Môj život s myopatiou (17.časť)

Môj život s myopatiou (17.časť)


Úradník opäť víťazí III.

   Moje odvolanie voči rozsudku Krajského súdu v Trenčíne ohľadne priznania invalidného dôchodku ležalo na Najvyššom súde takmer 16 mesiacov. Až v decembri 2013 mi prišlo z Najvyššieho súdu Uznesenie, v ktorom zrušil Rozsudok Krajského súdu v Trenčíne a vrátil mu vec na ďalšie konanie. V závere sa píše:

V ďalšom konaní bude úlohou krajského súdu vykonať doplňujúce znalecké posúdenie zdravotného stavu navrhovateľa so zameraním na rozsah jeho zdravotného poškodenia a zistením jeho následkov na mieru zachovania jeho pracovnej schopnosti. Súčasne dáva do pozornosti ustanovenie § 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení, podľa ktorého posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializovanom odbore. Až po vykonanom doplňujúcom dokazovaní bude možné o zákonnosti preskúmavaného rozhodnutia znovu rozhodnúť.

   Koho by nepotešila takáto správa? Už 5.12.2013 Krajský súd v Trenčíne, na ktorého pojednávaní som predložil ďalších 17 nových lekárskych správ, svoj pôvodný rozsudok zrušil. JUDr. Florovič, tak ako bol prvý krát bez záujmu, zrazu pod tiažou uznesenia Najvyššieho súdu otočil o 180 stupňov a Sociálnej poisťovni nariadil:

   …V ďalšom konaní je potrebné vykonať podľa názoru súdu dokazovanie na tvrdenie navrhovateľa  s poukazom na jeho zlý zdravotný stav, ktorý potvrdzujú nové odborné nálezy a lekárske správy, ktoré absolvoval po podaní opravného prostriedku a následne po novembri 2011 až do 19.novembra 2013. Teda je potrebné opätovne posúdiť zdravotný stav navrhovateľa príslušným posudkovým lekárom ústredia v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciu v príslušnom odbore (§ 153 ods. 8 zákona o sociálnom poistení)…

…Odporkyňa (Sociálna poisťovňa) bola povinná už pred vydaním rozhodnutia presne a úplne zistiť skutočný stav vecí, a na tento účel obstarať všetky potrebné podklady na rozhodnutie (§ 195 ods. 1,2 zsp). V predmetnej veci zistenie skutkového stavu je nedostačujúce na posúdenie veci s poukazom na doložené lekárske správy už v rámci konania o opravnom prostriedku, na ktoré posudkový lekár neprihliadol. Táto skutočnosť mohla mať vplyv na zákonnosť rozhodnutia. Posudok posudkového lekára je len jedným z dôkazov, na základe ktorého sa vo veci rozhoduje.

   Náležitosti rozhodnutia vydaného v konaní vo veciach sociálneho poistenia podľa tretej časti zák. č. 461/2003 Z. z. sú upravené v ust. §209 ods.4 tohto zákona. V odôvodnení rozhodnutie odporkyňa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bola vedená pri hodnotení dôkazov a pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodovala. Nie je dostačujúce sa odvolať len na závery lekárskeho posudku…

…Odporkyňa pred vydaním nového rozhodnutia je povinná vykonať dokazovanie na odstránenie rozporov s poukazom na nové lekárske správy predkladaných navrhovateľom, z ktorých je zrejmé, že v danom prípade existujú pochybnosti ohľadne zistenia zdravotného stavu navrhovateľa pre rozhodnutie o uplatnenom nároku na priznanie invalidného dôchodku. V prípade, ak by po opätovnom posúdení príslušným posudkovým lekárom ústredia v prítomnosti prísediaceho lekára špecialistu, v prípade pochybnostiach ohľadne zistenia zdravotného stavu odporkyni nič nebráni tomu, aby nariadila znalecké dokazovanie (§ 196 ods.1 zsp).

   Ale nedajme sa mýliť, spravodlivosť na Slovensku má veľmi ťažký život. To, čo Najvyšší súd vo svojom uznesení nariadil, bolo pre Sociálnu poisťovňu iba zdrapom papiera.

V marci 2014 mi zo Sociálnej poisťovne v Bratislave, odboru opravných prostriedkov prišlo oznámenie, že v súlade s právnym názorom Najvyššieho súdu bude vykonané opätovné posúdenie môjho zdravotného stavu príslušným posudkovým lekárom ústredia v prítomnosti prísediaceho lekára špecialistu a v máji 2014 sa konalo v Trenčíne ústne pojednávanie o posúdení invalidity. Prítomný bol opäť felčiar Tačovský a ja. Žiadny prísediaci lekár špecialista ale nebol prítomný a návrh ďalšieho postupu znel:

   Posudkový lekár SP ústredia si preštuduje novo doloženú lekársku dokumentáciu, bude konzultovať svoje vyššie metodické pracovisko a odborných lekárov neurológov za účelom zosúladenia ďalšieho postupu. Domnievame sa, že u navrhovateľa by mala byť vykonaná hospitalizácia na vyššom neurologickom pracovisku za účelom dotiahnutia diagnózy a uzavretia funkčného stavu zo zdravotného poistenia (tak ako v minulosti požadovali doriešenie na vyššom špecializovanom pracovisku dňa 27.5.2011 napr. genetik). Navrhovateľ s takýmto postupom súhlasí, hospitalizácie sa zúčastní. Zatiaľ konanie odročujeme.

   Nestačil som sa diviť. To, čo som ja požadoval na súdnom pojednávaní 5.12.2013, totiž hospitalizáciu na neurologickom oddelení, teraz felčiar Tačovský predložil ako jeho návrh. Citujem z rozsudku Krajského súdu v Trenčíne:

   …Právny zástupca navrhovateľa sa v plnom rozsahu stotožnil s prednesom navrhovateľa a naďalej zotrval na dôvodoch, uvedených v písomnom odvolaní. Uviedol, že zdravotný stav navrhovateľa je potrebné posúdiť znalcom po jeho dlhodobejšej hospitalizácii na neurologickom oddelení a prípadne vykonať ďalšie odborné vyšetrenia za tým účelom, aby znalci mohli objektívne posúdiť zdravotný stav navrhovateľa. Z uvedených dôvodov žiadal napadnuté rozhodnutie zrušiť a vec vrátiť odporkyni na ďalšie konanie…

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *