta – ako sa sami dlhší čas označovali. Čo je ale ďaleko smutnejšie, veľmi často sú dubnickej verejnosti podsúvané selektívne, teda iba vybrané informácie, ktorých účelom je ovplyvniť verenú mienku, aby sa stotožnila so zámermi a konaním Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Toto je jeden z najčastejších a najsilnejších manipulatívnych nástrojov a techník politického marketingu.

Úplným dnom politického marketingu sú klamstvá. Žiaľbohu ani takéhoto bahna sa Mgr. et Mgr. Peter Wolf (lebo ON stojí za všetkým čo vyprodukuje propagačné oddelenie a ON je vedenie mesta) nevyvaroval. Pre mňa je naozaj (nepochopiteľným) suterénom keď si Mgr. et Mgr. privlastnil nápad Ing. Jozefa Gašparíka a vydával ho za svoj vlastný, presťahovať mestskú ZUŠ do priestorov Domu kultúry. Aj na základe tohto klamstva sa dokonca Mgr. et Mgr. Peter Wolf nehanbil prevziať ocenenie Rady EU, ktorým sa tak rád chváli!

Aby som uviedol aj príklady na podsúvanie neúplných, či dokonca zámerne selektovaných informácií, musím sa vrátiť k rekonštrukcií Domu kultúry, alebo zdravotného strediska. Tu si zo začiatku Mgr. et Mgr. Peter Wolf pripisoval v marketingových článkoch, videách a príspevkoch zásluhy, pritom ale všetky dôležité prvky, teda projekty, žiadosti na EU o dotácie, vybavenie financií aj projekty boli dielom predchádzajúceho vedenia a počas éry tohto „súčasného vedenia“ došlo iba k realizácií.

Nemusím ani písať, že vlastne išlo
iba o „vyzobanie hrozienok“…

Bol som to práve ja, kto na základe faktov, zmlúv a zápisníc z mestských zastupiteľstiev musel uvádzať pre verejnosť veci na pravú mieru a dopĺňať informácie tak, aby reflektovali realitu, neboli zámerne za účelom politického marketingu a v prospech Mgr. et Mgr. Petra Wolfa skresľované! Nehľadiac na všetko to, čo už bolo v DK zrekonštruované či revitalizované a kompletne zrealizované v predchádzajúcich volebných obdobiach – veľká sála, malá sála z ktorej sa stalo kino Lastovička, zasadačka s kuchynkou a príslušenstvom, rekonštrukcia a regulácia sústavy  tepelného hospodárstva, výstavná miestnosť a mnoho iného. Aj výťah bol plánom, naprojektovaný a realizácia finančne zabezpečená za predchádzajúceho vedenia mesta. Práve vybudovanie výťahu súviselo s ideou Ing. Jozefa Gašparíka presťahovať mestskú ZUŠ do priestorov DK, aby nemuseli starí rodičia, ktorí sprevádzajú malé deti chodiť do horných poschodí pešo. Detaily a fakty si môžete nájsť vždy na uvedenom odkaze, alebo priamo v povinne zverejňovaných dokumentoch, či videozáznamoch na web stránke mesta, lebo nemá zmysel písať podrobnosti stále dookola. Ja nie som demagogické oddelenie…

Tvrdenie že Mgr. et Mgr. sa naozaj nemá čím moc chváliť určite dokazuje veľa nedomyslených, nekoncepčných, či dokonca zlých a spackaných projektov. Asi netreba pripomínať (klebety hovoria že dodnes neskolaudované) parkovisko pri Filagore, X krát prerábané parkovisko pri workoutovom ihrisku, betónové monštrum – spomaľovač na ulici športovcov, zničenie zelených ochranných koridorov ZŠ Pala DemitruZŠ CIII vyrezaním 64 stromov, zničená zeleň s prostredím a atmosférou priestoru (genius loci) nezmyselným a nekoncepčným projektom dvoch parkovísk na CI, chodníku pri BD 953 a mnoho iného, množstvo zásadných zakopnutí a faux pas o ktorých som už písal a ktoré svedčia o nekompetentnosti a sebestredného presadzovania vlastných nápadov a zlých rozhodnutí navzdor odbornosti.

Vrátim sa ale k téme. Mne na tom celom „humbuku“ okolo plavárne prekáža neuveriteľné nadužívanie témy pre sebazviditeľňovanie osoby Mgr. et Mgr. Petra Wolfa pred komunálnymi voľbami ako neférovej výhody, na prekrytie neželaných a pre neho nežiaducich tém. Iste si bystrejší pozorovatelia všimnú fakt, že k téme rekonštrukcie námestia vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf držia s maximálnou dôkladnosťou bobríka mlčanlivosti. Veď prečo by sa chválili napríklad neschopnosťou vlastného mestského úradu, keď im štátny orgán – Okresný úrad v Ilave pozastavil stavebné konanie z dôvodu nedodania relevantných podkladov a dokladov. Tento fakt sa nedá inak slušne označiť ako amaterizmus…

Doplnené: Najnovšia zmena stavu rekonštrukcie námestia – na web stránke mesta sa dnes, teda 22.3.2022 objavilo stavebné povolenie, vydané 14.3.2022… Uvidíme či sa začne s rekonštrukciou, alebo sa odloží 🙂

Keď som pred pár dňami čítal v debate na FB príspevok jedného jeho užívateľa a prívrženca P.W. – ktorý sa chválil že čerpá informácie a stanoviská iba z oficiálnych miest a zdrojov vedenia mesta Dubnica nad Váhom, jeho slová o rekonštrukcií Námestia Matice slovenskej, že má začať až v roku 2024 !!! začali v kontexte s inými faktami dávať zmysel. Myslím si že masívne nadužívanie témy plavárne môže slúžiť práve aj na prekrytie a „mediálne vyváženie“ tohto problému Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Nech sa veci majú akokoľvek a aj keby som v tomto prípade hneď nemal pravdu, fakt že si súčasný primátor pri tejto najdôležitejšej téme v Dubnici nad Váhom strelil do vlastného kolena je nepopierateľný. A nebola to ojedinelá strela, ale v priebehu volebného obdobia 2018 až 2022 to bol celý zásobník…

Druhým a podstatne dôležitejším aspektom, ktorým sa chcem zaoberať pri tejto téme, teda téme plánu vybudovania plavárne sú peniaze a udržateľnosť.

Hneď na začiatku zabrzdím každého kto by ma chcel označiť za oportunistu a odporcu myšlienky plavárne, či kúpaliska v Dubnici nad Váhom. Nie, ja nie som proti. Skôr naopak. Plne si uvedomujem prínos takéhoto zariadenia pre významné posilnenie sféry športu, oddychu, relaxu, ale aj rehabilitácie a zdravia, sociálno-spoločenských kontaktov a v neposlednom rade aj plaveckej gramotnosti.

Čo ma ale zaráža je fakt, že zároveň s víťazným projektom nebola širokej verejnosti predstavená aj finančná stránka  toho všetkého. Teraz nemyslím cenu, za ktorú sa celé dielo zrealizuje. Na to nechal Ing. Gašparík dostatok peňazí v mestskej kase (6,6 milióna eur), fantastickú kredibilitu mesta Dubnica nad Váhom v bankových domoch pre prípad úveru a v neposlednom rade máme aj fondy EU.

Ide však o udržateľnosť takéhoto projektu, o to ako zaťaží a ovplyvní mestský rozpočet na dlhé roky do budúcnosti. Viem že rozhodnutie postaviť plaváreň musí odobriť zastupiteľstvo, teda nemal by to byť o rozhodnutí jedného jediného človeka, Mgr. et Mgr. Petra Wolfa. Všetci ale žiaľbohu vieme, že drvivá väčšina mestských poslancov pôsobí iba ako nesvojprávne figúrky, slúžiace na stlačenie toho správneho tlačidla pri hlasovaní. Obláčik odbornosti vo všetkých sférach, rozprávky predvolebného marketingu a klamstiev s akým sa Dubničania v komunálnej sfére do 2018 roku ešte nestretli, sa rozplynul ako ranná hmla pod tlakom slnečných lúčov… možno by bolo lepšie napísať ako para nad kelímkom kávy 😆  Nakoniec sa musí táto skupinka, ktorá by mala konať iba v prospech obyvateľov konfrontovať s hlasovaním a dúfam že aj s predpokladanou štruktúrou nákladov a ziskov, teda kalkuláciou nákladov na prevádzku plavárne, predpokladanou výškou zaťaženia mestského rozpočtu, cenou vstupeniek a podobne.

Nakoľko sa tak stále nestalo, ide preto zatiaľ zo strany Mgr. et Mgr. Petra Wolfa iba o populizmus, sľubovanie (odporúčam si spomenúť na sľuby o MHD zadarmo), chiméru, diletantizmus, sebazviditeľňovanie, prekrývanie tém a politicky motivovaný marketing pred nadchádzajúcimi komunálnymi voľbami …. a do tohto všetkého už utopil státisíce eur…. Lebo len za projekt, ktorý môže jedným jediným hlasovaním mestského zastupiteľstva zostať ležať v šuflíku zaplatíme my Dubničania 180 000 eur!

Som presvedčený že výstavba plavárne pre svoju finančnú náročnosť a trvalú stopu v mestskom rozpočte na dlhú dobu by nemala byť rozhodnutím jedného človeka, ktorý zatiaľ ani len v náznaku nepresvedčil o svojej odbornosti a o svojich schopnostiach rozhodovať v tak závažných veciach. Dokonca si myslím že by nemala byť ani rozhodnutím poslancov mestského zastupiteľstva, aj keď tí na to zákonnú kompetenciu majú. Svojim postojom, doteraz preukázaným charakterom pri riešení veci verejných a aj politickým previazaním na Mgr. et Mgr. Petra Wolfa, ako „skupina jeho ľudí“ by mali mať v sebe aspoň toľko zodpovednosti, aby si uvedomovali že

projekt s takýmto dopadom by mal byť predmetom
iba všeobecného a verejného konsenzu!

Teda skôr než sa Mgr. et Mgr. Petr Wolf pustil šiť plány horúcou ihlou, bezhlavo a proti zdravému rozumu minul z mestského rozpočtu už takmer pol milióna, mal byť verejnosti férovo predstavený plán, cena a najmä finančná dopadová štúdia. Dubničania majú právo dozvedieť sa celú pravdu, nie len to čo chce Mgr. et Mgr. Peter Wolf a jeho oddelenie propagácie a demagógií, aby sa dozvedeli! Prečo, ako aj veci k veci sú vysvetlené v prvej časti môjho vyjadrenia a názoru! 😉 

Keď som sa začal o tieto aspekty zaujímať, našiel som si pár porovnateľných zariadení na Slovensku a prečítal som si niečo o tom ako fungujú. Tieto materiály sú voľne dostupné na internete, ide o rôzne správy o hospodárení, výročné správy, materiály pre mestské zastupiteľstvá a podobne.

V prvom rade ma zaujímali náklady, s akými tieto zariadenia fungujú. V zásade ide o interval od cca 350 do 750 tisíc eur ročne. Vzhľadom na projekt a zámer ktorý bol Dubničanom predstavený si dovolím tvrdiť, že „naše“ náklady by mali oscilovať k hornej hranici intervalu. Musím zároveň aj upozorniť že tieto náklady boli kalkulované, či tvorené pred tým ako sa spustil kolotoč zdražovania energií. Na základe skúseností rátam s tým že ich cena síce poklesne, ale asi nikdy už na úroveň „starých časov“, môžeme sa teda baviť o ročných prevádzkových nákladoch (energie, údržba, mzdové náklady a podobne) dosahujúcich (možno už vo veľmi blízkom v časovom horizonte)  1 000 000 € … slovom jeden milión eur!!!

Poprosím reči o využití zvyškového tepla z chladenia zimného štadióna, aby bol zámer udržateľný brať naozaj len ako slniečkarsko-marketingové okrášľovanie. Ale rád počkám a rád si nechám predstaviť ekonomickú štúdiu, porovnania nákladov na zriadenie takéhoto využitia, jeho prevádzku a údržbu s prínosom. Podľa mňa a ľudí ktorý majú skúsenosti v tejto brandži ide v maximálne možnej miere o pokrytie niekoľko málo jednotiek percent energetickej náročnosti, ak by bolo vôbec takéto zariadenie z dlhodobého hľadiska naozaj ekonomicky rentabilné!

Druhým parametrom o ktorý som sa zaujímal bola výška výnosov, teda tržby od občanov, ktoré takéto zariadenia dosahujú. Principiálne môžeme hovoriť cca o jednej desatine z prevádzkových nákladov, všetko pri cene vstupného 5 až 7 eur za 90 minút. Pre priblíženie si môžeme spraviť prepočet. Ak by sme chceli pokryť len náklady, denne (365x do roka!) by muselo do bazéna prísť 100 ľudí s cenou vstupenky viac ako 27€. Respektíve pokiaľ by sme stanovili cenu vstupenky na 10€, potrebovala by plaváreň dennú návštevnosť 274 ľudí. Čo je na pomery Dubnice nad Váhom nepredstaviteľné a asi aj nereálne!!!

Príklady uvádzam preto, aby som zdôraznil fakt, že v budúcnosti nie je možná prevádzka takéhoto zariadenia bez každoročnej masívnej dotácie z mestského rozpočtu, rádovo v stovkách tisícok eur a teda preto si myslím že tento plán –

zriadiť mestskú plaváreň s príslušenstvom by malo byť predmetom všeobecného a verejného konsenzu, nie predvolebného politického marketingu Mgr. et Mgr. Petra Wolfa.

A aby som nezabudol, respektíve aj som zabudol, tak dodatočne doplním:

Keď je PR nadradené záujmom obyvateľov…

Ak by som si mal vybrať iný názov pre tento príspevok, nič tak výstižné ako

„Kam vietor, tam plášť“

by som nevymyslel. Pretože tém v našom meste je veľmi veľa a môj voľný čas, ktorý im venujem je obmedzený dokonca aj povinnosťami, budem sa snažiť byť veľmi stručný, pomenujem a poukážem na fakty a iba občas pripojím niečo málo súkromného názoru.

 1. Určite si mnohí pamätáte nie jednu, ani dve, ale množstvo facebookových debát na tému „dubnický kruháč“, kde nám vedenie mesta, teda Mgr. et Mgr. Peter Wolf prostredníctvom hovorkyne odkazovali, že kruháč nie je majetkom mesta, teda MY Dubničania máme zabudnúť, že by mesto tento opravilo…
 2. Možno by ho Mgr. et Mgr. Peter Wolf ani nemusel dať opravovať za mestské peniaze, keby využil možnosti v maximálnej miere a pritlačil na správcu tejto komunikácie, aby ju dal do poriadku.
 3. Keď ide o sebazviditeľnovanie, Mgr. et Mgr. Pete Wolf a jeho propagačné oddelenie priam srší za mestské peniaze nápadmi a videami. Možno by pomohol taký nápad, ako usporiadať na kruháči za prítomnosti komerčných televízií symbolický „protest“ – happening a veci by sa pohli. Keď sme pozvali všetky TV na búranie práčovne, myslím že by to šlo aj ku kruháču.
 4. A myslím že úspech by bol vysoko pravdepodobný, nakoľko nikto zo zodpovedných (najmä nie štátnych úradníkov) nemá rád keď je jeho „zodpovednosť“ prepieraná verejne v médiách a je na nich upozorňované…
 5. Zaujímavým je aj fakt, že pri rekonštrukcií semafóru pri Tescu nikoho z vedenia mesta nenapadlo, že toto dopravné zariadenie je vlastne iba príslušenstvom štátnej cesty E61 a na pozemku štátu… teda predpokladám že samotný semafor nie je v majetku mesta Dubnica nad Váhom… a teda by mesto nemalo, respektíve nesmie takto míňať peniaze občanov! – /doplnené autorom textu/: ospravedlňujem sa, podľa všetkého je tento semafór pri TESCU v majetku mesta. Ide naozaj o neštandardnú vec, nakoľko sa nachádza na inom pozemku, ako mestskom a teda v takomto prípade bolo použitie finančného obnosu na jeho rekonštrukciu oprávnené.
 6. Teraz si Mgr. et Mgr. Peter Wolf na základe FB príspevkov stúpol pred kamery, aby nám oznámil, že na základe FB diskusií sa ide pre dobro obetovať balansovaním na hrane zákona. Podľa mňa tým že pôjde na základe „svojho osobného rozhodnutia“ míňať peniaze obyvateľov Dubnice nad Váhom za ceduľu označujúcu koniec mesta ju už prekročí. To je ale jeho vec.
 7. Myslím si že v prvom rade je to iba tvrdý politický marketing, snažiac sa vyvolať ľútosť, efekt trpiteľa a sebaobety v prospech „voliča“. Výsledkom má byť úspešné PR a zaplátanie cesty do Kolačína (Novej Dubnice) a mostu do Bolešova je iba spôsob ako to dosiahnuť.
 8. Podľa mňa ale Mgr. et Mgr. ukazuje v tomto prípade dve veci. Prvou je schopnosť robiť veci hlavne iba marketingovo (to mu ide fantasticky) nech to stojí (nás, nie jeho!) čokoľvek a hlavne neschopnosť veci a procesy manažovať naozaj EFEKTÍVNE a V PROSPERCH OBYVATEĽOV Dubnice nad Váhom.
 9. Teraz si to od pravidelných užívateľov týchto komunikácií (a nekritických zástancov P.W.) vyžeriem. Ja ale nie som proti oprave týchto komunikácií, ktoré sám pomerne hojne využívam. Ja som proti prvoplánovitosti, proti zabudnutiu sľubov, proti manipulácií a zneužívaniu postavenia primátora, proti zbytočnému míňaniu spoločných peňazí a hlavne pre použitie zdravého rozumu, ktoré je zdá sa v dnešnej dobe prekrývané hlavne politickým marketingom.
 10. V prvom rade ide o fakt, že cesta na Kolačín je Dubničanmi využívaná cca na 50%. O moste do Bolešova by sa to nedalo ani povedať a percento využitia Dubničanmi je možno na úrovni jednej desatiny.
 11. Nemal by sa primátor Dubnice starať v prvom rade o obyvateľov mesta, ktorého je primátorom a ktoré ho za túto prácu platí sumou vysoko prekračujúcou 5.000 eur mesačne?!
 12. Myslím si že ak chce Mgr. et Mgr. ísť na „hranu zákona“, v prvom rade by to malo byť v prípade, keď sa jedná o problém ktorý je v samotnom srdci vlastného mesta a páli v drvivej väčšine jeho obyvateľov, teda mal by v prvom rade takýmto spôsobom riešiť kruhový objazd – či Dubničania a kruhový objazd v centre mesta už nie je naliehavý prípad verejného (a najmä Vášho) záujmu?!
 13. Kde sú tie marketingové predvolebné divadlá, predstavujúce Mgr. et Mgr. Petra Wolfa ako fantastického managera, ktorý vybaví a vyrokuje spoluúčasť firiem z priemyselného parku na veciach verejných? (Nezabudnem pripomenúť napríklad sľuby o bezplatnej mestskej hromadnej doprave).
 14. Náklady na opravu cesty do Kolačína by malo znášať aj mesto Nová Dubnica a krytím minimálne tretiny nákladov by sa mali podieľať aj firmy ktoré pôsobia medzi mestami Dubnica nad Váhom a Nová Dubnica, ktoré sú za stav, za preplnenie štátnej cesty E61 vo veľkej miere zodpovedné.
 15. Ak by bol Mgr. et Mgr. schopný nie len sľubov a pekných marketingových rečí pred voľbami 2018, cesta by sa nemusela iba plátať, potrebný úsek by sa mohol vďaka združeniu prostriedkov opraviť komplet.
 16. Rovnako je to s mostom do Bolešova. Myslím si že to ide proti občanom Dubnice nad Váhom, aby títo znášali náklady na opravu, pritom z 80, možno až 90 percent most využívajú hlavne obyvatelia Nemšovej, Borčíc, Bolešova, Kameničian, Slávnice, Sedmerovca, Bohuníc, Pruského a podobne.
 17. Čo tak prestať pekne rozprávať a predvádzať sa pred kamerou (robiť si PR za mestské peniaze), ale radšej pozvať štatutárov týchto obcí a dohodnúť spolufinancovanie, nech sa most spraví poriadne, aby naozaj fungoval ako má a dlhý čas, nie len vystrieľať peniaze Dubničanov a most bude o cca rok znova v rovnakom stave, už keď nedokážeme „pritlačiť“ správcu tejto komunikácie?
 18. Pán primátor, v prvom rade by ste mali myslieť na Dubničanov a nie na svoj politický image…